5
Á ngámin nga kátannangán nga pári na Kudio nga sinullà ni Namarò, natullà ira tapè alawatad da yù iyawâ nayù ira tatolay nga ayám, nga iyátáng da ta pannakabaggi nayù ira kábulud da ta arubáng ni Namarò, tapè pakomán ni Namarò ira ta liwiliwâ da. Á gapu ta tolay lâ yù pári, nga ajjan gapay yù pakkapíyán na, á yáyù nga ammu na mangikállà sù ira kábulun na nga tatolay nga nakaliwâ kâ Namarò, ta arád da ammu ngámin yù pakaliwatád da. Á gapu ta makaliwâ gapay yù pári, máwák na mangiyátáng gapay kâ Namarò megapu sù baggi na, pángè na mangiyátáng megapu sù ira kábulun na nga tatolay.
Á ta meyannung sù kátannangán nga pári, awán gemma ta tolay nga massippil sù pakáwayyá na ánna karáyo na. Ngam si Namarò galâ yù manullà ta tolay ta kátannangán nga pári, nga kunnay sù panullà na ngaw kâ Aron. Á kunnian gapay kâ Apu Kesu Kiristu. Arán na sinippil yù pakáwayyá ánna karáyo nayù kátannangán nga pári. Si Namarò yù nanullà kuna ta kátannangán nga pári. Á kinagi ni Namarò kuna,
“Sikaw yù Anâ ku,
á ta ággawo ipakánnámmukin ta sikán yù Yámam,”* kun na.
Á ajjan netúrâ paga yù kinagi ni Namarò sù Anâ na,
“Á sikaw yù pári ta áddè ta áddè,
nga kunnay sù kapári nayù ngaw Patul Melkisidek nga ari bulubugá mapatalián.”
Á keggá ni Apu Kesu ta dabbuno, nakimállà kâ Namarò, á nagaráyan ánna nakkulè, ta mássiki nu matay, si Namarò yù makáwayyá nga mangiyígù kuna. Á gapu ta pakimoray ni Apu Kesu kâ Namarò, á yáyù nga gininná ni Namarò yù ipakimállà na. Á mássiki nu Anâ ni Namarò si Apu Kesu, ginigiámmu na yù kebalinán nayù panguruk na kâ Namarò megapu sù pangiyattam na ta jigâ. Á gapu ta pinalurò ni Apu Kesu yù ngámin nga inipakuá ni Namarò kuna, ánna awán bulubugá ta liwâ na, nabbalin ta pareku nga mangiyígù sù ira ngámin nga tatolay nga manguruk kuna, tapè mesipà ira sù áttole na nga mannanáyun. 10 Á napalurò yian gapu ta sinullà ni Namarò ta kotunán nga pári, nga kunnay sù ngaw Patul Melkisidek.
Arát tam Likuránán yù Ángngikatalà tam kâ Apu
11 Á aru paga yù ikáyâ ku nga ipakánnámmu nikayu nga meyannung sù paggittád di Melkisidek kâ Apu Kesu, ngam marigâ nga mebukalán nikayu, ta nabbalin kayin nga kunnay ta kitul. 12 Á napiá nakuan nu sikayu ngin yù mangituddu sù ira kábulun naw, ta nabayák kayin nga manguruk. Ngam máwák naw má nga mebukalán nikayu yù napopolu ngaw nga netuddu nikayu, nga ubobuk ni Namarò. Á yáyù nga kunnay kayu ta abbing nga massusu lâ paga, nga ari paga makakán. 13 Á yù ira nga kunnay ta massusu lâ paga, arád da ammu mappíli sù napiá ánna arád da kánnámmuán yù kebalinán nayù bilin ni Namarò. 14 Ngam yù tolay nga meyárik sù makakán, tulluâ megapu sù panguruk na, á kánnámmuán na yù monak nga metuddu kuna, gapu ta ipe na yù urà na nga mappíli sù napiá ánna mangipuerá sù narákè.
* 5:5 Salmo 2:7; Kebru 1:5 5:6 Salmo 110:4