3
Yù Bagu nga Áttole tam nga Naggapu kâ Apu
Á gapu ta naginnanolayin si Apu Kesu Kiristu, á sittam nga mangikatalà kuna, kunnay ittam ta nepaginnanolay kuna, ta iniyawâ na nittam yù bagu nga áttole tam nga awán ta áddè na. Á yáyù nga ipe tam yù urà tam nga palurotan yù napiá nga ikáyâ ni Apu Kesu Kiristu. Ta ajjanin si Apu Kesu nga mammaguray ta lángì, nga nagitubang sù jiwanán ni Namarò, nga pagitubangán nayù kotunán nga maráyaw. Arát tam laguk nonopan yù ajjan ta dabbuno, nu ari galâ yù ngámin nga ajjan kâ Apu ta lángì, ta dannian yù mannanáyun. Á sittam nga mangikatalà kâ Apu, kunnay ittam ta natayin, á arát tamin karagatán yù ajjan ta dabbuno. Ta ajjanin yù bagu nga áttole tam nga arát tam paga masingan, nga napakappián kâ Apu Kesu Kiristu nga nepagitubang kâ Namarò ta lángì. Á si Apu Kesu Kiristu yù paggapuán nayù bagu nga áttole tam. Á sangaw nu umay nga mappasingan, mepappasingan ittam gapay kuna nga mesipà sù áddalingáráng na.
Á wáwwagi nga mangikatalà kâ Apu Kesu, yáyù nga máwák nga ipuerá naw laguk yù jikkù nga ággangnguá na tolay ta dabbuno. Á arán naw laguk párigán yù meruruk sù arán na atáwa. Á ipuerá naw ngámin yù meyannung ta narákè nga karagatán naw. Á ari kayu magukkuk, gapu ta kunnay sù tolay nga makimoray ta sináddios yù magukkuk, nga pakimorayán na lâ yù kukuá na ánna karagatán na nga kukuá. Á sangaw nu duttál yù pangukum ni Namarò, pagikaruan na yù ira mamotu kuna megapu karannian nga narákè nga ággangnguá ra. Á kunnian gapay ngaw yù ággangnguá naw sù ngaw kepattatádde naw sù ira ari manguruk kâ Apu. Ngam aringin mepángngà nga tolian naw yù ngaw ággangnguá naw, gapu ta netádday kayin kâ Apu Kesu. Likuránán naw laguk yù ngámin dannian nga narákè nga akka-akkuán naw. Ari kayu makkakálussaw. Ari kayu makkakáporay onu mangigagángay. Ari kayu makkakálillíbâ. Á arán naw pagubu-ubobugán ta narákè yù ira kábulun naw. Á ari kayu massirisiri sù ira kábulun naw, gapu ta arán nawin tángngagan yù dán nga nonò naw ánna yù ngaw ággangnguá naw nga narákè.
10 Á ajjanin yù bagu nga nonò tam nga pidde ni Namarò, nga sigídá na nga ulu-ulian, nga pabbalinan na ta pareku nga napiá áddè ta nepaggittá sù nonò na, tapè kuruk nga kánnámmuán tam si Apu. 11 Á gapu ta sittam ngámin nga mangikatalà kâ Apu Kesu yù iniddán ni Namarò ta bagu nga nonò tam, á arán na ittam irumá. Ta alawatan ni Namarò ittam ngámin nga netádday kâ Apu Kesu, mássiki yù Kudio ánna yù ari Kudio, yù nakugì onu ari, yù naggigiámmu ánna yù ari naggigiámmu, yù pobare nga aripan ánna yù maddok kuna. Á si Apu Kesu Kiristu yù kotunán, á maggián nittam ánna mepulupulù nittam ngámin nga manguruk kuna.
12 Á sittam yù piníli ni Namarò, nga pabbalinan na ta mangilin nga tatole na nga masserbi kuna, á iddi-iddukan na ittam. Akkuát tam laguk yù napiá nga mepángngà ta bagu nga nonò tam nga naggapu kuna. Ikákkállà tam yù ira kábulut tam, á abbágát tam ira. Á ari ittam mappeddaráyaw, ngam tumulù ittam ánna attamát tam lâ yù akkuán nayù ira kábulut tam. 13 Á makkakápasensiá ittam, á nu ajjan yù malliwâ nittam, pakomát tam laguk. Ta pinakomá na ittam ni Apu, á yáyù nga máwák tam gapay nga makkakápakomá. 14 Á yawe yù más napiá nga ággangnguá tam ánnè sù ira ngámin, ta makkaká-iddù ittam, nepatalugáring ta mapasigaggà yù ákkiwagi tam megapu sù pakkaká-iddù tam. 15 Ta metádday ittam kâ Apu Kesu Kiristu, nga meyárik ta baggi na. Á si Apu Kesu Kiristu yù mammaguray ta nonò tam, ta yáyù ipagágál ni Namarò nittam, tapè magimammà ittam ánna napiá yù ággigiát tam, megapu sù pammagure na. Á sigídá tam laguk dayáwan si Apu, ta ari ittam makabalabálà kuna megapu sù ángngiddù na nittam.
16 Á gapu ta netádday ittam kâ Apu Kesu Kiristu, patattamat tam ta nonò tam yù bilin na, ánna gigiámmuat tam yù napiá nga sírik na, tapè makkakátuddu ittam ta napiá ánna makkakátabarang ittam gapay. Á makkansion ittam laguk kâ Apu. Makkansion ittam sù kansion nga mangngágan ta Salmo, nga initúrâ na ngaw ni Patul Dabid, nga áddáyo na kâ Apu. Á kansionat tam gapay yù ipanonò nayù Mangilin nga Ikararuá nittam, nga áddáyo tam ánna ábbalabálà tam kâ Apu megapu sù ángngikállà na nittam. 17 Á ipakimállà tam kâ Namarò ta abbágán na ittam ta ngámin nga akkuát tam ánna pagubobuk tam, tapè napiá ánna mepángngà sù Yápu tam yù ngámin nga ubobugat tam ánna yù akka-akkuát tam. Ta sittam yù pannakabaggi ni Apu Kesu, nga mábbunán ta ngágan na. Á dayáwat tam laguk si Ammò Namarò megapu kâ Apu Kesu.
Yù Itaddán ni Pablo sù ira Makkakábbalay
18 Á sikayu nga bábbay nga ajjan atáwa na, tumulù kayu laguk sù ira áttáwa naw, ta yáyù mepángngà nga akkuán nayù ira bábbay nga manguruk kâ Apu.
19 Á sikayu nga kábuluk ku nga lálláki nga egga atáwa na, iddi-iddukan naw yù atáwa naw, á arán naw ira jigirigátan.
20 Á sikayu nga ábbing, arán naw potuán yù ira darakal naw, ngam tuppálan naw yù ngámin nga kagiad da, ta yáyù ipagayáyâ ni Apu Namarò.
21 Á sikayu nga darakal da, arán naw talamánan yù ira ánâ naw, marakè mapakaraddam naw ira.
22 Á sikayu nga makiaripan, tuppálan naw yù ngámin nga ipakuá nayù ira yápu naw. Á nu ajjan yù makasingan nikayu, ari kayu áppè lálláppà, ngam tuppálan naw yù ipakuá ra nikayu megapu sù napiá nga nonò naw, ánna megapu sù pakimore naw kâ Apu Kesu. 23 Á maguray lâ nga tarabáku naw, ipe naw yù urà naw nga manuppál ta napiá, nga kunnay ta si Apu Namarò galâ yù passerbián naw, nga ari lâ yù tolay nga maddok nikayu. 24 Ta si Apu Kesu Kiristu yù kuruk nga Yápu naw nga passerbián naw. Á ammu naw ta si Apu Kesu yù mabbálà nikayu sù napiá nga akkuán naw, á iyawâ na nikayu yù pinarán ni Namarò nga initabbá na sù ira tatole na. 25 Á yù ira nga mangupù sù narákè nga akka-akkuád da, alawatad da yù bálà nayù narákè nga kingnguá ra sangaw nu panunnután ni Namarò yù ira tatolay. Ta awán ta tolay nga paddurúmán na.