2
Yù Burung ni Pablo Marakè Melogò yù ira taga Kolosi
Á ikáyâ ku nga ipakánnámmu yù burung ku nikayu nga taga Kolosi ánna yù ira gapay nga taga Lodisia ánna yù ira káruán nga kunnay nikayu nga ari paga nakasingan nikán. Á mappanà yù ákkimállà ku kâ Namarò megapu nikayu ngámin. Ta ipakimállà ku kâ Apu ta mabannáyán yù nonò naw, á kuruk nga magayáyâ kayu nga mattatádday ta kunnay sù ira mawwawági, megapu sù pakkaká-iddù naw. Á kunnian, ari kayu mabbábáng, gapu ta kánnámmuán naw ta napiá yù ngámin nga arán na ngaw inipalappâ ni Namarò nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu. Á si Apu Kesu Kiristu lâ yù makáwayyá nga mangipakánnámmu sù napiá nga sírik ni Namarò ánna yù kebalinán nayù bilin na. Á kinagì yawe nikayu, tapè ari kayu melogò sù ira umay mangagumán nikayu megapu sù mámmì nga ubobuk da. Á mássiki nu awánà nikayu, ngam kun na ajjanà nikayu, ta nononopat takayu. Á ayatánà megapu sù napiá nga áwwawági naw ánna yù napasigaggà nga ángngikatalà naw kâ Apu Kesu Kiristu.
Si Apu Kesu yù Paggapuán nayù Pakáwayyá tam
Á gapu ta pakiyápuát tam si Apu Kesu Kiristu, nga mangiyígù nittam, á máwák tam laguk nga tumulù ánna mangikatalà kuna, ta aggina yù mangabbák nittam, tapè matuppál tam yù ipakuá na nittam ta kággággaw. Á yù ángnguruk tam kâ Apu, kunnay nakuan ta káyu nga nakapaggamù ta napiá, ta natudduán ittam sù kuruk nga bilin na. Tángngagat tam laguk yù netuddu nittam, tapè tulluâ ittam nga mangáppípiá, nga napasigaggà yù ángngikatalà tam kuna. Á merallà gapay laguk yù ábbalabálà tam kâ Namarò, megapu sù allà na nittam.
Mappalán kayu laguk, tapè awán ta mangilogò nikayu. Ta ajjan garè yù ira umay mangituddu nikayu, á ilogò da kayu nakuan megapu sù monak nga ággubobuk da. Ngam awán ta serbi na, ta ituddu ra lâ yù dán nga kustombare nayù ira ngaw naggaká nira, ánna yù naggapu galâ sù nonò da nga meyannung sù rilisiod da. Á ari gemma kuruk yù ituddu ra, ta naggapu sù ira narákè nga ari masingan, nga ari naggapu kâ Apu Kesu Kiristu.
Si Apu Kesu yù Kun na Ulu tam
Á si Apu Kesu, mássiki nu nabbáli ta tolay, egga kuna yù ngámin nga nonò ni Namarò ánna yù pakáwayyá na, ta mepaggián si Namarò ta baggi ni Apu Kesu Kiristu. 10 Á yáyù nga si Apu Kesu Kiristu yù kotunán nga makáwayyá, nga mammaguray sù ira ngámin nga káruán nga mammaguray ánna makáwayyá, nga masingan ánna ari masingan. Á sittam nga manguruk kâ Apu Kesu, awán ta tanakuán nga máwák tam, gapu ta netádday ittam kâ Apu ánna mesipà ittam kuna.
11 Á áddè ngaw gári, nakugì yù ira Kudio, nga panákkilalán ta aggira yù tatole ni Namarò. Ngam kunangane, mepasingan ta sittam nga netádday kâ Apu Kesu Kiristu yù tatole ni Namarò, nga ari megapu sù akkuán na tolay ta baggi na, nu ari galâ gapu ta inirián na nittam ni Apu Kesu Kiristu yù liwiliwâ tam ánna yù narákè nga nonopat tam ánna karagatát tam, megapu sù ketádde tam kuna. 12 Á ta karigù tam, á kunnay ittam ta natay, nga nepappetanam kâ Apu Kesu ta pate na. Á got tam nga maggapu ta danum, kunnay ta nepaginnanolay ittam kâ Apu Kesu, á bagu yù áttole tam megapu ta pangikatalà tam sù pakáwayyá ni Namarò, si Namarò nga namaginnanolay kâ Apu Kesu. 13 Á sikayu nga ari Kudio, kunnay ta natay kayu ngaw, gapu ta nalliwâ kayu ánna awán bulubugá ta ammu naw nga meyannung sù napiá nga initabbá ni Namarò. Ngam kunangane, á kunnay ta nepaginnanolay kayu kâ Apu Kesu Kiristu, megapu sù pangikatalà naw kuna. Á inisipà na kayu ni Namarò sù áttole ni Apu Kesu Kiristu, ánna pinakomá na kayu ta ngámin nga liwiliwâ naw. 14 Á lage na pate ni Apu Kesu, á mepángngà ta pagikaruan na ittam nakuan ni Namarò, gapu ta nakaliwatát tam yù tunung na nga inipetúrâ na kâ Moyses. Ngam arán na ittam pagikaruan ni Namarò, gapu ta inirián na yù pakáwayyá nayù tunung, nga kunnay ta inipátà na ira ta kurù, sù ketapil ni Apu Kesu Kiristu megapu nittam. Ta nagikáru si Apu Kesu ta liwiliwâ tam megapu sù pate na ta kurù. 15 Á ta pate na, nangappù si Apu Kesu Kiristu kári Satanas ánna yù ira narákè nga kábulun na nga anitu ánna yù ira áppè mamagaddátu nga ari masingan, á inirián ni Apu Kesu yù pakáwayyá ra. Á ta paginnanole ni Apu Kesu, nepasingan yù pangappù na nira ta ánninganán na ngámin nga ajjan.
16 Á sikayu nga kopuk ku nga mangikatalà kâ Apu Kesu Kiristu, arán naw laguk kurugan yù kagian nayù ira nga mamatuttul nikayu sù kustombare ra. Ta kagumánad da kayu nakuan ta kanniawan naw gapay yù kanniawad da nga kanan ánna inuman. Á kagiad da ta máwák naw nga ngilinan yù piestá ra ánna yù kustombare ra nga meyannung sù lattuák na bulán ánna yù meyannung sù ággaw nga ággibannák da. 17 Á ngámin danniaw nga kustombare nga netuddu ngaw, kunnay ira ta alinu, nga keyarigán nayù iddagád da nga umay. Á minayin si Apu Kesu Kiristu, nga namalurò ta ngámin. 18 Á yáyù ari kayu laguk manguruk sù ira áppè pípiá. Ta kagumánad da kayu nakuan ta mappagukák kayu ánna makimoray kayu sù ira daroban ni Namarò. Á kagiad da ta aggira lápay yù makánnámmu, gapu ta ajjan kanu yù nappasingan nira. Ngam arán naw ira kurugan, ta mappeddaráyaw ira, á ari kuruk yù ituddu ra, nga naggapu galâ sù motun nga nonò da. 19 Arán naw ira tuttulan, ta arád da gemma tuttulan si Apu Kesu, nga tuttulat tam. Ta si Apu Kesu yù mammaguray nittam, nga meyárik ta ulu tam, á meyárik ittam ta baggi na. Á gapu ta netádday ittam kuna, napiá yù ákkiwagi tam, ánna makkaká-iddù ittam, tapè mangáppípiá ittam nga tulluâ megapu sù ure ni Namarò.
Yù Kebalinán nayù Bagu nga Áttole tam nga Naggapu kâ Apu Kesu
20 Á sittam nga manguruk kâ Apu Kesu Kiristu, kunnay ittam ta nepulù kuna ta ánge na sù pate na ta kurù. Á yáyù nga arát tamin kurugan yù dán nga kustombare nayù ira tatolay nga meyannung sù rilisiod da. Á sikayu, ngattá laguk ta uputan naw paga nga kurugan yù kagian nayù ira tatolay nga ari manguruk kâ Apu? Anni má ta makitulù kayu nira? 21 Á kunniaw yù kagiad da. “Arán naw siggeran! Arán naw kanan! Arán naw tangngalán!” kud da. 22 Á ngámin dannian nga kanniawad da, pidde ni Namarò ira, tapè iyusá tam ánna kanat tam áddè ta kapúnu ra. Ngattá laguk ta tángngagan naw yù ituddu ra nga kanniawad da, nga naggapu galâ ta nonò na tolay? 23 Á yù ira nga mangituddu karanniaw, meparámak ira nga kunnay ta nasírik, gapu ta malláppà ira nga manuppál ta meyannung sù rilisiod da. Á kunnay ta tumulù ira ta ánninganán nayù ira tatolay, ánna jigirigátad da yù baggi ra. Ngam awán ta serbi nayù ngámin nga akkuád da, gapu ta ari megaggak yù narákè nga nonopad da ánna karagatád da.