12
Yù Mepángngà nga Ángngikatalà tam kâ Ammò Namarò
Á gapu ta aru yù kinagì nikayu ta meyannung sù ira ngaw mangikatalà kâ Namarò, nga massistígu ta kuruk nga mekatalà si Namarò nga mamalurò sù initabbá na, á párigát tam laguk yù ángngikatalà da. Ipuerá tam yù ngámin nga mangigaggak nittam nakuan ta panguruk tam kâ Namarò, á pallikuránát tam yù narákè nga ággangnguá tam, tapè uputat tam nga palurotan yù ngámin nga ipakuá ni Namarò nittam. Á nonopat tam si Apu Kesu, ta aggina yù pangikatalakát tam nga mangiyígù nittam, gapu ta aggina yù namalurò sù ngámin nga inipakuá ni Namarò kuna nga meyannung ta bagu nga tarátu na. Ta inattamán na lâ ni Apu Kesu yù pangipátà da kuna ta kurù ánna pinaguráyán na yù pangipasirád da kuna, gapu ta yá lâ ninonò na yù pagayáyâ na sangaw nu natuppál nen yù ngámin nga inipakuá ni Namarò kuna. Á nagitubangin ta jiwanán ni Namarò ta lángì, nga ággitubangán nayù kotunán nga mammaguray.
Nonopat tam laguk yù pagattam ni Apu Kesu sù ngámin nga kingnguá nayù ira narákè nga malussaw kuna, tapè mapasigaggà yù ángngikatalà tam, ánna ari ittam malurâ nga mamalurò sù napiá nga ipakuá ni Namarò nittam. Ta mássiki nu marigirigâ kayu gapay, awán paga ta natay megapu sù panakì na nga mangnguá ta narákè. Á arát tam laguk máttamán yù kinagi ni Namarò nittam ta pangabbún na nittam ta ánâ na. Ta panabarang na nittam, kinagi na nittam nga katággitádday:
“Ánâ ku, nu máwák nga tudduát takayu, tángngagan nawà,
á ari kayu mapállâ nu gammát takayu.
Ta tudduák ku yù ira ngámin nga iddukak ku, ánna pággangak ku ira,
gapu ta aggira ibiláng ku ta ánâ ku,”* kun ni Apu.
Á nu ajjan yù jigâ nga umay nittam, attamát tam lâ, ta tudduán na ittam ni Namarò nga ánâ na. Á egga panò yù anâ nga arán na tudduán nayù yáma na? Á nu arán na kayu nakuan tudduán ni Namarò, nga kunnay ta panuddu na sù ira ngámin nga ánâ na, á ari kayu laguk yù kukurugán nga ánâ na. Á yù ira yáma tam ta dabbuno, tudduád da ittam, á pakimorayát tam ira megapu sù panuddu ra nittam. Á nepatalugáring kâ Namarò nga Yáma tam ta lángì! Tumulù ittam laguk kuna, tapè isipà na ittam sù áttole na ta áddè ta áddè.
10 Á yù ira yáma tam ta dabbuno, nabì lâ yù panuddu ra nittam ta kabajjì tam, nga meyannung lággapay sù ure ra. Ngam si Namarò, nonopan na yù kapiánát tam, á yáyù nga tudduán na ittam, tapè mesipà ittam sù kangilin na. 11 Á nu pággangan na ittam nayù yáma tam, ari ittam gemma magayáyâ megapu sù jigâ tam. Ngam nu attamát tam lâ yù panuddu ra nittam, á napiá yù pabbalinán na. Ta nu natudduán ittamin, á napiá ánna matunung yù akkuát tam, á magimammà yù nonò tam ánna napiá yù áwwawági tam sù ira kábulut tam.
12 Ari ittam mapállâ nga mamippippik megapu sù jigâ tam. Makkakárudduák ittam laguk ta ipakimállà tam kâ Namarò, ánna ipe tam yù urà tam nga mamalurò sù napiá nga ipakuá ni Namarò nittam. 13 Tuttulat tam yù napiá ánna matunung, tapè ipasingat tam yù napiá nga párigán nayù ira kábulut tam. Ta nu kunnian yù akkuát tam, ari mabbábáng yù ira kábulut tam, ánna ari ira mekáttuay ta pangikatalà da kâ Apu, nu ari galâ ta mepasigaggà yù ángngikatalà da.
Magimuguk ittam nga ari Mekáttuay sù Panguruk tam kâ Apu
14 Á sikayu laguk, ipe naw yù urà naw nga ari makiramá sù ira kábulun naw, tapè napiá yù áwwawági naw. Á maláppà kayu nga mangnguá lâ ta napiá ánna matunung, tapè mepasingan ta kuruk nga metádday kayu gapay kâ Apu Kesu, ánna mebiláng kayu ta mangilin. Ta mangilin gemma si Namarò, á arát tam masingan, nu ari ittam gapay mangilin megapu sù ketádde tam kâ Apu Kesu. 15 Á magimuguk kayu, marakè ajjan nikayu yù mangiluddè sù pangikállà ni Namarò kuna. Ta nu ajjan yù tolay nga namegapu nga tumuttuttul kâ Apu, nga malurâ sangaw, á kunnay ta mapetán yù nonò na, á buruburionán na yù ira kábulun na, á aru sangaw yù mekanakanâ sù narákè nga akka-akkuán na. 16 Á magimuguk kayu gapay, tapè awán ta tádday nikayu nga meruruk sù arán na atáwa, ánna awán ta tolay nga mangiluddè sù mebiláng ta mangilin, nga kunnay sù kingnguá na ngaw ni Eso. Ta nilonán ni Eso yù awayyá na nga mangalawâ ta pabbindision nayù yáma na ta pangikállà ni Namarò kuna, gapu ta iniláku ni Eso kâ Akup nga wagi na yù pakáwayyá na nga kaká. Á inipappagá na lâ ni Akup yù tangatariaw nga kanan! 17 Á ammu tam gemma ta nabbabáwi si Eso ta palláku na ta pakáwayyá na nga kaká, ta ikáyâ na gemma mappabbindision kâ yáma na nakuan, ngam arán na awayyá, mássiki nu nakkulè, ta arán na gemma mapatoli yù kingnguá na.
18 Arát tam laguk kalurâ yù pangikatalà tam kâ Namarò, ta napiá yù bagu nga tarátu na nittam ánnè sù ngaw tarátu na sù ira ngaw Kudio nga naggaká nittam. Ta arán na nittam ipasingan yù kunnay ta inipasingan na ngaw sù ira ngaw nakimoray kuna ta garek na puddul, nga api nga gumággággáng, ánna yù makánnanássing nga kallà ánna yù kunam ánna yù baggiu. 19 Á naginná ra yù amariung nga nasikan ánna yù ngárál nga nagubobuk nira. Á pakaginná ra sù ubobuk na, nerallà yù assing da, á inipakimállà da ta arán na ira kobobuk. 20 Ta arád da matuppál yù taddán na nira. Á gapu ta mangilin yù gián ni Namarò, kinagi na nira, “Ari kayu dukkì sawe puddul, ta nu ajjan yù makeguppè kuna, mássiki ayám naw, á payangan naw ta batu ta áddè ta pate na.” 21 Á gapu ta makánnanássing yù nasingad da ánna naginná ra, á kinagi ni Moyses, “Mamippippigà ta assing ku,” kun na.
22 Ngam sittam, nu umay ittam makimoray kâ Namarò, dumá yù ággiát tam. Ta kunnay ta ajjan ittam ta lángì nga dukkì ta kuruk nga puddul na Sion, ánna yù bagu nga ili na Jerusalem nga ajjan ta lángì, nga kuruk nga paggianán ni Namarò nga sigga-inángà nga matolay ta áddè ta áddè. Á jiniribu yù ira daroban ni Namarò nga ari mabiláng nga naggagammung tán nga magayáyâ. 23 Á nesipà ittamin gapay sù paggagammung nayù ira ngámin nga mangikatalà kâ Namarò, ta netádday ittam sù ira ngámin nga napakarenuánin ngaw, nga inibiláng ni Namarò ta tatole na nga matunung ánna pareku nga napiá. Á inibiláng ni Namarò ittam ngámin ta ánâ na, á nelistángin yù ngágat tam ta lángì. Á si Namarò yù keyarubangát tam, ta aggina yù mamanunnù ta ngámin nga tatolay. 24 Á nesipà ittam kâ Apu Kesu, nga mamakkápiá nittam kâ Namarò, megapu sù bagu nga tarátu na nga pinalurò na. Á nesipà ittam sù napiá nga pabbalinán nayù dága ni Apu Kesu nga neyátáng megapu nittam, nga napiá ánnè sù pabbalinán nayù dága ni Abel. Ta napakarenuán ittamin, á náringin yù liwiliwâ tam, ánna ikállà na ittam ni Namarò, megapu sù dága ni Apu Kesu. Ngam yá lâ pabbalinán nayù dága ni Abel ta inibálà ni Namarò yù pate na sù namapátay kuna.§
25 Magimuguk ittam laguk, ta tángngagat tam ta napiá yù bilin ni Namarò nittam. Ta pinagikáru ni Namarò yù ira ngaw tatolay nga ari nanguruk sù bilin na nga inipakagi na ngaw kâ Moyses. Á nepatalugáring nittam, ta merallà yù pamagikáru na nittam nu arát tam kurugan yù inipakagi na sù Anâ na nga naggapu ta lángì. 26 Á sù ngaw pagubobuk ni Namarò kâ Moyses ta puddul, á nagguyu yù dabbun megapu sù ngárál na. Á ajjan paga yù initabbá na, ta kinagi na, “Pidduák ku paga sangaw nga pagguyuguyuan yù dabbuno, á ari lâ yù dabbuno, nu ari gapay yù egga ta lángì,”* kun na. 27 Á yá kebalinán nayù kinagi na, nga pidduán na paga pagguyuguyuan yù dabbuno, ta irián na yù dán nga pinarò na nga masingat tam, tapè maggián lâ yù ari mári nga ari maddán ta áddè ta áddè.
28 Dayáwat tam laguk si Namarò, gapu ta mesipà ittam kuna nga mepammaguray sù pammagurayán na, nga ari mári nga ari maddán ta áddè ta áddè. Á mapállâ ittam nga tumulù ánna makimoray kâ Namarò, ánna palurotat tam yù ngámin nga ipakuá na nittam, tapè magayáyâ si Namarò megapu nittam. 29 Ta mangilin si Namarò, nga makáwayyá nga mamagikáru nga kunnay ta ornu nga manuggi ta ngámin.
* 12:6 Proberbio 3:11-12 12:16 Genesis 25:27-34 12:20 Exodo 19:9-13 § 12:24 Genesis 4:8-11 * 12:26 Haggeo 2:6