13
Yù Passerbi tam kâ Namarò
Á wáwwagì, uputat tam yù pakkaká-iddù tam, ta mawwawági ittam ngámin nga mangikatalà kâ Apu, megapu sù kepattatádde tam kuna. Á magimuguk ittam ta arát tam lonán yù pangilágum tam ta álliuk nga umay nittam. Paddulotat tam ira laguk, ta ajjan yù ira namaddulò ta álliuk nga arád da ammu ta daroban na ira ni Namarò. Á arát tam máttamán yù ira kábulut tam nga mangikatalà kâ Apu nga nebáluk. Ipakimállà tam ira ánna abbágát tam ira gapay ta kunnay ta ikáyâ tam nu sittam nakuan yù nebáluk gapay. Á yù ira marigirigâ, ikállà tam ira nga kunnay ta sittam gapay yù marigirigâ ta kunnay nira.
Á ta meyannung sù kustombare tam nga mangatáwa, ngilinat tam yù napiá nga pangatáwa tam. Tuppálat tam laguk yù ngámin nga meyannung ta pangatáwa tam, ánna ari ittam meruruk sù arát tam atáwa. Ta si Namarò yù mamanunnù, á pagikaruan na yù ira meruruk ta tanakuán nga ari atáwa na ánna yù ira mangarallaw.
Á magimuguk ittam ta arát tam karagatán yù kuártu ánna arát tam ukkugan yù kuártu, ánna yù kegatángán na. Magayáyâ ittam lâ sù egga nittam, ta kinagi ni Namarò nittam, “Arát takayu bulubugá panawán. Á arát takayu bulubugá táttájjián,”* kun na. Á yáyù nga ari ittam mabbábáng, sittam nga katággitádday, nga makkagi ta kunniaw:
“Si Apu yù mangabbák nikán. Á yáyù nga aringà maganássing ta tatolay, maguray lâ yù akkuád da nikán.”
Á nonopan naw yù ira ngaw nangituddu nikayu, nga nangipakánnámmu nikayu sù bilin ni Namarò. Á nonopan naw yù ngámin nga napiá nga pinalurò da, á párigán naw laguk yù ángngikatalà da kâ Apu. Ari bulubugá manguli si Apu Kesu Kiristu. Aggina galâ yù egga ngaw, ta áddè kunangane, ta áddè ta áddè. Á ari kayu laguk makilogò sù ira nga mangituddu ta tanakuán, tapè ari kayu mekáttuay sù panguruk naw kâ Apu Kesu. Á ta ángngarigán, ajjan yù ira mangituddu ta manganniaw ta kanan. Ngam awán ta pakkapiánán na tolay megapu sù pangannio na ta kanan. Á mapasigaggà yù ángngikatalà tam kâ Namarò megapu galâ sù pangiddù na ánna pangikállà na nittam.
10 Á sittam nga mangikatalà kâ Apu Kesu Kiristu, ajjan yù neyátáng megapu nittam, tapè mapakomá yù liwiliwâ tam. Ngam ari mesipà yù ira páppári nga Kudio nga masserbi sù mangilin nga bale ni Namarò ta Jerusalem, ta arád da kurugan yù kuruk nga meyannung kâ Apu Kesu. 11 Á pangiyátáng nayù ira kátannangán nga pári megapu sù liwiliwâ da, iyánge na yù dága na ayám sù Kangilinán nga Gián sù bale ni Namarò. Ngam yù baggi nayù ira ayám nga napárti, iyánge ra ta lawán na ili, tapè tuggiad da ta lawán na ili sù gián nga ari mangilin. 12 Á kunnian gapay yù pangiyangngà ni Apu Kesu, ta natay ta lawán na ili sù gián nga ari mangilin, tapè pakarenuán na yù ira tatolay ta liwiliwâ da ánna pabbalinan na ira ta mangilin nga tatole na, megapu sù dága na lápay. 13 Á yáyù nga pallikuránát tam laguk yù kustombare na Kudio, á ikatalà tam galâ si Apu Kesu, nga neyátáng megapu nittam, tapè kunnay ta metádday ittam sù Yápu tam ta lawán na ili, nga mesipà sù keluddè na ánna karigirigâ na. 14 Ta awán ta mannanáyun nga paggianát tam sawe dabbuno. Ngam iddagát tam yù dattál nayù mannanáyun nga ili nga paggianát tam kâ Namarò nga awán ta áddè na.
15 Á gapu ta pangikatalà tam kâ Apu Kesu, aringin yù dága na ayám nga napárti yù iyawâ tam kâ Namarò, nu ari galâ yù paddáyo tam kuna megapu kâ Apu Kesu. Á megapu sù paddáyo tam kuna, ipakánnámmu tam sù ira kábulut tam ta si Apu Kesu yù Yápu tam. Yáyù passerbi tam kâ Namarò, nga kunnay sù ira mangiyátáng. 16 Á ari ittam malurâ nga mangabbák sù ira kábulut tam, ánna makkakásipà ittam, ta yáyù gapay yù ásserbi tam kâ Namarò nga meyárik ta neyátáng kuna nga ipagayáyâ na.
17 Á wáwwagì, tumulù kayu laguk sù ira nga mangituddu nikayu, nga mangikatalà kâ Namarò, á kurugan naw yù ituddu ra. Ta taronád da kayu ta napiá, tapè ari kayu mekáttuay sù pangikatalà naw kâ Apu. Á si Namarò yù maddok nira, á bisítán na ira sangaw nu kunnasi yù passerbi ra. Á nu napiá yù panguruk naw sù ituddu ra, á magayáyâ ira. Ngam nu arán naw kurugan yù ituddu ra, á maraddam ira megapu nikayu, á awán laguk ta pakkapiánán naw megapu nira.
18 Á sikami, wáwwagi, yù ipakimi-imállà naw kâ Namarò. Aláppaw yù nonò mi, ta awán ta ammu mi nga pakaliwatám mi, á ikáyâ mi ta akka-akkuám mi lâ yù napiá ánna matunung. 19 Á dudduárat takayu ta ipakimállà nawà, nepatalugáring ta mabíkà nga makatoli nikayu.
Yù Ipakimállà nayù Tolay nga Mattúrâ
20 Á italà takayu kâ Namarò, nga mamagimammà ta nonò tam. Ta pinaginnanole ni Namarò si Apu Kesu, nga mangngágan ta Mináppárák nga Makáwayyá, gapu ta ipataron na kuna sittam nga mangikatalà kuna, nga kun na karneru na. Á napalurò yù mannanáyun nga tarátu ni Namarò nittam, megapu sù dága ni Apu Kesu. 21 Á parè lâ ta abbágán na kayu ni Namarò ta ngámin nga akkuán naw, megapu kâ Apu Kesu Kiristu, tapè maláppà kayu nga mangnguá ta ngámin nga ipagayáyâ na, ánna palurotan naw yù ngámin nga ipakuá na nikayu. Á meparáyaw laguk si Apu Kesu Kiristu ta áddè ta áddè.
Yù Kabalin na yawe Túrâ
22 Á wáwwagi, ababbá lâ yawe túrâ ku, á ikomâ bì nikayu, ta tángngagan naw ta napiá yawe itabarang ku nikayu. 23 Á magayáyákà nga mangiparámak nikayu ta napalubbángin si Timotio, nga wagi tam. Á nu maratang nangà lage na pánò, á mappulù kami sangaw nu umayà mattúllun nikayu. 24 Á kagian naw bì sù ira ngámin nga mangituddu nikayu ta manonò mi ira, ánna yù ira ngámin nga kábulun naw, nga tatole ni Namarò. Á iyabbû mi lâ nu kunnasi ira ngámin. Á yù ira kákkoput tam nga taga Italia, kagiad da gapay nikayu ta manonò da kayu, á damágad da kayu gapay nu kunnasi kayu. 25 Á parè lâ ta ikákkállà ni Namarò sikayu ngámin ta áddè ta áddè. Mapalurò. Ammán!
* 13:5 Deuteronomio 31:6 13:6 Salmo 118:6