3
Makáwayyá si Apu Kesu ánnè kâ Moyses
Wáwwagì nga mangikatalà kâ Apu Kesu, mangilin kayu nga mesipà gapay sù pangapà ni Namarò sù ira nga pabbalinan na ta tatole na. Á nonotan naw laguk si Apu Kesu. Aggina yù jinok ni Namarò ta umay ta dabbuno, tapè ipakánnámmu na si Namarò nittam. Á aggina yù sinullà ni Namarò nga kátannangán nga pári, nga ikatalà tam ta mamakkápiá nittam kâ Namarò. Á pinalurò ni Apu Kesu yù ngámin nga inipakuá nayù nanullà kuna, ta kunnay sù ngaw Kákay Moyses nga nangikatalakán ta passerbi na sù ira tatole ni Namarò. Ta si Kákay Moyses yù sinullà na ngaw ni Namarò nga nanaron sù ira tatole na, nga nebiláng ta pamiliá na. Á pinalurò ni Kákay Moyses gapay yù ngámin nga inipakuá ni Namarò kuna. Á maráyaw si Kákay Moyses, ngam más maráyaw si Apu Kesu ánnè kuna, nga kunnay ta maráyaw yù nabbalay ánnè sù balay nga pidde na. Á ta meyannung ta ngámin nga katággitádday nga balay, ammu tam ta ajjan yù tolay nga nabbalay kuna. Á si Namarò galâ yù namarò ta ngámin nga egga.
Á nangikatalakán si Moyses, nga napiá yù passerbi na kâ Namarò, ta pinalurò na yù ngámin nga inipakuá ni Namarò kuna, megapu sù panaron na sù ira kábulun na nga nebiláng nga pamiliá ni Namarò. Á inipakánnámmu na nira yù meyannung sù ipalappâ ni Namarò noka. Ngam si Apu Kesu Kiristu yù Anâ ni Namarò nga pangikatalakán na nga mammaguray sù ira tatole na nga mebiláng ta ánâ na. Á sittam yù ira ánâ na, nu napasigaggà yù ángngikatalà tam kâ Apu Kesu ánna magayáyâ ittam megapu sù pagiddanáma tam ta mesipà ittam kâ Namarò.
Pappalánan na ittam ni Namarò
Á gapu ta tatole na ittam ni Namarò nu napasigaggà yù ángngikatalà tam, nonopat tam laguk yù inipetúrâ nayù Mangilin nga Ikararuá. Ta kinagi na,
“Á nu ággawo yù pakaginná naw sù bilin ni Namarò,
arán naw laguk ikikkítulán yù ipakánnámmu na nikayu.
Arán naw potuán si Namarò nga kunnay sù ira ngaw naggaká nikayu,
nga namotu kâ Namarò sù keggá ra ta kalállammatán.”
Á kinagi ni Namarò,
“Mássiki nu nasingad da yù pinagaddátù ta appátapulu nga dagun sù keggá ra ta kalállammatán,
á pinotuád dangà áddè ta arák ku ira kinalurâ megapu sù akka-akkuád da.*
10 Á yáyù nga napporayà ngaw nira, á kinagì,
‘Manakì yawe ira tatolay nga tumututtul nikán, á ari ira matudduán.’
11 Á gapu ta papporè nira, yáyù nga sinistíguák ku ta kuruk yù kinagì nira:
‘Arát takayu bulubugá patallungan sù pamagibannagák ku nakuan nikayu,’ ” kun ni Namarò.
12 Á wáwwagì ta ángnguruk tam, magimuguk kayu laguk nga katággitádday, ta pasikkálan na yù nonò na, marakè ajjan yù narákè nga nonò na, nga manakì nga manguruk ánna mekáttuay kâ Namarò nga matotolay. 13 Á makkakátabarang kayu laguk ta kággággaw nga kagian naw ta “ággawo,” nga keggá na paga nayù awayyá naw nga manguruk, tapè mapasigaggà yù ángngikatalà naw, á awán nikayu yù melogò, nga mataggâ yù ulu na megapu sù liwiliwâ na. 14 Ta mesipà ittam kâ Apu Kesu Kiristu nu mapasigaggà yù ángngikatalà tam kuna ta áddè ta áddè, nga kunnay sù kapámmegapu tam nga mangikatalà kuna. 15 Á yáyù kebalinán nayù dán nga netúrâ nga kunniaw,
“Á nu ággawo yù pakaginná naw sù bilin ni Namarò,
arán naw ikikkítulán yù ipakánnámmu na nikayu.
Arán naw potuán si Namarò nga kunnay sù ira ngaw naggaká nikayu,
nga namotu kâ Namarò sù keggá ra ta kalállammatán.”
16 Á asinni panò yù ira ngaw nga namotu kâ Namarò, mássiki nu naginná ra yù bilin na? Ari panò yù ira galâ nga inipáno na ngaw ni Kákay Moyses ta Egipto? Aggira gemma! 17 Aggira yù napporayán ni Namarò ta appátapulu nga dagun megapu sù liwiliwâ da, á natay ira ta kalállammatán. 18 Á asinni yù ira nga nakkagián ni Namarò ta arán na ira bulubugá patallungan sù napiá nga lugár nga iyawâ na nakuan nira, nga pagibannagád da, nu ari galâ yù ira namotu kuna? 19 Á yáyù nga kánnámmuát tam laguk ta arán na ira inisipà ni Namarò sù napiá nga lugár nga pinarán na nga pagibannagád da nakuan, gapu ta ari ira nanguruk kuna.
* 3:9 Bibbiram yù meyannung sù kingnguá ra, Exodo 17:1-7, Nomero 14:1-13 3:11 Salmo 95:7-11