9
Yù Pakimore nayù ira Tatolay kâ Namarò ta Keggá nayù Olu nga Tarátu
Á sù olu nga tarátu ni Namarò sù ira tatolay, kinagi ni Namarò nira yù taddán na nga meyannung sù pakimore ra kuna. Á inipapadde na gapay nira yù bale na, nga paggagammungád da ta pakimore ra kuna. Á yù tabbì na ayám yù pidde ra ta bale ni Namarò, nga duá yù lágum na. Á yù lágum nga pattallungád da, mangngágan ta Mangilin nga Gián. Á ajjan ta lágum yù ánnáddagán na isingan nga pitu yù pangá na, ánna yù lamesá nga pangipayyád da ta mangilin nga pán nga iyátáng da kâ Namarò.
Á yù mekaruá nga lágum, nalipparán ta kortíná nga nakannak, á mangngágan ta yù Kangilinán nga Gián. Á ajjan ta Kangilinán nga Gián yù napadday ta buláwán nga ánnuggiád da ta bábbanguk nga meyátáng. Á ajjan gapay yù kakon, nga neparakkà ta lawán na ánna unak na yù buláwán. Á yù mayán nayù kakon yù duá nga dappik nga batu nga ajjan netúrâ nira yù taddán ni Namarò nga meyannung sù tarátu na. Á ajjan gapay sù kakon yù tagukuk ni Aron nga naddon ánna yù angáng nga buláwán nga napayyán ta manna, nga kanan nga naggapu ta lángì nga iniyawâ na ngaw ni Namarò sù ira tatolay ta keggá ra ta kalállammatán. Á ajjan ta utun nayù kallak na kakon yù duá nga sináttolay, nga buláwán, nga nappayâ. Aggira yù keyarigán nayù ira maráyaw nga daroban ni Namarò nga mangngágan ta kerubim, nga mepulù kâ Namarò, nga panákkilalán ta keggá na tán ni Apu Namarò. Á yù ira sináttolay, napagarubáng ira, á nassonnâ yù payâ da ta utun nayù kallak na kakon nga buláwán, nga pangiyátangán nayù pári ta dága na ayám ta arubáng ni Namarò, tapè pakomán na yù liwiliwâ nayù ira tatolay. Á yáyù áddè nayù kagiak ku nga meyannung sù keyarigán na, ta arák ku mebukalán saw yù ngámin nga meyannung karannian.
Á ta kabalin nayù ira páppári nga nangiparán ngámin karanniaw, tullung ira ta kággággaw sù olu nga lágum, tapè tuppálad da yù kapári ra. Ngam yù mekaruá nga lágum yù Kangilinán, á yù kátannangán nga pári lâ yù makatallung tán, á mittán lâ ta tangaragun yù tallung na. Á tallung na, máwák na nga ipulù yù dága na ayám nga iyátáng na kâ Namarò megapu sù liwiliwâ na ánna megapu sù liwiliwâ nayù ira tatolay gapay. Á gapu ta ari makatallung yù ira káruán nga pári sù Kangilinán nga Gián, á yáyù nga ipakánnámmu nayù Mangilin nga Ikararuá ta ari paga jimittál yù ággaw nga pakatallung nayù ira tatolay sù Kangilinán nga Gián ni Namarò, gapu ta ajjan lâ paga yù olu nga pattallungád da, nga lágum nga Mangilin. Á danniaw yù keyarigán nayù ággiát tam, ta mepasingan ta mássiki nu pígiá yù iyawâ nayù ira tatolay nga ayám nga meyátáng kâ Namarò, ari mári yù liwiliwâ da, gapu ta ari mapatunung yù nonò da. 10 Ta yù tunung nga tuppálad da yù meyannung galâ ta kanad da ánna inumad da ánna áppakarenu ra ta baggi ra. Á naggián lâ dannian nga tunung nga meyannung sù egga nga masingan, áddè ta dattál nayù bagu nga tarátu.
Yù Dága ni Apu Kesu Kiristu
11 Á jimittálin si Apu Kesu Kiristu, nga kotunán nga pári, á pinalurò na yù ngámin nga meyannung sù bagu nga tarátu ni Namarò. Ta simillung sù kukurugán nga bale ni Namarò, nga arán na pidde na tolay, nga ari saw yù gián na nu ari galâ nga ajjan ta lángì. 12 Á namittán lâ yù tallung ni Apu Kesu sù kuruk nga Kangilinán nga Gián, nga gián ni Namarò ta lángì. Á ari yù dága na kajjing ánna báka yù iniyátáng na, nu ari galâ yù dága na lápay, nga iniyawâ na sù pagikáru na ta liwiliwâ tam. Á nári ngin yù liwiliwâ tam ta áddè ta áddè megapu sù dága na.
13 Á ta meyannung sù olu nga tarátu ni Namarò, nu támmitan nayù ira tatolay yù baggi na tolay onu ayám nga natay, onu tanakuán nga makálirák yù támmitad da, á mebiláng ira ta narapingán, nga ari mepángngà nga makimoray kâ Namarò. Ngam nu iwárì na nira nayù pári yù dága na kajjing ánna toro ánna yù abu na kígaw na báka nga neyátáng, á megapu sù dága na ayám, mebiláng yù ira tatolay ta napakarenuán nga mepángngà nga makimoray kâ Namarò. 14 Á pappanganâ sù dága ni Apu Kesu Kiristu, ta mapakarenuán yù nonò nayù ira tatolay megapu sù dága ni Apu, gapu ta awán bulubugá ta liwâ na. Á initapil na yù baggi na lápay, nga kunnay ta neyátáng kâ Namarò, megapu sù ángngabbák nayù Mangilin nga Ikararuá. Á yáyù nga arát tamin uputan yù kunnay ta iniyátáng da ngaw nayù ira pári, nga ari gemma makári sù liwâ na tatolay, gapu ta napakarenuán ittamin ánna napatunung yù nonò tam, megapu galâ sù dága ni Apu. Á ajjanin yù awayyá tam nga masserbi kâ Namarò nga sigga-inángà nga matotolay ta áddè ta áddè.
15 Á megapu sù pakáwayyá nayù dága ni Apu Kesu Kiristu, aggina yù makáwayyá nga mamalurò sù bagu nga tarátu ni Namarò, tapè mesipà kâ Namarò yù ira tatolay nga agálán na, ánna málâ da yù mannanáyun nga initabbá na nira. Ta natay si Apu Kesu, nga nagikáru ta liwiliwâ tam, tapè meyígù ittam ánna arán na ittam pagikaruan ni Namarò megapu sù olu nga tarátu nga pakaliwatát tam.
16 Á ta ángngarigán, ajjan yù tolay nga umay sù abugádu, á ipetúrâ na kuna yù tarátu na, ta nu matayin, á meyawâ yù kukuá na sù anâ na. Ngam máwák nga matay yù tolay lage na meyawâ yù kukuá na sù anâ na. 17 Á ari gemma mapatuppál yù tarátu na, nu matolay paga yù tolay. 18 Á mássiki yù olu nga tarátu ni Namarò, ari mapalurò nu awán ta ayám nga napárti tapè meyátáng yù dága na. 19 Á yáyù nga kunniaw yù kingnguá na ngaw ni Kákay Moyses. Binibbik na sù ira tatolay yù ngámin nga taddán ni Namarò nga netúrâ sù tunung na. Á kabalin na nabbibbik, inâ na yù dága na kígaw na báka ánna kajjing, nga inikiruk na ta danum. Á inâ na yù pangá na káyu nga kisop nga nababbarán ta duddù na karneru nga nakulorán ta ujjojjin, nga iniyusá na ta pangiwárì na ta dága sù ira tatolay ánna yù libru gapay nga netúratán nayù tunung ni Namarò. 20 Á ta pangiwárì ni Moyses sù dága, kinagi na nira, “Yawe dága yù sinniál ta mapalurò yù tarátu ni Namarò nu kurugat tam yù taddán na,”* kun na. 21 Á kunnian gapay iniwárì na yù dága sù balay nga ákkimorayád da kâ Namarò, ánna yù ira ngámin nga aruátan na nga iniyusá ra ta pakimore ra. 22 Á ta meyannung sù tunung ni Namarò, mággè ngámin mapakarenuán megapu ta dága. Á nu awán ta dága nga neyátáng, ari mapakomá yù liwiliwâ nayù ira tatolay.
Namittán lâ yù Ketapil ni Apu Kesu nga Keyátáng na megapu nittam
23 Á yù bale ni Namarò nga ajjan ta dabbuno ánna yù aruátan na, danniaw yù meyárik sù kukurugán nga ajjan ta lángì. Á máwák nayù ngaw pári nga mangiyátáng ta dága na ayám, tapè mapakarenuán ánna mangilin danniawe nga iyusá nayù ira tatolay ta pakimore ra. Ngam más napiá yù gián ni Namarò ta lángì ánna yù aruátan na, á yáyù nga más napiá gapay yù neyátáng sù gián na ta lángì. 24 Á pangiyátáng ni Apu Kesu Kiristu, arán na sillungán yù pidde na tolay, nga meyárik sù ajjan ta lángì. Ngam sillungán na galâ yù kukurugán nga gián ni Namarò ta lángì. Á maggiánin ta lángì nga makimi-imállà kâ Namarò megapu nittam. 25 Á yù kátannangán nga pári nga Kudio, tullung sù Kangilinán nga Gián ta kádaragun nga mangipulù ta dága na ayám nga iyátáng na. Ngam si Apu Kesu, ari name-aru yù pangiyátáng na ta baggi na. 26 Ta nu name-aru nakuan yù pangiyátáng ni Apu Kesu, á ari nopù nakuan yù pagattam na ta pate na áddè ngaw sù kaparò na dabbuno ta áddè kunangan. Ngam namittán lâ yù keyanâ ni Apu Kesu ta tolay ta pamegapu nayù maporián nga ággaw, á namittán lâ yù pangitapil na sù baggi na, nga neyátáng megapu nittam, tapè pakarenuán na ittam ánna mári yù liwiliwâ tam. 27 Á sittam ngámin nga tatolay, máwák nga mamittán ittam nga matay sangaw. Á sangaw nu duttál yù ággaw nga pamanunnù ni Namarò sù ira tatolay, á panunnután na ittam laguk. 28 Á kunnian gapay kâ Apu Kesu Kiristu, nga namittán lâ nga natay, mássiki awán ta liwâ na, ta netapil yù baggi na megapu nittam, ta pagikáru na ta liwiliwâ tam ngámin nga tatolay. Á duttál má sangaw ta dabbuno si Apu Kesu, nga aringin matay nga magikáru ta liwâ tam, nu ari galâ umay nga mangiyígù nittam nga magiddi-iddak kuna, tapè mepaggián ittam kuna ta áddè ta áddè.
* 9:20 Exodo 24:8