4
Á sikayu gapay nga ajjan aripan na, iddukan naw yù ira masserbi nikayu ánna iyawâ naw nira yù bálà nayù ásserbi ra, ta ammu naw ta ajjan gapay yù Yápu naw ta lángì nga passerbián naw, á iyawâ na gapay sangaw nikayu yù bálà nayù ásserbi naw.
Yù Káruán nga Itabarang ni Pablo
Á sikayu ngámin nga manguruk kâ Apu, uputan naw laguk nga tángngagan yù pakimi-imállà naw. Á nonopan naw yù ikomá naw kâ Apu Namarò, ánna dayáwan naw si Apu megapu sù ngámin nga ángngikállà na nittam. Á ipakimállà naw kami gapay, á ikomá naw kâ Namarò ta iyawâ na nikami yù awayyá mi nga umay mangipakánnámmu sù bilin na nga nelímak ngaw ta nabayák, nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu. Yáyù gemma yù gapu na nga nebálugà saw, megapu ta pangilayalayâ ku sù meyannung kuna. Á ipakimállà nawà laguk, ta abbágán nangà ni Namarò, tapè malitáw yù pangilayalayâ ku sù bilin na, ánna kánnámmuán nayù ira tatolay yù ituddù nira.
Á máwák naw gapay nga ipasingan yù napiá nga ággangnguá naw sù ira nga ari paga mangikatalà kâ Apu Kesu. Á nu ajjan yù awayyá naw, abbágán naw ira ánna ipakánnámmu naw nira yù bilin ni Namarò nga meyannung kâ Apu Kesu. Á ta pakiubobuk naw nira, ari kayu mappeddaráyaw, ngam napiá lâ yù ággubobuk naw, tapè ayatán yù ira tatolay nga makaginná sù kagian naw nira, á manguruk ira gapay ánna mangikatalà ira kâ Apu. Á nonopan naw ta napiá yù itabbák naw sù ira ngámin nga mangiyabbû nikayu.
Yù Pangiyabbû ni Pablo nu Kunnasi yù ira Kákkopun na
Si Tikiko yù wagi tam nga iddukat tam, ánna kabbuluk ku gapay nga pangikatalakán nga masserbi kâ Apu, á napiá yù ángngabbák na nikán. Á iparámak na sangaw nikayu yù ngámin nga nesimmu nikán saw. Ta yáyù nga dobak ku ta umay ta gián naw, tapè kánnámmuán naw yù ngámin nga meyannung nikami, ánna mabannáyán yù nonò naw. Á si Onesimo nga kabbulun naw nga taga Kolosi yù pangikatalakán nga wagi tam nga iddukat tam. Á aggina yù mepulù kâ Tikiko nga umay ta gián naw. Á aggira duá yù mangiparámak nikayu sù ngámin nga nesimmu nikán.
10 Á ajjan si Aristarko nga kabbuluk ku nga nebáluk. Á ikáyâ na nga iyabbû nu kunnasi kayu. Á si Markus gapay, nga kapittán ni Bernabe, iyabbû na nu kunnasi kayu. Á kinagì ngaw nikayu yù meyannung kâ Markus. Á nu lubbè sangaw ta gián naw, á paddulotan naw. 11 Á si Kesu, nga abbúnad da gapay ta Justo, iyabbû na gapay nu kunnasi kayu. Á aggira lâ nga tallu yù kábuluk ku nga Kudio nga mepattarabáku nikán, nga mangiparámak sù bilin ni Namarò nga meyannung sù pammagure na, á mabannáyán yù nonò ku megapu nira.
12 Á si Epapro nga katangelián naw yù mangiyabbû gapay ta meyannung nikayu. Aggina gapay yù masserbi kâ Apu Kesu Kiristu, á ari malurâ nga makimi-imállà kâ Namarò megapu nikayu. Á yawe ipakimállà na, ta tulluâ yù nonò naw, ánna mapasigaggà yù ángngikatalà naw kâ Apu, tapè kánnámmuán naw ánna palurotan naw yù ngámin nga ipakuá ni Namarò nikayu. 13 Á sistíguák ku ta kukurugán nga maláppà nga mamalurò sù ipakuá ni Apu kuna, megapu nikayu ánna yù ira wáwwagi tam ta ili na Lodisia ánna ili na Kirapulis.
14 Á di Lukas, nga doktor nga iddukat tam, kâ Demas gapay, iyabbû da nu kunnasi kayu.
15 Á wáwwagi, kagian naw gapay sù ira wáwwagi tam ta Lodisia ta iyabbû ku nu kunnasi ira. Á iyabbû ku gapay nu kunnasi di Nimpa ánna yù ira káruán nga mangikatalà kâ Apu Kesu nga maggagammung ta bale ni Nimpa.
16 Á sangaw nu mabalin naw bibbiran yawe túrâ ku, á itubbuk naw ta Lodisia, tapè bibbirad da gapay nayù ira mangikatalà kâ Apu nga maggagammung tán. Á kagian naw nira ta itubbuk da bì nikayu yù túrâ ku nira, tapè bibbiran naw gapay.
17 Á kagian naw bì kâ Arkipo yù kinagì kuna, nga tángngagan na ánna palurotan na yù ipatarabáku ni Apu kuna.
18 Á sikán si Pablo nga nangitúrâ ta ngágak ku sawe pakáddekán nayù túrâ. Á ipanonò ku nikayu ta ajjanà paga ta ábbalurán, tapè ari kayu mattukkâ nga makimállà megapu nikán. Á yawe ipakimállà ku megapu nikayu, ta ikákkállà na kayu ni Apu.