6
Yù Talluâ nayù ira Manguruk kâ Namarò
Á gapu ta naggigiámmu ittamin sù olu nga netuddu nga meyannung sù panguruk tam kâ Apu Kesu Kiristu, gigiámmuat tam laguk yù ngámin nga meyannung sù pakáwayyá na, tapè tulluâ yù nonò tam. Arát tam laguk itotoli nga gigiámmuan yù ammu tamin nga netuddu nga meyannung ta pabbabáwi tam ánna pangikatalà tam kâ Apu, ánna yù máwák tam nga tukkatan yù akka-akkuát tam nga awán ta serbi na. Á nánnámmuát tamin yù netuddu nga meyannung ta pakirigù tam, nga panákkilalán ta napakarenuánin yù nonò tam. Á ammu tamin yù netuddu nga meyannung ta pangipotun na tolay ta limá na sù ulu nayù tolay nga sinullà ni Namarò, tapè ipakimállà na kâ Namarò ta abbágán na ta passerbi na kuna. Á ammu tamin yù netuddu nga meyannung sù pamaginnanole ni Namarò sù ira námmatay noka, ánna yù pamanunnù na sù ira tatolay ánna pamagikáru na sù ira mamotu kuna ta áddè ta áddè. Á yáyù nga gigiámmuat tam laguk yù ngámin nga bilin ni Namarò, nu anugutan ni Namarò, tapè tulluâ yù ángnguruk tam ta kunnay ta ure na.
Á yù ira tatolay nga nakaparubá sù allà ni Namarò nira, nu likuránád da yù ángngikatalà da kuna, ari ira bulubugá mapabbabáwi nga mapatoli kuna. Ta naparubád den yù ángngikállà ni Namarò nira ta pakaginná ra sù napiá nga dámak, á nesipà ira gapay sù ángngabbák nayù Mangilin nga Ikararuá na. Á naparubád da gapay yù piá nayù bilin ni Namarò ánna yù ámmagaddátu na nga kunnay ta ipasingan na gapay noka nu duttál yù pagáddekán nga ággaw ánna yù bagu nga ággaw. Á gapu ta pinarubád da ngámin dannian ánna ammu ra yù pakáwayyá ni Apu Namarò, á nu likuránád da yù ángngikatalà da kâ Apu Kesu, á ari iren mapabbabáwi ta liwâ da, á ari iren mapatoli ta pangikatalà da kuna, gapu ta inipasiránád da yù Anâ ni Namarò ánna inipeluddè da ta arubáng nayù ira tatolay. Á ta kunnian, kunnay ta pidduád da nga ipátà ta kurù yù Anâ ni Namarò.
Á ta ángngarigán, nu ajjan yù napiá nga ákkomanán nga moranán, á mattubbu yù nemulá kuna ánna mabbungá ta napiá megapu sù allà ni Namarò kuna, á magayáyâ yù makáddabbun megapu sù málâ na. Á kunnian yù keyarigán nayù tolay nga napasigaggà yù ángngikatalà na kâ Namarò, á bálatan na gapay ni Namarò ta napiá. Á ta ángngarigán, nu málâ na lâ nayù makáddabbun yù makkakerumá nga sî, á tuggian na sangaw. Á kunnian gapay sù ira tatolay nga arád da akkuán yù ikáyâ ni Namarò, ta meyárik ira ta kasisítán, á yá lâ palabbetád da yù impiernu, sangaw nu ukuman ni Namarò ira.
Á wáwwagì nga iddukak ku, inubobuk ku yù pangukum ni Namarò sù ira nga mangnguá ta narákè. Ngam ta meyannung nikayu, ammù gemma ta awán bulubugá ta mesimmu nikayu nga kunnay ta katuggi nayù kasisítán, gapu ta ikatalà nawin si Apu Kesu ta mangiyígù nikayu, á palurotan naw yù napiá nga ipakuá ni Namarò nikayu megapu sù panguruk naw kuna. 10 Ta pareku nga matunung si Namarò, á kemámmatán na yù napiá nga akkuán naw. Á ammu na yù ayâ naw kuna, ta ipasingan naw paga megapu sù ángngiddù naw sù ira kábulun naw nga manguruk kâ Apu. 11 Á karagatám mi ta talákkurugan naw nga uputan yù napiá nga akkuán naw áddè ta pattoli ni Apu Kesu, tapè mapalurò yù ngámin nga iddanamát tam. 12 Ari kayu laguk malurâ sù ángnguruk naw kâ Apu. Párigán naw galâ yù ira nga napasigaggà yù ángngikatalà da. Ta sittam nga napasigaggà yù ángngikatalà na yù iddán ni Namarò sù initabbá na.
Kuruk nga Mapalurò yù Initabbá ni Namarò
13 Á makáwayyá si Namarò nga mamalurò sù initabbá na. Á ajjan yù initabbá na kâ Kákay Abrakam sù ngaw nga nabayágin. Á gapu ta awán ta tanakuán nga makáwayyá ánnè kâ Namarò, nga massistígu sù kinagi na, á yáyù nga sinistíguán na galâ ni Namarò lápay ta kuruk yù kinagi na kâ Kákay Abrakam. 14 Á kinagi na, “Á yawe yù itabbâ nikaw. Pagayáyatat taka megapu sù aru nga iyawâ ku nikaw nga pammakapiám mu, á pagaruak ku noka yù ira ginakám,”* kun ni Namarò kuna. 15 Á gapu ta nagattam nga nagiddak si Kákay Abrakam, nga napasigaggà yù pangikatalà na kâ Namarò, á nálâ ni Abrakam yù initabbá ni Namarò kuna.
16 Á ajjan yù kustombare na tolay nga abbúnan na yù ngágan ni Apu ta pamakuruk na sù kagian na. Á kagian na, “Si Apu Namarò yù makasistígu ta kuruk yù kagiak ku,” kun na. Á ta kunnian, patukkatan na yù pakkaká-ubobuk da. 17 Á gapu ta inikáyâ ni Namarò nga ipakánnámmu ta kukurugán nga arán na bulubugá patalián yù sinalákkuruk na, á sinuttul na yù kustombare na tolay nga mamakuruk sù initabbá na, ta nassistígu si Namarò sù ngaw ira nga nangitabbán na. 18 Á yáyù nga ajjan yù duá nga pangurugát tam nga ari bulubugá moli, yù pangitabbá ni Namarò ánna yù passistígu na, ta ari bulubugá massiri si Namarò. Á sittam nga nakiyígù kuna, dudduáran na ittam ta ari ittam mabbábáng, ngam mapasigaggà ittam laguk nga magiddanáma sù pinarán na megapu nittam. 19 Á gapu ta napasigaggà yù ággiddanáma tam ta kesipà tam kâ Namarò, napaláddá yù ággiát tam kuna. Ta si Apu Kesu yù pangikatalakát tam, nga minayin ta lángì sù mangilin nga gián ni Namarò. 20 Aggina yù minay ta lángì nga napolu ánnè nittam. Ta aggina yù kotunán nga pári nga pannakabaggi tam, nga mamakkápiá nittam kâ Namarò. Á kunnay ta kapári ni Patul Melkisidek yù kapári ni Apu Kesu, nga ari bulubugá mapatalián ta áddè ta áddè.
* 6:14 Genesis 22:15-17. Ta olu nga pangitabbá ni Namarò kâ Abrakam (Genesis 12:1-4), napasá 25 nga dagun lage na keyanâ ni Isak (Genesis 21:2-5). Á napasá má 60 nga dagun lage na keyanâ nayù ira ápù na, di Eso kâ Akup (Genesis 25:21-26).