Yù Túrâ ni Pablo sù ira Manguruk nga taga Kolosi
Yù Meyannung sawe Túrâ
Dakal yù ili na Kolosi, nga ajjan sù purubinsia na Asia Minor. Á arayyu yù ili sù ili na Epeso, nga maddaggun duá gatù ta límápulu nga kilometro yù kárayyu na. Ari nakáddè si Pablo ta ili na Kolosi. Ngam narámak ni Pablo yù napasigaggà nga ángngikatalà nayù ira tatolay nga naggián ta Kolosi, ta naginná ra yù bilin ni Namarò megapu sù pangilayalayâ ni Epapro. Aggina yù taga Kolosi, nga kabbulun ni Pablo ta keggá na ta ábbalurán, ta pattúrâ na sawe (1:7; 4:12-13; Pilemon 23).
Á yù ira káruán nga naggián ta Kolosi, nga mangikatalà kâ Apu Kesu, ari ira Kudio (1:27), ánna makkakerumá yù kustombare ra ánna yù nonò da nga meyannung sù pakimore ra kâ Namarò. Kagiad da ta máwák da makimoray sù ira daroban ni Namarò nga ari masingan. Á yáyù nga initúrâ ni Pablo yawe, tapè ipakánnámmu na nira si Apu Kesu Kiristu, nga mammaguray ta ngámin, tapè aggina lâ yù pakimorayád da. Á initúrâ ni Pablo yù kansion nga meyannung kâ Apu Kesu (1:15-20).
Yù Mayán nayù Túrâ
Yù Pamegapu nayù Túrâ (1:1-2)
Yù Pabbalabálà di Pablo sù Pakimállà da kâ Namarò (1:3-8)
Yù Mepángngà nga Akkuán nayù ira Mangikatalà kâ Apu (1:9-14)
Si Apu Kesu Kiristu yù Kotunán (1:15-23)
Yù Passerbi ni Pablo sù ira Mangikatalà kâ Apu Kesu (1:24–2:5)
Si Apu Kesu yù Paggapuán nayù Pakáwayyá tam (2:6-19)
Yù Kebalinán nayù Bagu nga Áttole tam nga Naggapu kâ Apu Kesu (2:20–4:6)
Pangiyabbû ni Pablo nu Kunnasi yù ira Kákkopun na (4:7-18)
1
Sikán si Pablo, nga minángngilayalayâ nga jinok ni Apu Kesu Kiristu megapu sù ure ni Namarò. Á si Timotio nga wagi tam yù mepulù nikán. Á mattúrâ kami nikayu nga tatole ni Namarò nga taga Kolosi, nga wáwwagi mi nga napasigaggà yù ángngikatalà da kâ Apu Kesu.
Á yawe ipakimállà mi, ta napiá lâ yù ággián naw ánna yù gawagawáyán naw megapu sù allà na nikayu ni Namarò nga Yáma tam.
Yù Pabbalabálà di Pablo sù Pakimállà da kâ Namarò
Á ta ngámin nga pakimállà mi megapu nikayu, sigídá kami mabbalabálà kâ Namarò, nga Yáma ni Apu Kesu Kiristu, nga Yápu tam, gapu ta narámak mi ta napasigaggà yù ángngikatalà naw kâ Apu Kesu Kiristu ánna napiá yù ángngiddù naw sù ira ngámin nga kábulut tam nga manguruk kâ Namarò. Á napasigaggà yù ángnguruk naw megapu sù iddanamán naw, nga pinarán ni Namarò ta lángì megapu nikayu. Ta yáyù iddanamán naw áddè ngaw pakaginná naw sù kuruk nga bilin ni Namarò, nga napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu.
Á napiá yù pabbalinán nayù napiá nga dámak, ta massamâ ta tangapáddabbunán, á magaru yù ira manguruk kâ Apu Kesu. Á noli yù nonò da ta napiá nga nonò, ánna ikákkállà da yù ira kábulud da. Á sikayu, kunnian gapay nikayu, ta napiá gapay yù akka-akkuán naw áddè sù pamegapu naw nga makaginná sù bilin ni Namarò ánna nánnámmuán naw ánna natagenà naw yù allà na ánna ángngabbák na. Ta si Epapro gemma yù nangipakánnámmu nikayu, nga kabbulum mi nga iddukam mi. Aggina yù pangikatalakán ni Apu Kesu Kiristu, nga masserbi kuna, á jinok mi ngaw nga pannakabaggi mi nga umay mangituddu nikayu. Á iniparámak na nikami yù pakkaká-iddù naw nga naggapu galâ sù Mangilin nga Ikararuá.
Á áddè ngaw pakarámak mi sù ángnguruk naw, ari kami malurâ nga makimállà kâ Namarò megapu nikayu. Á yawe ipakimállà mi, ta ipakánnámmu na nikayu nayù Ikararuá ni Namarò yù meyannung kâ Namarò ánna yù sírik na, tapè kánnámmuán naw yù napiá nga ipakuá na nikayu ánna yù ngámin nga ure na. 10 Á kunnian, mapalurò naw yù ngámin nga mepángngà sù ira nga mangikatalà kâ Apu Kesu, ánna magayáyâ si Apu megapu nikayu. Á mapiá laguk yù ngámin nga akka-akkuán naw ánna mangáppípiá yù ákkiyápu naw kâ Namarò. 11 Á yawe gapay ipakimállà mi, ta pasikanan na kayu ni Namarò megapu sù pakáwayyá na, ánna abbágán na kayu megapu sù ámmagaddátu na nga makapállâ, tapè meyattam naw yù ngámin, maguray lâ yù mesimmu nikayu, á mapasigaggà yù ángngikatalà naw kuna, ánna magayáyâ kayu gapay.
12 Á parè bì ta maddáyaw kayu laguk kâ Namarò nga Yáma tam, megapu sù panullà na nikayu ta tatole na, tapè kesipatán naw gapay yù iniparán ni Namarò sù pammagurayán na nga iyawâ na nittam nga tatole na, sittam nga nanawagán yù nonò na. 13 Ta inilillì na ittamin ni Namarò sù pammagure ni Satanas nga mammaguray sù ira nga kun na kallà yù nonò da. Á iniyánge ni Namarò ittam kâ Apu Kesu Kiristu, nga Anâ na nga iddukan na, tapè aggina yù mammaguray nittam. 14 Á megapu sù pagikáru ni Apu Kesu Kiristu ta liwiliwâ tam, ari ittamin mapagikáru, ta napalubbáng ittamin, gapu ta pinakomá na ittam ni Namarò.
Si Apu Kesu Kiristu yù Kotunán
15 Si Apu Kesu Kiristu yù kagittá ánna kágappà ni Namarò,
nga paninganát tam kâ Namarò nga ari masingan.
Á si Apu Kesu yù Anâ ni Namarò,
nga Kaká tam ngámin, nga kapiánán na ngámin.
16 Á pinarò ni Apu Kesu yù ngámin nga naparò,
yù ngámin nga ajjan ta lángì ánna dabbuno,
yù ngámin nga masingan
ánna yù ngámin nga ari masingan.
Pinarò na yù ira daroban ni Namarò
ánna yù ira makkakerumá nga mamagaddátu ánna makáwayyá ta lángì ánna dabbuno.
Á ngámin danniaw ira, pinarò na ira ni Apu Kesu Kiristu.
Á naparò ira ngámin, tapè si Apu Kesu Kiristu yù passerbiád da.
17 Dán nga ajjanin si Apu Kesu Kiristu nga Kotunán,
gári sù ngaw awán paga ta naparò.
Á si Apu Kesu yù manangngal ta ngámin,
tapè maggián lâ yù ngámin nga ari mewarawarâ.
18 Á aggina yù mammaguray nittam,
nga meyárik ta ulu tam,
ta sittam nga mangikatalà kuna
yù meyárik ta baggi na.
Á aggina yù paggapuán nayù bagu nga áttole tam,
ta aggina yù napolu nga naginnanolay nga ari ngin matay.
Á aggina yù kotunán ta ngámin, nga mammaguray ta ngámin.
19 Á ayatán si Namarò, nga maggián sù baggi nayù Anâ na.
Kuruk nga naggittá ira nga matáma.
20 Á ayatán si Namarò gapay,
ta si Apu Kesu yù mamakkápiá nittam ngámin kâ Namarò,
megapu sù ketapil na ta kurù,
ánna yù keyátáng nayù dága na, nga mangari sù liwiliwâ tam ngámin.
Yáyù gapu na nga ajjan yù awayyá tam ngámin nga makipakomá kâ Namarò,
tapè mapattoli ittam kuna,
ánna makkápiá yù ngámin nga pinarò na ta dabbuno ánna lángì.
21 Á sikayu gapay, sù ngaw, kunnay ta ikalusso naw si Namarò, megapu sù narákè nga nonò naw ánna yù narákè nga ággangnguá naw. 22 Ngam kunangane, nakkápiá kayin kâ Namarò, megapu sù ketapil nayù baggi nayù Anâ na ta kurù, nga pagikáru na ta liwiliwâ naw, tapè alawatan na kayu ni Namarò ta arubáng na sangaw, nga napiá nga tatole na nga mangilin, nga ari mappasirán gapu ta náringin yù liwiliwâ naw, ánna awán bulubugá ta ipapaliwâ na nikayu. 23 Ngam máwák nga uputat tam yù panguruk tam sù napiá nga dámak, tapè mapasigaggà yù ángngikatalà tam kâ Apu Kesu. Ari ittam laguk mekáttuay nga mapatuttul ta tanakuán nga ari kuruk. Ta awán ta tanakuán nga iddanamát tam, nu ari lâ yù napiá nga dámak, nga naginná naw gapay, nga nelayalayâ ta ngámin nga tatolay ta dabbuno. Á sikán gapay yù masserbi kâ Apu, nga mangilayalayâ sù bilin na.
Yù Passerbi ni Pablo sù ira Mangikatalà kâ Apu Kesu
24 Á magayáyákà nga magattam ta jigâ ku ta kebáluk ku kunangane, gapu ta pangilayalayâ ku nikayu nga ari Kudio, tapè mapasigaggà yù ángngikatalà naw. Á uputak ku nga attamán yù jigâ ku, tapè palurotak ku yù ngámin nga kinagi ni Apu Kesu Kiristu nga meyannung sù pagattam ku ta jigâ megapu sù ira ngámin nga mangikatalà kuna, nga meyárik ta baggi na. 25 Ta sinullà nangà ni Namarò ta umayà manaron sù ira ngámin nga manguruk kuna, nepatalugáring nikayu nga ari Kudio, tapè ipakánnámmù nikayu yù ngámin nga bilin na. 26 Á áddè ngaw gári, inilímak ni Namarò sù ira ngámin nga tatolay yù bilin na. Á kunangane inipalappâ na yù bilin na sù ira tatole na, aggira ngámin nga mangikatalà kuna. 27 Ta ikáyâ ni Namarò nga ipakánnámmu sù ira tatole na yù inilímak na ngaw, nga kuruk nga makapállâ. Á sikayu gapay nga ari Kudio yù pangipakánnámmuán na. Á yawe yù makapállâ nga ipakánnámmu na, ta maggián si Apu Kesu Kiristu nikayu nga mangikatalà kuna. Á aggina yù paggapuán nayù iddanamán naw, nga kesipà naw kâ Namarò ta lángì ta áddè ta áddè.
28 Á sikami nga mangilayalayâ, ilayalayâ mi lâ si Apu Kesu Kiristu. Á ituddu mi sù ira ngámin nga tatolay yù ngámin nga ammu mi nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu, tapè manguruk ira ánna pareku nga napiá ira ta ánninganán ni Namarò, nga napasigaggà yù ángngikatalà da ánna ángnguruk da kâ Apu Kesu. 29 Á yáyù ipamannák ku ta baggì, tapè palurotak ku yù ipakuá ni Namarò nikán. Á abbágán nangà ni Apu Kesu Kiristu, tapè mopù ku yù pangilayalayâ ku kuna, megapu galâ ta pakáwayyá na.