4
Yù Pamagibannagán ni Namarò sù ira Tatole na
Á kunangan iyalawâ ni Namarò nittam yù awayyá tam nga mesipà sù initabbá na ngaw, nga dán nga naparán nga pamagibannagán na ta tatolay. Magimuguk ittam laguk, tapè arát tam párigán yù ngaw ira nga ari nanguruk, marakè arán na ittam gapay patallungan sù pamagibannagán na nittam. Á yáyù nga tángngagat tam laguk yù napiá nga dámak, tapè mesipà ittam sù initabbá na. Ta nelayalayákin nittam gapay yù napiá nga dámak, nga kunnay sù nelayalayâ ngaw nira, ngam awán ta nammakapiád da sù bilin ni Apu, gapu ta arád da kinuruk. Á yáyù nga arán na ira pinatallung ni Namarò sù pamagibannagán na nira. Ngam sittam nga manguruk yù isipà ni Namarò sù pamagibannagán na nga pinarán na megapu nittam. Ta kinagi na ngaw ni Namarò, nga kun na,
“Á gapu ta papporè nira, yáyù nga sinistíguák ku ta kuruk yù kinagì nira:
‘Arát takayu bulubugá patallungan sù pamagibannagák ku sù ira tatolè.’ ”
Á kunnian yù kinagi ni Namarò, mássiki nu dán nga naparán yù pamagibannagán na sù ira tatole na áddè ngaw kapápparò na ta dabbuno. Á ajjan yù dán nga netúrâ nga kunniaw: “Á nagibannák si Namarò sù mekapitu nga ággaw, gapu ta nabalinin yù ngámin nga pinarò na.”*
Á mássiki nu dán nga naparán yù pamagibannagán ni Namarò ta tatolay, á kinagi na yù kunniaw,
“Arát takayu bulubugá patallungan sù pamagibannagák ku sù ira tatolè,” kun na.
Á yáyù nga ammu tam ta naparán lâ paga kunangan yù pamagibannagán ni Namarò sù ira nga manguruk, gapu ta yù ira ngaw nga nakaginná sù napiá nga dámak, arán na ira pinatallung ni Namarò sù pamagibannagán na nira, gapu ta pinotuád da. Á yáyù nga sinullà ni Namarò yù tanakuán nga ággaw, nga iningágan na ta “ággawo,” kun na kâ Patul Dabid, nga awayyá nayù ira tatolay nga mesipà sù ira tatolay nga pagibannagan na. Á ammu tam yaw, ta aru yù dagun nga napasá áddè ngaw pangitarátu na kári Kákay Moyses ta áddè ta keggá ni Patul Dabid, á inipetúrâ ni Namarò kâ Patul Dabid yù kinagi na, nga kunniaw,
“Á nu ággawo yù pakaginná naw sù bilin ni Namarò,
arán naw ikikkítulán yù ipakánnámmu na nikayu,” kun ni Namarò.
Á gapu ta natay ta kalállammatán yù ira ngaw taga Israel nga ari nanguruk kâ Namarò, á si Josiuwa yù táli ni Moyses, nga nangiyángay sù ira ginaká ra ta lugár na Kaynan. Á nu Kaynan nakuan yù lugár nga inubobuk ni Namarò, á arán na nakuan sinullà yù tanakuán nga ággaw nga pangisipà na ta tatolay sù pamagibannagán na. Ngam ari lâ Kaynan yù pamagibannagán ni Namarò nga inubobuk na. Á yáyù nga iddanamát tam lâ paga yù pamagibannák ni Namarò nittam nga tatole na, nga kunnay sù ngaw pagibannák na ta kabalin na namarò ta dabbuno, ta pinatukkâ na yù pattarabáku na sù mekapitu nga ággaw. 10 Á dattál nayù ággaw nga pamagibannák ni Namarò nittam, á sittam ngámin nga mesipà kuna, mattukkâ ittam nga mattarabáku gapay ta kunnay kâ Namarò ta kabalin na namarò.
11 Á gapu ta iyalawâ ni Namarò yù pamagibannagán na nittam, nga kunnay ta pangiyalawâ na ngaw nira, ngam arád da nálâ, á yáyù nga ipe tam laguk yù urà tam nga mangupù ta panguruk tam sù ubobuk ni Namarò, tapè ari ittam mepárik sù ira ngaw nga ari nakatallung sù pamagibannagán ni Namarò gapu ta pamotu ra kuna. 12 Ta manotolay nga makáwayyá yù ubobuk ni Namarò, nga meyárik ta bayunetá nga kataramán, nga duá yù ngárak na. Ta makatáppù yù bayunetá ta baggi na tolay. Á kunnian gapay yù keyarigán nayù ubobuk ni Namarò, ta tappútan nayù bilin ni Namarò yù nonò tam ánna yù ure tam, á mepalappâ yù ngámin nga nonopat tam nga karagatát tam ánna talákkurugat tam, nu napiá onu narákè. 13 Á awán bulubugá ta pinarò ni Namarò nga makatuttù kuna, á awán ta melímak kuna, ta malappâ yù ngámin nga pinarò na, á ammu na ngámin yù nonopat tam ánna masingan na yù ngámin nga akkuát tam. Á aggina sangaw yù pakkagiát tam sù ngámin nga kingnguá tam.
Si Apu Kesu yù Pári tam nga Mamakkápiá nittam kâ Namarò
14 Á si Apu Kesu Kiristu nga Anâ ni Namarò yù kátannangán nga pári nga mamakkápiá nittam kâ Namarò. Á minayin ta lángì ta gián ni Namarò. Á yáyù nga ipasigaggà tam laguk yù ángngikatalà tam kâ Apu Kesu ánna uputat tam nga ipakánnámmu sù ira kábulut tam. 15 Ta yawe kátannangán nga pári yù pannakabaggi tam ta arubáng ni Namarò. Á ammu na ittam ikállà, gapu ta naparubán na yù ággiát tam nga tatolay. Á ammu na gemma yù pakkapíyát tam. Ta iniparubá ni Satanas yù ngámin nga makkakerumá nga pamalliwâ na nakuan kâ Apu Kesu, nga kunnay ta pamarubá na nittam. Ngam si Apu Kesu, ari bulubugá nalliwâ. 16 Á gapu ta ajjanin si Apu Kesu ta gián ni Namarò nga mamakkápiá nittam kâ Namarò, á mappelò ittam laguk nga makimállà kâ Namarò, tapè ikákkállà na ittam ánna abbágán na ittam ta meyannung ta ngámin nga máwák tam ánna jigâ tam.
* 4:4 Genesis 2:2