7
Si Patul Melkisidek, nga Pári
Á yù ngaw Patul Melkisidek yù patul nga nammaguray ta ili na Salem, nga pári gapay nga pannakabaggi nayù ira tatolay ta arubáng ni Namarò nga Kotunán na ngámin. Á panoli ni Kákay Abrakam ta gián na ta kabalin na nangappù ta appâ nga patul nga malussaw kuna, á en na jinápun ni Patul Melkisidek. Á namindision kâ Kákay Abrakam, ta inipakimállà na yù pangikállà ni Namarò kuna. Á iniyawâ na laguk ni Kákay Abrakam kâ Patul Melkisidek yù mekamapulu sù ngámin nga inâ na. Á yù kebalinán nayù ngágan ni Patul Melkisidek yù patul nga matunung, á matunung yù ngámin nga kingnguá na. Á yù páppatulán na yù dabbun na Salem. Á yù kebalinán na Salem yù lugár nga pagimammatán. Á yáyù nga neparámak si Patul Melkisidek ta napiá nga patul nga matunung ánna mamagimammà.* Á awán ta nakagi nga meyannung sù ira darakal ni Patul Melkisidek. Awán ta netúrâ nga meyannung sù ira naggaká kuna onu yù ira ginaká na. Á ari bulubugá nánnámmuán yù meyannung sù keyanâ na ánna pate na. Á yáyù nga maggián si Patul Melkisidek nga kunnay sù Anâ ni Namarò, nga pári ta áddè ta áddè.
Nonopat tam laguk yù pakáwayyá ni Patul Melkisidek! Ta si Kákay Abrakam gapay, mássiki nu káke tam ngámin nga Kudio, iniyawâ na kâ Patul Melkisidek yù mekamapulu sù ngámin nga inâ na sù ira nakigerrán na. Á yù ira ginaká ni Kákay Abrakam, ajjan yù dán nga netúrâ nga tunung nga netuddu nira, ta iyawâ da yù mekamapulu sù ngámin nga pakkatole ra. Á yù ira páppári nga ginaká ni Libi yù pangiyawatád da, mássiki nu kanakanáyud da ira. Á si Patul Melkisidek, mássiki nu ari gemma ginaká ni Libi, aggina yù pangiyawatán ni Kákay Abrakam sù mekamapulu sù kukuá na. Á si Patul Melkisidek yù namindision, nga nakkiddaw kâ Namarò ta ikákkállà na si Kákay Abrakam, mássiki nu aggina yù nangitabbán ni Namarò. Á ammu tam gemma ta makáwayyá yù mamindision ánnè sù bindisionán na.
Á ta meyannung sù ira páppári, nga ginaká nayù ngaw Libi, aggira yù mangalawâ sù mekamapulu sù ira kanakanáyud da nga Kudio. Á tatolay ira lâ nga matay, nga mapatalián sangaw. Ngam ajjan yù netúrâ nga meyannung kâ Patul Melkisidek, ta aggina yù pári nga matotolay ta áddè ta áddè. Á yù ira ngaw páppári nga ginaká ni Libi, inalawâ da yù mekamapulu sù ira tatolay. Ngam máyâ ta kagiat tam gapay ta kunnay ta nappagá si Libi sù mekamapulu kâ Patul Melkisidek megapu kâ Kákay Abrakam. 10 Ta apù na ta siku ni Kákay Abrakam si Libi, nga ari paga neyanâ ta panápun nayù káke na kâ Patul Melkisidek. Á kunnay ta ajjan si Libi paga ta baggi ni Kákay Abrakam ta pappagá ni Abrakam sù mekamapulu kâ Patul Melkisidek. Á yáyù nga mesipà si Libi sù kingnguá nayù káke na.
Yù Pári nga Kunnay kâ Patul Melkisidek
11 Á sù ngaw nga nabayák, inipetúrâ ni Namarò kâ Kákay Moyses yù tunung na Kudio. Á sinullà ni Namarò yù ira ginaká ni Libi, tapè aggira yù pári. Á si Aron yù olu nga ginaká ni Libi nga pári. Á nonopat tam yaw. Gapu ta ari kukurugán nga mapakkápiá yù ira tatolay kâ Namarò megapu sù kapári nayù ira ngaw ginaká ni Libi, á máwák nga duttál yù tanakuán nga pári, nga kunnay kâ Patul Melkisidek yù kapári na. Á yáyù nga sinalián na ira ni Namarò. 12 Á gapu ta sinalián ni Namarò yù ira páppári nga ginaká ni Libi, máwák gapay nga talián na yù tunung. 13 Á si Apu Kesu yù ubobugak ku, nga táli nayù ira páppári nga ginaká ni Libi. Á awán bulubugá ta pári ngaw nga naggapu sù ira naggaká kâ Apu Kesu, ta tanakuán gemma yù naggaká kuna. 14 Ta ammu tam ta ginaká ni Juda yù Yápu tam. Á si Kákay Moyses, awán bulubugá ta kinagi na nga meyannung ta pári nga naggapu sù ira ginaká ni Juda.
15 Á mepasingan ta pinatalián ni Namarò yù ira páppári nga ginaká ni Libi ánna yù dán nga tarátu na gapay nga meyannung sù katunung na tolay, nepatalugáring ta panullà ni Namarò sù tanakuán nga pári nga mannanáyun, nga kunnay kâ Patul Melkisidek yù kapári na. 16 Á ta katullà ni Apu Kesu ta pári, ari negapu sù tunung na Kudio nga meyannung sù ira naggaká kuna, nu ari galâ negapu sù pakáwayyá na, ta aggina yù matotolay ta áddè ta áddè. 17 Á ajjan yù inipetúrâ ni Namarò nga meyannung kuna nga kunniaw:
“Sikaw yù pári ta áddè ta áddè,
nga kunnay sù kapári ni Patul Melkisidek nga ari bulubugá mapatalián.”
18 Á gapu ta awán ta tolay nga makatuppál sù tunung ni Moyses, á awán laguk ta tolay nga meyígù megapu kuna, á awán ta serbi na. Á yáyù nga kánnámmuát tam laguk ta sinalián ni Namarò yù tunung ni Moyses, 19 gapu ta awán bulubugá ta tolay nga mabbalin ta pareku nga matunung megapu sù panguruk na sù tunung. Ngam ajjan laguk yù kapiánán nga ággiát tam, ta más napiá yù iddanamát tam megapu kâ Apu Kesu, ánna mapelò ittamin kâ Namarò.
20 Á mánnámmuát tam ta más napiá yù kapári ni Apu Kesu, gapu ta panullà ni Namarò kâ Apu Kesu, á initabbá na kuna ta kukurugán nga mannanáyun yù kapári na. Ngam sù panullà na sù ira páppári nga ginaká ni Libi, awán ta initabbá na. 21 Á yawe yù initabbá ni Namarò ta panullà na kâ Apu Kesu, nga kunnay sù dán nga netúrâ nga kunniaw,
“Sikán si Apu Namarò, á arák ku bulubugá ibabáwi yù talákkurugak ku. Á sistíguák ku ta kuruk yù kagiak ku,
‘Sikaw yù pári ta áddè ta áddè.’ ”
22 Á yáyù nga ammu tam ta si Apu Kesu yù namaláddá nga namalurò sù más napiá nga tarátu ni Namarò megapu nittam.
23 Á ajjan paga yù tádday nga kapiánán nayù kapári ni Apu Kesu. Ta mássiki nu aru yù ira ngaw páppári, ngam arád da awayyá nga mopù yù kapári ra, gapu ta matay ira nga mapatalián. 24 Ngam pári si Apu Kesu ta áddè ta áddè, nga ari bulubugá mapatalián, gapu ta aringin bulubugá matay. 25 Á yáyù nga si Apu Kesu yù makáwayyá nga mangiyígù sù ira ngámin nga tumulù nga makipakomá kâ Namarò megapu kuna. Ta sigga-inángà si Apu Kesu, nga pári nga matotolay ta áddè ta áddè, nga makimi-imállà kâ Namarò megapu sù ira ngámin nga mangikatalà kuna.
26 Á si Apu Kesu yù máwák tam nga pári, nga pannakabaggi tam ta arubáng ni Namarò, gapu ta aggina yù mangilin, nga pareku nga matunung, nga awán bulubugá ta liwâ na. Á yáyù nga kukurugán nga nerumá nittam, ta makaliwâ ittam, ngam pareku nga napiá lâ yù nonò na. Á inipotun ni Namarò si Apu Kesu, tapè aggina yù Kotunán nga meparáyaw ta lángì. 27 Á nerumá gapay sù ira ngaw páppári, ta arán na máwák nga mangiyátáng ta kággággaw. Á yù ira ngaw páppári, máwák da ngaw nga mangiyátáng megapu sù liwâ da, lage ra nangiyátáng gapay megapu sù liwâ nayù ira tatolay. Ngam si Apu Kesu, gapu ta awán bulubugá ta liwâ na, á mittán lâ yù pangiyátáng na megapu nittam, tapè mári yù liwâ tam nga tatolay. Á arán na máwák nga pidduán yù pangiyátáng na, ta yù baggi na yù iniyátáng na megapu nittam, sù ketapil na ta kurù. 28 Á yù ira ginaká ni Libi nga natullà ta pári megapu sù tunung nayù ngaw Moyses, á tolay ira lâ nga nakapi ánna nakaliwâ. Ngam megapu sù pangitabbá ni Namarò, sinullà na yù Anâ na nga naporián sù tunung ta nabayák, nga namalurò ta ngámin nga ure nayù Yáma na, á nabbalin ta pári nga kapiánán, nga maggián ta áddè ta áddè.
* 7:2 Genesis 14:18-20 7:18 Roma 8:3