Yù Mekaruá nga Túrâ ni Kuan
Yù Meyannung sù Túrâ
Yawe yù mekaruá nga túrâ ni Kuan sù ira iddukan na nga masíná nga piníli ni Namarò. Á yù ira tatolay nga kuruk nga pattúratán na támma yù ira tangapaggammungán nga mangikatalà kâ Apu Kesu. Á tabarangán na ira ni Kuan ta makkaká-iddù ira ánna arád da kurugan yù kagian nayù ira mangituddu nga ari kuruk yù ituddu ra.
Yù Mayán nayù Túrâ
Yù Pamegapu nayù Túrâ 1-3
Yù Taddán ni Namarò nga Ari Bulubugá Mári 4-6
Mappalán ittam sù ira Minángngilogò 7-11
Yù Iddanamán ni Kuan nga Mattúllun nira 12-13
1
Ajjawà nga lakalákay nga minánnaron sù ira mangikatalà kâ Apu Kesu. Á makapattúrákà nikayu nga kuruk nga iddukak ku, yù babay nga piníli ni Namarò, ánna yù ira ánâ na. Á ari lâ sikán yù mangiddù nikayu, nu ari gapay yù ira ngámin nga makánnámmu sù kuruk nga meyannung kâ Apu Kesu.
Á makkaká-iddù ittam, gapu ta kánnámmuát tam yù kuruk nga bilin ni Namarò nga meyannung kâ Apu Kesu, nga napasigaggà ta nonò tam ta áddè ta áddè. Á parè bì ta ikákkállà da ittam di Ammò Namarò ánna si Apu Kesu Kiristu nga Anâ na, á abbágád da ittam, tapè magimammà yù nonò tam megapu ta panguruk tam sù kuruk nga bilin na ánna yù pakkaká-iddù tam.
Yù Taddán ni Namarò nga Ari Bulubugá Mári
Á magayáyákà ta pakarámak ku ta ajjan yù ira ánâ mu nga napasigaggà yù panguruk da sù taddán ni Ammò Namarò nga Yáma tam, nga kunnay ta inibilin na nittam. Á kopuk ku, ari gemma bagu yù bilin ni Namarò nga itúrâ ku nikayu, ta dán nga ammu tam áddè ngaw sù pamegapu tam nga mangikatalà kuna. Á yáyù nga ikomâ laguk nikayu, ta makkaká-iddù kayu.* Á yawe laguk yù akka-akkuát tam, tapè ipasingat tam yù pangiddù tam sù ira kábulut tam ánna yù pangiddù tam kâ Namarò. Máwák nga kurugat tam yù initaddán ni Namarò nittam. Á áddè ngaw kapámmegapu naw nga mangikatalà kuna, naginná naw yù initaddán na, ta makkaká-iddù ittam.
Mappalán ittam sù ira Minángngilogò
Á manguruk ittam laguk sù taddán ni Namarò nittam, ta aru garè yù ira mappassapassiár ta dabbuno, nga minángngilogò, nga mangituddu ta ari kuruk. Massirisiri ira, ta kagiad da ta ari kuruk nga nabbáli ta tolay si Apu Kesu Kiristu sù ánge na ta dabbuno. Á ngámin ira nga mangituddu ta kunnian, minángngilogò ira nga makitulù sù nonò nayù mangontará kâ Apu Kesu Kiristu. Magimuguk kayu laguk, marakè lonán naw yù kapiánán naw, nga pabbalinán nayù tarabáku tam nga mangipakánnámmu sù bilin ni Namarò nikayu. Ta napiá galâ nu málâ naw yù ngámin nga bálà naw nga ikáyâ ni Namarò nga iyawâ nikayu.
Á yù tolay nga mangituddu ta tanakuán nga ari yù inituddu ni Apu Kesu Kiristu, arán na ammu si Namarò. Ngam yù tolay nga napasigaggà yù pangikatalà na sù ituddu ni Apu Kesu Kiristu, maggián nga mepulupulù kuna si Ammò Namarò ánna yù Anâ na. 10 Á nu ajjan yù tolay nga umay nikayu, nga tanakuán yù ituddu na, nga ari negittá sù bilin ni Apu Kesu, á arán naw paddulotan ta bale naw. Ari kayu gapay maddios kuna. Arán naw iyabbû kuna nu kunnasi. 11 Tanu maddios kayu kuna onu iyabbû naw nu kunnasi yù ággián na, onu paddulotan naw ta bale naw, á mekanakanâ kayu sù narákè nga akka-akkuán na.
Yù Iddanamán ni Kuan nga Mattúllun nira
12 Á aru paga yù kagiak ku nikayu nakuan, ngam arák kin itúrâ kunangane, ta iddagák ku yù awayyâ nga umay sù gián naw. Ta et takayu tullúnán, tapè makkakásingan ittam nga makkaká-ubobuk, ánna kukurugán nga magayáyâ ittam gapu ta pakkakásingat tam mángin. 13 Á yù ira ánâ nayù wagim nga piníli ni Namarò, ipetúrâ da nikán yù iyabbû da gapay nu kunnasi kayu, ta ikomá ra gapay kâ Apu ta parè bì ta napiá yù ággián naw. Yáyù áddè nayù kagiak ku.
* 1:5 Kuan 13:34; 15:12, 17