5
Appútat tam yù Ngámin nga Mangontará kâ Namarò
Yù ngamin ira nga tatolay nga manguruk ta kuruk nga Anâ ni Namarò si Apu Kesu Kiristu, nga sinullà ni Namarò ta mammaguray, aggira yù ánâ ni Namarò. Á ngámin ira nga mangiddù kâ Ammò Namarò, á iddukad da gapay yù ira ánâ na. Á yáyù nga makkaká-iddù ittam, ta mawwawági ittamin nga pinabbalin ni Namarò ta ánâ na. Á ammu tam ta iddukat tam yù ira ikáttole tam nga ánâ ni Namarò, nu iddukat tam si Namarò ánna kurugat tam yù taddán na. Ta yáyù pangipasinganát tam sù ángngiddù tam kâ Namarò, nu kurugat tam yù taddán na, nga ari marigâ nga mapalurò.
Á sittam nga pinabbalin ni Namarò ta ánâ na, arán na ittam mapatulù nayù narákè, gapu ta máwayyá tam nga appútan yù ngámin nga ajjan ta dabbuno nga mangontará kâ Namarò. Á kunnasi laguk panò yù pangappù tam, nu ari galâ megapu sù pangikatalà tam kâ Apu Kesu Kiristu nga mangabbák nittam! Á awán ta mangappù sù narákè nga ajjan ta dabbuno nga mangontará kâ Namarò, nu ari galâ yù tolay nga manguruk ta si Apu Kesu yù Anâ ni Namarò.
Yù Pangurugát tam ta Anâ ni Namarò si Apu Kesu Kiristu
Á kuruk nga tolay si Apu Kesu Kiristu, ánna kuruk nga Anâ ni Namarò gapay nga naggapu ta lángì. Á ammu tam ta kuruk yian, ta nepasingan megapu sù panigù ni Kuan kuna ta danum na Jordan. Á kurugat tam nga ari lâ megapu sù karigù na ta danum na Jordan, nu ari gapay megapu sù paddága na ta pate na ta kurù.* Á yù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò gapay yù manistígu ta si Apu Kesu yù Anâ ni Namarò, á kuruk gemma yù ngámin nga ipakánnámmu nayù Mangilin nga Ikararuá. Á yáyù nga ajjan yù ira tallu nga pangurugát tam, yù Mangilin nga Ikararuá, ánna yù karigù ni Apu Kesu ta danum na Jordan, ánna yù paddága na ta pate na ta kurù. Á naggittá yù ipakánnámmu ra, nga kuruk nga Anâ ni Namarò si Apu Kesu Kiristu.
Á kurugat tam gemma yù kagian nayù ira tatolay ta passistígu ra, á nepatalugáring sù kagian ni Namarò. Á sinistíguán ni Namarò ta si Apu Kesu yù Anâ na. 10 Á yù ira nga mangikatalà sù Anâ ni Namarò, matagenà da ta nonò da yù passistígu nayù Mangilin nga Ikararuá ta kukurugán nga Anâ ni Namarò si Apu Kesu. Ngam yù ira nga ari manguruk sù kinagi ni Namarò nga meyannung sù Anâ na, á kunnay ta kagiad da ta massiri si Namarò, gapu ta arád da kurugan yù kagian ni Namarò nga meyannung sù Anâ na. 11 Á sinistíguán ni Namarò ta iniyawâ na nittam yù mannanáyun nga áttole tam nga awán ta áddè na, á si Apu Kesu Kiristu nga Anâ ni Namarò yù paggapuán nayù mannanayun nga áttole tam. 12 Á yáyù nga yù ira nga ajjan nira yù Anâ ni Namarò megapu sù pangikatalà da kuna, aggira yù ira mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè. Ngam yù ira nga ari mangikatalà sù Anâ ni Namarò, awán nira si Apu, á arád da málâ yù mannanáyun nga áttole ra.
Yù Mannanáyun nga Áttole tam nga Mangikatalà kâ Apu Kesu
13 Á sikayu nga mangikatalà sù Anâ ni Namarò, yawe yù itúrâ ku nikayu, tapè ammu naw ta neddán kayin sù mannanáyun nga áttole naw, á mepattolay kayu kâ Namarò ta áddè ta áddè. 14 Á gapu ta pangikatalà tam kâ Apu Kesu, mappelò ittam nga makimállà kâ Namarò. Á ammu tam ta ginnán na, nu tumulù ittam kuna ánna ipakimállà tam lâ yù napiá nga ikáyâ na.
15 Á nu ammu tam ta ginnán ni Namarò yù ipakimállà tam, ammu tam gapay ta málâ tam yù kiniddo tam kuna. 16 Á ta ángngarigán, nu masingat tam yù kabbulut tam nga malliwâ, nga ari yù tádday nga liwâ nga pabbalinán na yù pate nayù malliwâ ánna yù kesinná na kâ Namarò, á ipakimállà tam laguk kâ Namarò ta pakomán na ánna iyawâ na kuna yù mannanáyun nga áttole na. Ngam ajjan yù tádday nga liwâ nga ari mapakomá gapu ta mekanakanâ sù pangukum ni Namarò yù malliwâ ta kunnian. Á arák ku kagian ta ipakimállà tam yù tolay nga kunnian yù liwâ na. 17 Á ngámin nga narákè nga akka-akkuán na tolay yù pakaliwatán na kâ Namarò. Ngam mapakomá yù káruán nga liwâ, nga ari yù tádday nga liwâ nga gapu na nga mekanakanâ sù pangukum ni Namarò ánna mesinná kuna yù nalliwâ ta kunnian.
18 Á ammu tam ta ari mangupù nga malliwâ yù ira tatolay nga pinabbalin ni Namarò ta ánâ na, gapu ta si Apu Kesu nga Anâ ni Namarò yù manaron nira. Á yáyù nga ari ira makagumán nga malliwâ, á awán ta awayyá ni Satanas nga manganni nira.
19 Á ammu tam ta ánâ na ittam ni Namarò nga mangikatalà kâ Apu Kesu. Ngam yù ira ngámin nga ari mangikatalà kâ Apu Kesu, á si Satanas yù mammaguray nira.
20 Á ammu tam gapay ta nabbáli ta tolay yù Anâ ni Namarò nga minay ta dabbuno, á inipakánnámmu na nittam yù kuruk, tapè ammu tam si Namarò, nga kuruk nga mepángngà nga pakimorayát tam. Á nepattatádday ittamin kâ Namarò, gapu ta nepattatádday ittam kâ Apu Kesu nga Anâ na. Aggina yù kuruk nga manotolay, nga paggapuán nayù mannanáyun nga áttole tam.
21 Á sikayu nga kun na ánâ ku, arán naw laguk tángngagan yù tanakuán nga ari mepángngà nga pakimorayán.
* 5:6 Kuan 1:31-34; 19:34