8
Yù Kapiánán nga Tarátu ni Namarò megapu kâ Apu Kesu
Á yawe yù kebalinán nayù kinagì, nga ajjanin yù kotunán nga pári, nga pannakabaggi tam kâ Namarò, nga nepagitubangin ta jiwanán ni Namarò ta lángì, nga mepammaguray kâ Namarò nga makáwayyá. Á aggina yù pári nga masserbi kâ Namarò sù mangilin nga gián na ta lángì, nga kuruk nga bale ni Namarò. Ta yù ngaw bale na nga pakimorayán nayù ira tatolay kâ Namarò ta dabbuno, pidde ra lâ nayù ira tatolay, nga keyarigán nayù bale ni Namarò ta lángì. Ngam si Namarò nga Yápu tam yù nappadday sù bale na ta lángì.
Á yù ira kátannangán nga pári ta dabbuno, natullà ira tapè iyátáng da kâ Namarò yù ayám nga iyawâ nayù ira kábulud da. Á kunnian gapay kâ Apu Kesu, nga kotunán nga pári tam, ta ajjan ngaw yù máwák na nga iyátáng. Á nu ajjan si Apu Kesu paga nakuan ta dabbuno, ari gemma pári, ta ajjan yù ira ginaká ni Libi nga natullà ta pári, nga mangiyátáng nakuan kâ Namarò sù ayám nga iyawâ nayù ira tatolay, ta meyannung sù tunung ni Moyses. Á yù bale ni Namarò nga pidde ni Moyses ta kalállammatán, kunnay lâ ta alinu nayù egga ta lángì nga inipasingan ni Namarò kuna. Á ta pappadde ni Moyses, kinagi ni Namarò kuna, “Imugurám mu yù áppaddem, tapè pareku nga megittá yù paddayam mu sù inipasingak ku ngin nikaw ta keggám sù puddul,”* kun na. Ngam ajjanin si Apu Kesu Kiristu sù bale ni Namarò ta lángì, nga mamakkápiá ta tatolay kâ Namarò. Á más napiá yù kapári ni Apu Kesu ánnè sù kapári nayù ira Kudio ta dabbuno, ánna más napiá gapay yù bagu nga tarátu ni Namarò ánnè sù dán nga tarátu na, megapu sù kapiánán nga initabbá ni Namarò.
Á ta ángngarigán, nu napalurò nakuan yù ure ni Namarò megapu sù napolu nga tarátu na, á arán na nakuan pinarán yù mekaruá. Ngam arán na inikáyâ ni Namarò yù kingngikingnguá nayù ira ngaw tatolay nga siminuttul sù napolu nga tarátu na. Á yáyù nga kinagi ni Namarò,
“Sikán si Namarò, á yawe yù kagiak ku.
Duttál yù tanakuán nga ággaw, á palurotak ku yù bagu nga tarátu sù ira tatolè nga ginaká ni Israel ánna yù ira ginaká ni Juda.
Á ari megittá yù bagu nga tarátù sù ngaw tarátù, nga kinagì sù ira ngaw naggaká nira,
ta pangipánò nira ta páppatulán na Egipto.
Ta yù ira ngaw naggaká nira, arád da garè sinuppál yù tarátù nira,
á yáyù nga pinaguráyák ku ira,” kun ni Apu Namarò.
10 “Ngam yawe yù bagu nga tarátù sù ira ginaká ni Israel.
Duttál sangaw yù ággaw, á ipatattam ku ta nonò da yù tunung ku, tapè arád da káttamán.
Á sikán laguk yù pakiyápuád da,
á aggira gapay yù tatolè.
11 Á ta kesimmu na sangaw, ari iren laguk makkakátuddu.
Awán ta tolay nga makkagi ta kabbulun na, ‘Máwák nga ammum si Apu,’
gapu ta aggira ngámin, ammu rangà,
mássiki yù kagukábán áddè sù karakalán.
12 Á ikákkállà ku ira ánna pakomák ku yù liwiliwâ da.
Á arák kin nonopan yù ngaw kingnguá ra nga narákè.”
13 Á ta pakkagi ni Namarò ta meyannung sù bagu nga tarátu na, inibiláng na ta napasángin yù ásserbi nayù napolu. Á máringin sangaw yù dánin, nga awán ta passerbián na.
* 8:5 Exodo 25:40 8:12 Jeremia 31:31-34