Yù Mekatallu nga Túrâ ni Kuan
Yù Meyannung sù Túrâ
Á yawe yù mekatallu nga túrâ ni Kuan. Á nattúratán na si Gayo nga kopun na nga minánnaron gapay sù tangapaggammungán nga mangikatalà.
Iráyo ni Kuan yù napiá nga ángngabbák ni Gayo sù ira minángngilayalayâ nga umay ta arayyu nga lugár nga mangituddu sù bilin ni Namarò. Á pappalánan na di Gayo ta meyannung sù ira tatolay nga mangituddu ta ari negittá sù bilin ni Namarò.
Yù Mayán nayù Túrâ
Yù Pamegapu nayù Túrâ 1-4
Napiá nu Makkaká-abbák ittam 5-8
Yù Narákè nga Kingnguá ni Diotripis 9-10
Yù Napiá nga Ággangnguá ni Dimitrio 11-12
Ikáyâ ni Kuan ta Makkásingan ira 13-15
1
Ajjawà nga lakalákay nga minánnaron sù ira mangikatalà kâ Apu Kesu. Á makapattúrákà nikaw, Gayo, nga kopuk ku nga kuruk nga iddukak ku.
Kopuk ku nga iddukak ku, ipakimállà ku kâ Namarò ta parè bì ta iyawâ na nikaw yù napiá nga gawagawáyám mu ánna yù ággiám mu, nga kunnay ta napiá nga nonò mu. Ta ammù ta kuruk nga napiá ánna napasigaggà yù pangikatalà mu kâ Apu. Á magayáyákà ta pakarámak ku sù napiá nga akka-akkuám mu. Ta limibbè saw giák ku yù ira wáwwagi tam nga naggapu ta gián naw, á kinagi ra nikán ta uputam mu yù napiá nga akka-akkuám mu, ánna napasigaggà yù panguruk mu sù inituddu ni Namarò nittam. Á awán ta kapiánán nga ipagayáyâ ku, nu ari lâ yù pakarámak ku ta napasigaggà yù panguruk nayù ira ánâ ku sù kuruk nga bilin ni Namarò.
Napiá nu Makkaká-abbák ittam
Kopuk ku nga iddukak ku, napiá yù pangabbák mu sù ira wáwwagi tam nga umay mappassiár ta gián naw, mássiki nu álliuk ira nga arám mu ngaw ammu lage ra limibbè. Á keggá ra saw giám mi, kinagi ra sù ira manguruk kâ Apu nga maggagammung saw yù napiá nga ángngiddù mu nira. Á napiá laguk nu uputam mu nga abbágán yù ira umay nga kunnay nira nga mangituddu ta meyannung kâ Apu. Á iyawâ mu nira yù máwák da ta páno ra sù gián naw, tapè umay ira mangituddu sù ira tatolay ta káruán nga lugár. Ta yáyù gemma mepángngà nga ángngabbák tam sù ira nga masserbi kâ Namarò. Ta nánawád da yù giád da, tapè umay ira mangipakánnámmu ta meyannung kâ Apu Kesu Kiristu, á arád da apan yù awágad da sù ira nga ari manguruk kâ Apu. Á yáyù nga sittam nga mangikatalà kâ Apu Kesu yù mangabbák nira, tapè mesipà ittam sù pattarabáku ra nga masserbi kâ Apu.
Yù Narákè nga Kingnguá ni Diotripis
Á ajjan yù initúrâ ku ngaw sù ira manguruk kâ Apu nga maggián ta gián naw. Ngam si Diotripis, ikáyâ na ta aggina lâ yù kátannangád da, á manakì nga manguruk sù kinagì nira. Á pinotuán nangà, ánna arán na sinángngák yù túrâ ku. 10 Á sangaw nu umayà ta gián naw, ipalappâ ku yù narákè nga akka-akkuán na, nga pallillíbâ na nikán ánna yù passirisiri na. Ari makáppak sù narákè nga akkuán na, ta lannapán na paga. Arán na paddulotan yù ira wáwwagi tam nga álliuk nga umay ta gián naw, ánna ipugik na yù pangálliuk nayù ira nga ikáyâ da nga mangálliuk nira nakuan. Á nu potuád da yù kagian na ánna alliúgad da ira, á papanáwan na ira sù paggagammungád da.
Yù Napiá nga Ággangnguá ni Dimitrio
11 Kopuk ku nga iddukak ku, arám mu párigán yù tolay nga mangnguá ta narákè, nu ari galâ yù tolay nga napiá yù ággangnguá na. Ta yù ira tatolay nga napiá yù ággangnguá ra, aggira yù ánâ ni Namarò. Ngam yù tolay nga narákè yù ággangnguá na, arán na ammu si Namarò. 12 Ta ángngarigán, ajjan si Dimitrio. Aru yù ira tatolay nga makkagi ta napiá lâ yù nonò na, nga mepasingan megapu sù napiá nga ángnguruk na sù bilin ni Apu, ánna yù ngámin nga napiá nga akka-akkuán na. Á sikán gapay, kunnian yù passistígù ta meyannung kuna, ta aggina yù pangikatalakán, á ammu naw ta kuruk yù kagiak ku.
13 Á aru lâ paga yù itúrâ ku nakuan nikaw, ngam arák ku itúrâ kunangane. 14 Ta ari mabayák támma, á makkásingan itta, tapè makká-ubobuk itta ta napiá.
15 Á parè bì ta magimammà yù nonò mu ánna napiá yù ággiám mu. Ngámin nga kákkopum mu saw giák ku, ikáyâ da nga mepanonò ira nikaw, á iyabbû da nu kunnasi ka. Á sikaw, ipanonò mà bì gapay sù ira kákkoput ta nga katággitádday ta giám mu.