2
Yù Napiá nga Ángngiyígù ni Namarò nittam
Á gapu ta yù Anâ ni Namarò yù mangipakánnámmu sù bilin ni Namarò, á yáyù nga máwák tam nga tángngagan ta napiá yù ipakánnámmu na nittam, marakè mekáttuay ittam sù kuruk nga bilin na. Á sù ngaw gári, inipeyubobuk ni Namarò sù ira daroban na yù taddán na sù ira tatolay.* Á yù ira tatolay nga ari nanguruk, pinagikáru ni Namarò ira megapu ta liwâ da, gapu ta arád da kinuruk yù kinagi nayù ira daroban na. Á sittam laguk, nu lonát tam yù bilin ni Namarò nga meyannung sù Anâ na nga mangiyígù ta tatolay, á egga panò yù tanakuán nga pakiyígutát tam? Awán! Ta si Apu Kesu Kiristu yù napolu nga mangipakánnámmu ta meyannung sù pangiyígù na ta tatolay, á ngámin ira nga nagginná kuna, aggira yù mangipakánnámmu nittam ta kuruk yù bilin na. Á si Namarò gapay, inipakánnámmu na lápay ta kuruk yù kinagi ra, megapu sù inipakuá na nira nga aru nga makapállâ nga pinagaddátu ra. Á ta meyannung sù ure ni Namarò, inisinek na nira yù makkakerumá nga pakáwayyá ra nga naggapu sù Mangilin nga Ikararuá na, tapè ipasingan na ta kuruk yù bilin na nga kinagi ra.
Yù Magágál nittam ta Umay Makiyígù
Á ta meyannung sù bagu nga dabbun nga ubobugak ku nga duttál noka, ari gemma yù ira daroban ni Namarò yù sinullà na nga mammaguray sù bagu nga dabbun. Ngam yù ira tatole ni Namarò yù sinullà na ta mammaguray, nga kunnay ta netúrâ sù dán nga libru nga kunniaw:
“Á sikaw, Apu Namarò, yù Kotunán.
Á anni má panò ta manonò kami, nga tolay kami lâ?
Ta ikállà kami ánna arák kami káttamán.
Á pinarò kami, nga nagukák lábbì yù pakáwayyá mi ánnè sù pakáwayyá nayù ira darobam mu,
ngam ipotuk kami sangaw nga meparáyaw, nga mesipà sù pammagurayám mu.
Á patulutam mu nikami yù ngámin nga pinarò mu,
tapè mammaguray kami ta ngámin.”
Á gapu ta kunnian yù netúrâ, á ammu tam ta ipammagure ni Namarò sù ira ngámin nga tatole na yù ngámin nga pinarò na, á kánnámmuát tam ta awán ta arát tam pammagurayán. Ngam arát tam paga masingan ta sittam nga tatolay yù mammaguray ta ngámin nga naparò, gapu ta ari paga jimittál yù ággo na. Ngam yawe ammu tam nga jimittálin, ta si Apu Kesu yù namalurò karannian nga netúrâ. Ta aggina yù nabíbì lâ nga napagukák ánnè sù ira daroban ni Namarò, tapè metapil nga matay ta kurù megapu nittam ngámin nga tatolay, gapu ta inikállà ni Namarò ittam. Á gapu ta ketapil ni Apu Kesu megapu nittam, yáyù nga aggina yù inipotun ni Namarò, nga maddalingáráng nga mammaguray nga meparáyaw!
10 Ta si Namarò gemma yù namarò ánna manangngal ta ngámin, á meparáyaw megapu ta ngámin nga pinarò na. Á napiá ánna mepángngà gemma ta jinok ni Namarò si Apu Kesu ta umay meyanâ ta tolay ánna mangiyangngà ta jigâ, tapè aggina yù makáwayyá nga mangiyígù ta aru nga tatolay. Ta yáyù gemma yù ure ni Namarò, tapè pabbalinan na ta ánâ na yù aru nga tatolay, tapè mesipà ira sù Anâ na, nga meparáyaw. 11 Á si Apu Kesu yù namakarenu nittam nga mangikatalà kuna, tapè mangilin ittam, á táttádday lâ yù Yáma tam kâ Apu Kesu. Á yáyù nga ari mappasirán si Apu Kesu nga makkagi ta sittam yù wáwwagi na. 12 Á ammu tam ta kuruk nga wáwwagi na ittam gapu ta ajjan yù netúrâ nga kinagi na kâ Yáma na, nga kunniaw,
“Ammò, ipakánnámmu taka sù ira wáwwagì.
Á mepaggagammungà nira, nga makkansion nga maddáyaw nikaw,” kun na.
13 Á netúrâ gapay yù kinagi ni Apu Kesu,
“Ikatalà ku si Apu Namarò,” kun na.
Á kinagi na paga,
“Ajjanà saw ánna yù ira wáwwagì nga ánâ ni Namarò nga inikatalà na nikán,” kun na.
14 Á sittam nga kagian ni Apu Kesu ta ánâ ni Namarò, tolay ittam lâ nga egga baggi tam nga matay. Á yáyù nga nabbáli ta tolay gapay si Apu Kesu, nga kunnay nittam, á netapil nga natay ta kurù megapu nittam, tapè máppù si Satanas, nga aringin makáwayyá nga mangituluk sù ira tatolay ta pate ra nga awán ta áddè na. 15 Á inirián ni Apu Kesu yù assing tam ta pate tam megapu sù kingnguá na. Á pinalubbáng na ittam, nga kunnay ta nebáluk ngaw megapu sù assing tam ta pate tam. 16 Ta ari gemma yù ira daroban ni Namarò yù abbágán ni Apu Kesu, nu ari galâ sittam nga tatole na, nga mebiláng ta ginaká ni Abrakam. 17 Á gapu ta sittam nga tatolay yù ikáyâ na nga abbágán, á máwák laguk nga nepaggittá nittam nga wáwwagi na nga marigirigâ. Á yáyù nga nabbalin ta kátannangán nga pári nga mangikállà ánna pangikatalakán nga masserbi kâ Namarò megapu nittam, nga nangitapil sù baggi na ta pagikáru na ta liwiliwâ tam, tapè mapakomá ittamin. 18 Á gapu ta inattamán ni Apu Kesu yù pamarubá ni Satanas kuna, á yáyù nga makáwayyá nga mangabbák nittam nu parubán na ittam ni Satanas, tapè ari ittam makiappù kâ Satanas.
* 2:2 Kingnguá 7:38; Galasia 3:19 2:8 Salmo 8:4-6 2:12 Salmo 22:22