Yù Túrâ sù ira Kebru
Yù Meyannung sawe Túrâ
Yù ira tatolay nga Kudio, mangngágan ira gapay ta Kebru, á Kebru yù ngágan nayù ággubobuk da gapay. Á si Akup yù naggaká nira, nga ingágan ni Namarò ta Israel. Á mewarawarâ yù ira ginaká ni Israel ta tangapáddabbuno. Ngam kunangane, manoli ira ta dabbun nga iniyawâ na ngaw ni Namarò nira, nga mangngágan ta Israel.
Aru yù ira makkakerumá nga rilision ta dabbuno, á aru yù ira tatolay nga Kudio ánna ari Kudio nga nangiyabbû sù ira napolu nga manguruk kâ Apu Kesu Kiristu ta meyannung sù pallikuk da ta dán nga rilisiod da ánna panuttul da kâ Apu Kesu. Á iniyabbû da, nga kud da, “Anni panò yù kapiánán nayù ángnguruk nayù ira tatolay kâ Apu Kesu Kiristu ánnè ta rilision nga makkakerumá?” Á yawe yù túrâ nayù manabbák karannian nga iniyabbû da, nepatalugáring sù pangiyabbû da nga kud da, “Anni yù kebalinán nayù kinagi ra, nga si Apu Kesu yù kátannangán nga pári tam?” Bibbiran naw Kebru 4:14-16.
Yù Mayán na yawe Túrâ
Si Apu Kesu yù Mangipakánnámmu sù Bilin ni Namarò (1:1-4)
Makáwayyá si Apu Kesu ánnè sù ira Daroban ni Namarò (1:5-14)
Yù Napiá nga Ángngiyígù ni Namarò nittam (2:1-18)
Makáwayyá si Apu Kesu ánnè kári Moyses kâ Josiuwa (3:1–4:13)
Si Apu Kesu yù Pári tam nga Mamakkápiá nittam kâ Namarò (4:14–7:28)
Yù Kapiánán nga Tarátu ni Namarò megapu kâ Apu Kesu (8:1–9:22)
Namittán lâ yù Ketapil ni Apu Kesu nga Keyátáng na megapu nittam (9:23–10:39)
Yù ira Tatolay nga Neparámak megapu sù Ángngikatalà da (11:1-40)
Yù Mepángngà nga Ángngikatalà tam kâ Ammò Namarò (12:1–13:19)
Yù Ipakimállà nayù Mattúrâ (13:20-25)
1
Si Apu Kesu yù Mangipakánnámmu sù Bilin ni Namarò
Sù ngaw napolu nga ággaw, name-aru yù pangipakánnámmu ni Namarò sù bilin na sù ira ngaw Kebru nga naggaká nittam nga Kudio. Á aru yù makkakerumá nga ángngipakánnámmu ni Namarò sù bilin na, megapu sù ángngituddu nayù ira ngaw ábbilinán na. Ngam ta ággawo sù keggá tam, sinullà ni Namarò yù Anâ na ta mangipakánnámmu sù bilin na. Ta inipaparò ni Namarò sù Anâ na yù ngámin nga egga, á aggina yù sinullà ni Namarò nga isipà na ta ngámin. Á yù Anâ ni Namarò yù pakasinganát tam sù dalingáráng ni Namarò, ta naggittá yù pakáwayyá ra, yù nonò da, ánna yù akkuád da. Á mammaguray sù ngámin nga pinarò na megapu sù pakáwayyá nayù ubobuk na, nga ámmagaddátu na. Á ta kabalin na nagikáru ta liwiliwâ tam, tapè mapakomá ittam, á nattoli sù gián na ta lángì, á nagitubangin sù jiwanán nayù Kotunán, tapè mepammaguray kuna. Ta pinabbalin ni Namarò ta kapiánán yù Anâ na ánnè sù ira daroban na. Á ammu tam ta makáwayyá ánnè nira, gapu ta aggina lâ yù kagian ni Namarò nga Anâ na.
Makáwayyá Yù Anâ ni Namarò ánnè sù ira Daroban na
Á awán sù ira daroban ni Namarò yù nakkagián na, nu ari lâ yù Anâ na yù nakkagián na ta kunniaw,
“Sikaw yù Anâ ku,
á ta ággawo ipakánnámmukin ta sikán yù Yámam,”* kun na.
Á ajjan paga yù kinagi ni Namarò ta meyannung sù Anâ na, nga arán na gemma bulubugá kinagi ta meyannung sù ira daroban na, nga kunniaw,
“Sikán yù Yáma na,
á aggina yù Anâ ku,” kun na.
Á ta pamapáno ni Namarò sù Anâ na nga makáwayyá, á jinok na ta umay ta dabbuno. Á kinagi na,
“Ngámin nga darobak ku, mamalittúkak ira nga maddáyaw kuna,” kun na.
Á ta meyannung sù ira daroban ni Namarò, kinagi na,
“Masserbi nikán yù ira darobak ku,
nga pabbalinak ku ira ta kunnay ta paddák ánna api nga maggatang,
nga makáwayyá nga mamalurò sù ipakuâ nira,”§ kun na.
Ngam yawe yù kinagi ni Namarò sù Anâ na,
“Sikaw yù Apu Namarò,
nga mammaguray ta áddè ta áddè nga awán ta áddè na.
Á napiá yù pammagurem sù ira tatolem,
ánna matunung yù pamanunnù mu sù ira ngámin.
Á ikáyâ mu lâ yù napiá ánna matunung nga akkuán nayù ira tatolay,
ngam arám mu ikáyâ yù narákè nga akkuád da.
Á yáyù nga sinullà taka, sikán nga Yápum nga pakimorayám mu,
tapè sikaw yù kotunán nga mammaguray,
nga magayáyâ ánna maráyaw ánnè sù ira kábulum mu.”*
10 Á yawe gapay kinagi ni Namarò sù Anâ na,
“Sikaw, Apu, yù namarò ta dabbuno ta pamegapu na ngámin,
ánna pinarò mu gapay yù lángì ánna ngámin nga egga kuna.
11 Á lummà noka yù lángì ánna yù dabbuno.
Ngam sikaw, maggián ka lâ ta áddè ta áddè, nga ari manguli.
Maddán yù dabbuno ánna lángì nga kun na gámì.
12 Á lukutam mu ira nga kunnay ta gámì, ta mapatalián ira.
Ngam sikaw, ari ka maddán, á ari ka mapatalián,
ta maggián ka lâ nga ari manguli ta áddè ta áddè,
ta awán ta áddè nayù dagum mu,” kun ni Namarò sù Anâ na.
13 Ngam awán bulubugá ta daroban ni Namarò nga nakkagián na sù kunniaw nga kinagi na kâ Anâ na. Ta kinagi ni Namarò sù Anâ na,
“E ka bì magitubang ta jiwanák ku,
sù ággitubangán nayù kotunán nga maráyaw,
áddè ta appútak ku yù ira malussaw nikaw,” kun na.
14 Á yù ira daroban ni Namarò, asinni ira panò nu ari galâ yù ira ari masingan nga masserbi kâ Namarò. Á doban na ira ta umay mangabbák nittam ngámin nga meyígù, nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè.
* 1:5 Salmo 2:7; Kingnguá 13:33 1:5 2 Samuel 7:14 1:6 Makáwayyá si Apu Kesu nga kunnay sù kaká nga anâ na tolay, nga manaron ta ngámin nga kukuá nayù yáma na. § 1:7 Salmo 104:4 * 1:9 Salmo 45:6-7 1:12 Salmo 102:25-27 1:13 Salmo 110:1; Kingnguá 2:34