10
Yù Pamakkápiá ni Apu Kesu nittam kâ Namarò
Á yù ngámin nga kustombare na pári nga Kudio nga meyannung sù tunung nga inipetúrâ na ngaw ni Namarò kâ Moyses, danniaw yù keyarigán nayù kukurugán nga kapári ni Apu Kesu Kiristu. Á yù iniyátáng na pári nga Kudio yù keyarigán nayù baggi ni Apu Kesu nga neyátáng megapu nittam. Á yáyù nga mássiki nu mangiyátáng yù pári ta kádaragun, ari bulubugá mapatunung yù nonò nayù ira tatolay megapu sù pangiyátáng na. Á ta ángngarigán, nu ajjan nakuan yù ira makimoray nga kukurugán nakuan nga náringin yù liwiliwâ da ánna napakarenuán yù nonò da, á ari iren nakuan mappasirán, á ammu ra ta arád da máwák nga uputan yù pangiyátáng da ta kádaragun. Ngam ari mári yù liwiliwâ da megapu sù iniyátáng da. Yá lâ serbi na ta ipanonò na sù ira tatolay ta kádaragun ta ajjan paga yù liwiliwâ da. Ta ari bulubugá mári yù liwâ na tolay megapu sù dága na toro ánna kajjing.
Á yáyù nga kinagi ni Apu Kesu Kiristu sù Yáma na, sù ngaw lage na páno ta lángì nga umay ta dabbuno, nga kun na,
“Arám mu gemma ikáyâ yù dága na ayám nga meyawâ nga meyátáng nikaw,
á yáyù nga iniparánám mà ta baggì.
Ta ari ka magayáyâ sù meyátáng nga baggi na ayám nga matuggi ánna yù ayám nga meyátáng megapu sù liwiliwâ na tatolay.
Á yáyù nga kagiak ku nikaw ta ajjanà saw, Apu Namarò, tapè palurotak ku yù ipakuám nikán,
nga kunnay ta netúrâ sù bilim mu nga meyannung nikán.”*
Á pakkagi ni Apu Kesu karannian, yá napolu nga kinagi na, ta arán na ikáyâ ni Namarò yù makkakerumá nga meyawâ ánna meyátáng kuna, á ari magayáyâ sù meyátáng nga matuggi ánna yù ayám nga meyátáng megapu ta liwâ nayù ira tatolay, mássiki nu dannian yù iyátáng nayù ira tatolay tapè tuppálad da yù metuddu megapu sù tunung. Á kabalin na nakkagi karannian, kinagi na laguk kâ Namarò, “Ajjanà saw, tapè palurotak ku yù ipakuám nikán,” kun na. Á yáyù kinagi na, gapu ta patalián ni Namarò yù pangiyátáng nayù ira tatolay ta ayám, á yù keyátáng ni Apu Kesu yù táli na. 10 Á gapu ta pinalurò ni Apu Kesu Kiristu yù ngámin nga ure ni Namarò, á yáyù nga napakarenuán ittamin ta liwiliwâ tam, megapu sù pangiyátáng ni Apu Kesu sù baggi na, nga mittán lâ ta áddè ta áddè.
11 Á yù ira páppári nga Kudio, palurotad da yù pakimore ra kâ Namarò ta kággággaw, á mame-aru yù pangiyátáng da, ngam ari bulubugá makári ta liwâ. 12 Ngam si Apu Kesu Kiristu, iniyátáng na yù baggi na, nga namittán lâ, nga mangari ta liwiliwâ tam ngámin ta áddè ta áddè. Á kabalin na nangiyátáng, nagitubang ta jiwanán ni Namarò ta lángì, nga ággitubangán nayù kotunán nga maráyaw. 13 Á maggián ta lángì nga magiddak áddè ta arán na ipeguppè ni Namarò kuna yù ira malussaw kuna. 14 Ta megapu sù mittán lâ nga pangiyátáng ni Apu Kesu, náringin yù liwiliwâ nayù ira ngámin nga mangikatalà kuna ánna pinakarenuán na yù nonò da, á pinabbalin na ira ta napiá ánna mangilin nga tatole na ta áddè ta áddè.
15 Á ipakánnámmu nayù Mangilin nga Ikararuá ta kuruk yian, ta inipetúrâ na ngaw yù kinagi ni Namarò nga kunniaw:
16 “Yawe yù tarátù sù ira tatolè sangaw nu duttál yù ággo na.
Ipatattam ku ta putu ra yù tunung ku.
Ipatalattà ku ta nonò da yù itaddák ku,
tapè arád da káttamán,” kun na.
17 Á kinagi na gapay,
“Á arák kin bulubugá nonopan yù liwiliwâ da
ánna yù narákè nga kingnguá ra.”
18 Ta napakomángin yù ira ngámin nga liwiliwâ da, á yáyù nga awánin ta máwák da nga meyátáng megapu ta liwiliwâ da.
Si Apu Kesu yù Kátannangán nga Pári nga Masserbi kâ Namarò megapu nittam
19 Á wáwwagì nga mangikatalà kâ Apu Kesu, ajjan yù awayyá tam nga mappelò nga makimállà ánna makimoray kâ Namarò, nga kunnay ta makatallung sù kukurugán nga Kangilinán nga Gián na, megapu sù dága ni Apu Kesu, nga neyátáng tapè mári yù liwiliwâ tam. 20 Á yáyù pinalurò ni Apu Kesu ta pangitapil na sù baggi na ánna paginnanole na, á kunnay ta binukatán na yù bagu nga áttallungát tam ta gián ni Namarò megapu sù pangiyátáng na sù baggi na. Á yù keyarigán nayù baggi ni Apu Kesu yù kortíná nga nelippak sù ira tatolay sù Kangilinán nga Gián ta bale ni Namarò, nga napisil sù pate ni Apu Kesu. Á gapu ta matolayin, simillung sù gián ni Namarò megapu nittam.
21 Á ajjanin si Apu Kesu nga kotunán nga pári nga namakkápiá nittam kâ Namarò, nga mammaguray nittam nga tatole na. 22 Á yáyù nga mappelò ittam laguk nga makimoray kâ Namarò, á ari ittam mabbábáng. Á ipasigaggà tam yù ángngikatalà tam kâ Namarò, ta mapálappawánin yù nonò tam, gapu ta napakomá ngin yù liwiliwâ tam megapu sù dága ni Apu Kesu. Á napakarenuán ittamin nga kun na narigù ta nalitáw nga danum.
23 Á ipasigaggà tam yù pagiddanáma tam sù kesipà tam kâ Namarò ta áddè ta áddè. Ta mekatalà si Namarò ta mamalurò sù initabbá na nittam. 24 Á makkakárudduák ittam nga makkaká-iddù ánna malláppà ittam nga mamalurò sù napiá nga ipakuá ni Namarò nittam. 25 Á arát tam tukkatan yù paggagammung tam nga makimoray kâ Namarò, nga kunnay sù akkuán nayù ira káruán, nu ari galâ makkakápanonò ittam sù napiá nga ággangnguá tam, tapè mepasigaggà yù ángnguruk tam, nepatalugáring ta ammu tam ta mabíkin nga duttál yù ággaw nga pattoli ni Apu Kesu.
26 Á ta ángngarigán nu ajjan yù tolay nga nánnámmuán na yù kuruk nga meyannung kâ Apu Kesu, ngam talákkurugan na galâ nga akkuán yù narákè, á awánin laguk ta tanakuán nga meyátáng nga makári nakuan ta liwâ na. 27 Ngam yá lâ iddanamán na yù makánnanássing nga pangukum ni Namarò, á labbetán nayù tolay yù ornu, nga katuggián nayù ira nga malussaw kâ Apu. 28 Á ta meyannung sù tunung ni Namarò nga inipetúrâ na kâ Moyses, nu ajjan yù tolay nga nalliwâ, ánna ajjan yù duá onu tallu nga nassistígu ta kuruk nga nalliwâ, á papatáyad da, nga awán ta mangikállà kuna. 29 Á nu kunnian yù pamagikáru ra sù tolay nga ari nanguruk sù tunung ni Moyses, á pappanganâ lâ sangaw sù pamagikáru ni Namarò sù tolay nga mangiluddè kâ Apu Kesu, nga Anâ ni Namarò! Ta negapu ta pangiluddè na kâ Apu Kesu, pakkakagián na yù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò nga mangikállà nittam, ánna ibiláng na ta awán ta serbi nayù dága ni Apu Kesu, nga neyátáng sù pate na tapè mapalurò yù bagu nga tarátu ni Namarò, ánna mapakarenuán ittam. Á merallà gemma yù pamagikáru ni Namarò kuna. 30 Ta ammu tam si Namarò, ánna ammu tam ta palurotan na yawe nga kinagi na: “Sikán yù mabbálà sù ira nga mangnguá ta narákè. Á iyawâ ku nira yù mepángngà nga bálà nayù liwiliwâ da,” kun na. Á ajjan gapay yù dán nga netúrâ nga kunniaw, “Si Apu Namarò yù mamanunnù sù ira tatole na.”§ 31 Á si Namarò yù matotolay ta áddè ta áddè, á makánnanássing yù pamagikáru na sù ira makaliwâ.
32 Á nonotan naw laguk yù ággián naw ngaw ta kapámmegapu naw nga manguruk kâ Apu, nga nanawagánin yù nonò naw. Á mássiki nu jinigirigâ da kayu nayù ira nga ari nanguruk, inattamán naw ngámin, ánna napasigaggà yù ángngikatalà naw kâ Apu. 33 Á nu káruán, nakkakagiád da kayu nayù ira ari nanguruk, ánna kingngikingnguá ra kayu ta arubáng na aru nga tatolay. Á nu káruán, jinigirigâ da gapay yù ira kábulun naw, á nabbaluntáriu kayu nga nekanakanâ nira negapu sù pangikállà naw nira. 34 Ta inikállà naw yù ira nga nebáluk megapu sù panguruk da kâ Apu. Á mássiki nu ginubâ nayù ira malussaw yù kukuá naw, á pinaguráyán naw, ta nagayáyâ kayu paga, gapu ta ammu naw ta ajjan yù kuruk nga napiá nga kukuá naw nga maggián ta lángì ta áddè ta áddè, nga ari bulubugá magubâ.
35 Á gapu ta kunnian yù pagattam naw, arán nawin laguk pallikuránán yù pangikatalà naw kâ Apu, ta aru nga nakástá yù iyawâ ni Apu nga bálà nayù ira nga napasigaggà yù ángngikatalà da kuna. 36 Á máwák nga mapasigaggà yù ángngikatalà tam ánna magattam ittam lâ nu marigirigâ ittam, tapè palurotat tam yù ipakuá ni Namarò nittam, ánna málâ tam yù napiá nga initabbá na. 37 Ta ajjan yù netúrâ nga kunniaw sù bilin ni Namarò:
“Á ari mabayák, á umay sangaw yù iddagán naw nga umay,
á arán na ipáppánná yù ánge na.*
38 Á yù ira tatolay nga ibiláng ku ta matunung megapu sù napasigaggà nga ángngikatalà da nikán,
tolayak ku ira ta áddè ta áddè.
Ngam nu pallikuránád da yù pangikatalà da nikán megapu sù jigâ da,
aringà magayáyâ nira,” kun ni Apu.
39 Ngam sittam, wáwwagi, ari ittam negittá sù ira tatolay nga pallikuránád da yù pangikatalà da kâ Namarò, nga ukuman ni Namarò sangaw. Ta napasigaggà yù ángngikatalà tam kâ Namarò, á yáyù nga meyígù ittam, nga mesipà kuna.
* 10:7 Salmo 40:6-8 10:20 Markus 15:38 10:28 Deuteronomio 17:2-7 § 10:30 Deuteronomio 32:35-36 * 10:37 Meyannung sù panoli ni Apu Kesu: Kingnguá 1:9-11; Nepalappâ 22:16-17 10:38 Habakuk 2:4; Roma 1:17; Galasia 3:11