4
Yù Pamarubá ni Satanas kâ Apu Kesu
Mattiu 4:1-11; Markus 1:12-13
Á kabalin na nakirigù ni Apu Kesu kâ Kuan nga Minánnigù, nánaw sù danum na Jordan. Á nepulù kuna yù Ikararuá ni Namarò, á iniyánge na si Apu Kesu ta kalállammatán. Á paggián na ta kalállammatán ta appátapulu nga ággaw, pinarubán ni Satanas nga liwatan. Á ari bulubugá kiminán ta paggián na tán. Á kabalin nayù appátapulu nga ággaw, nepallà yù bisin na. Á kinagi ni Satanas kuna, “Nu kuruk nga anâ naka ni Namarò, pabbalinam mu yawe batu ta kanam.” Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Ajjan yù inipetúrâ ni Namarò nga kinagi na, ‘Ari lâ yù kanan yù ipakkatole na tolay,’ ” kun na.
Á iniyánge ni Satanas si Apu Kesu sù kátannangán nga puddul, á inipasingan na yù ira ngámin páppatulán ta dabbuno. Á kinagi ni Satanas kuna, “Masingam mu danniawe ngámin nga nakástá nga páppatulán ta dabbuno. Á iyawâ ku nikaw yù pakáwayyám sù ira ngámin nga masingam mu. Ta yáyù gemma ngin yù neyawâ nikán, á makáwayyángà nga mangiyawâ sù gustù nga pangiyawatán. Á sikaw laguk yù pangiyawaták ku nu mamalittúkak ka nga makimoray ta arubáng ku,” kun ni Satanas kâ Apu. Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Ajjan yù inipetúrâ ni Namarò nga kun na,
‘Si Apu Namarò lâ yù pakimorayám mu, á aggina lâ yù pangurugám mu!’ ” kun na.
Á iniyánge ni Satanas si Apu Kesu ta Jerusalem. Á initun na sù bubbungán nayù mangilin nga kapilliá. Á kinagi na kuna, “Nu kuruk nga anâ naka ni Namarò, makkassú ka laguk ta gowang. 10 Ta ajjan yù inipetúrâ ni Namarò nga kun na,
‘Ipataron naka ni Namarò sù ira daroban na.’
11 Á ajjan gapay yù netúrâ nga kun na,
‘Tangngalád daka, tapè ari ka bulubugá manganni, á mássiki nu takkim, ari ira mabigarán.’ ”
12 Ngam simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Wan á, ngam ajjan gapay yù netúrâ ta ‘Arám mu parubán si Apu nga Namarò nikaw,’ ” kun na. 13 Á kabalin ni Satanas namarubá kâ Apu Kesu ta ngámin nga makkakerumá nga mamalliwâ, á nánawán na lábbì.
Yù Pamegapu ni Apu Kesu nga Mangilayalayâ ta Galilia
Mattiu 4:12-17; Markus 1:14-15
14 Á nanoli laguk si Apu Kesu ta Galilia. Á ajjan kuna yù pakáwayyá nayù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò. Á nassamâ yù dámak nga meyannung kuna sù ira ngámin nga páppatulán. 15 Á minay nangituddu sù ira kapilliá ra. Á ngámin ira nga tatolay, naddáyaw ira kuna.
Yù Panakì nayù ira taga Nasaret kâ Apu Kesu
Mattiu 13:53-58; Markus 6:1-6
16 Á nakáddè si Apu Kesu ta Nasaret nga naddakalán na. Á ta Sabadu nga ággibannák nayù ira Israel, minay má sù kapilliá ra, ta yáyù kustombare na. Á minay nanáddak ta arubáng da, ta inikáyâ da nga mabbibbik sù netúrâ nga ubobuk ni Namarò. 17 Á iniyawâ da kuna yù nalukù nga nangitúratán ni Isaya, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò. Á binullarán na, á nálek na yù gián nayù ikáyâ na bibbiran nira. Á yawe yù binibbik na:
18 “Yù Ikararuá ni Apu Namarò yù kapulupulù ku.
Ta sinullà nangà ta ek ku ilayalayâ yù napiá nga dámak sù ira pobare.
Á jinok nangà ta ek ku ilayalayâ sù ira nabáluk yù pamalubbáng ni Namarò nira.
Á pagimmulagak ku yù ira buling ánna abbágák ku yù ira marigirigâ.
19 Á ek ku gapay ilayalayâ ta jimittálin yù pangikállà ni Apu sù ira tatolay.”
20 Á kabalin na nabbibbik ni Apu Kesu, nilukù na yù netúratán na bilin, á initoli na sù nangiyawâ kuna. Á nagitubang laguk, tapè ituddu na nira. Á yù ira ngámin nga tatolay tán, jinúlangád da. 21 Á kinagi na nira, “Ta pakaginná naw, napalurokin yù ubobuk ni Namarò nga binibbik ku.” 22 Á yù ira ngámin nga nakaginná, napállâ ira megapu sù napiá nga ubobuk na, á kinagi ra, “Kuruk nga napiá yù kagian na. Á ari panò aggina yù anâ ni Kusè?” kud da.
23 Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Ikáyâ naw támma kagian nikán yù dán nga nakagi nayù ira lállakalákay, nga kun na, ‘Doktor, pammapiám mu yù baggim lápay.’ Yáyù kagian naw, ta arán naw garè kurugan. Á ikáyâ naw nu akkuák ku sawe giát tam yù kunnay sù narámak naw nga kingngikingnguâ ta Kapernium. 24 Ngam yawe yù kagiak ku nikayu, ta awán bulubugá ta ábbilinán ni Namarò nga pakimorayád da sù gián nga naddakalán na. 25 Á ta ángngarigán á, ammu naw yù ngaw nesimmu sù keggá na ngaw ni Elias nu ari nagurán ta tallu ragun ta gadduá, á nassamâ yù bisin ta ngámin nga dabbun. Á kuruk ta aru yù ira bálu nga kelián na. 26 Ngam arán na jinok ni Namarò sù ira kagittá na nga naggián ta Israel, ta jinok na lâ ta en na abbágán yù tádday nga bálu nga ari Kudio, nga naggián sù ili na Serepta ta lugár na Sidon.
27 “Otturu, sù keggá na ngaw gapay ni Elisio nga ábbilinán ni Namarò, aru yù ira Kudio nga taga Israel nga naggoggong, á awán bulubugá ta pinammapiá ni Elisio nira, ngam si Naaman lâ nga taga Siria nga ari Kudio,” kun ni Apu Kesu.
28 Á yù ira ngámin nga tatolay sù kapilliá, pakaginná ra sù kinagi ni Apu Kesu, napporay ira kuna. Á nerallà yù pore ra. 29 Á ikáddagâ da gimikkáng, á ginuggud da. Á pinalawád da ta ili, á iniyánge ra sù tappáng, tapè itabbà da nakuan. 30 Ngam nattalebák sù tangngá nayù ira magaru nga tatolay, á nánawán na ira.
Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Nagunagán
Markus 1:21-28
31 Á nánaw laguk si Apu Kesu ta Nasaret, nga gimitták nga nanoli ta Kapernium sù purubinsia na Galilia gapay. Á ta Sabadu nga ággibannák da, minay sù kapilliá ra, tapè tudduán na ira. 32 Á napállâ ira ngámin sù ángngituddu na, á ta makáwayyá gemma yù ággubobuk na.
33 Á ajjan sù kapilliá yù nagunagán na anitu, á nakkalli, á kinagi na kâ Apu Kesu, 34 “Ye! Kesu nga taga Nasaret, anni iniyángem saw? Arám mu kami akkuán! Ammu taka. Sikaw yù mangilin nga naggapu kâ Namarò!” kun nayù anitu. 35 Ngam gimmá ni Apu Kesu yù anitu, á kinagi ni Apu kuna, “Magimammà ka, á pánawám mu yù tolay!” Á inilappák na laguk nayù anitu yù nagunagán na ta arubáng nayù ira tatolay, á nallawán kuna. Á mássiki natombá yù tolay, ngam ari nanganni. 36 Á napállâ yù ira nga naggagammung tán, á nakkaká-ubobuk ira, á kinagi ra, “Anni ngillâ yù pakáwayyá nayù ubobuk na! Gammán na yù ira anitu, á kurugad da ánna mallawán ira sù nagunagád da!” kud da. 37 Á nassamâ yù dámak nayù kingnguá na sù ngámin nga lugár nga aranni ta Kapernium.
Kitáru yù Pinammapiá ni Apu Kesu
Mattiu 8:14-17; Markus 1:29-34
38 Á kabalin ni Apu Kesu nangituddu nira, nánaw ta kapilliá nga minay sù bale ri Simon Eduru. Á nakkulikuk yù katugángán ni Simon, á inikomá ra bì kâ Apu Kesu megapu kuna, ta nerallà yù kulikuk na. 39 Á jimikkì si Apu Kesu sù babay nga nagiddá nga natakì, á gimmá na yù kulikuk na. Á dagarágâ nakkáppù yù babay, á gimikkáng laguk nga minay namagon, tapè mepakkákán ira. 40 Á lammak na bilák, iniyánge ra kâ Apu Kesu nayù ira tatolay yù ira nga máttakì ta makkakerumá nga tulágan. Á simmì na ira ngámin nga taggitádday, á pinammapiá na ira. 41 Á aru gapay yù ira anitu nga pinalawán na sù ira nagunagán. Á pallawád da, nakkalli ira, á kinagi ra, “Sikaw yù Anâ ni Namarò.” Ngam gimmá na ira ta arán na inanugù yù pakkagi ra, gapu ta ammu ra ta aggina yù MakKiristu nga sinullà ni Namarò ta mammaguray.
Pappassiár ni Apu Kesu nga Mangilayalayâ sù Bilin ni Namarò
Markus 1:35-39
42 Á ta alippánnawák, nánaw si Apu Kesu nga minay ta nalappang nga lugár. Á ed da ala-aleran nayù ira tatolay. Pakálek da kuna, igaggak da nakuan ta arán na ira pánawán. 43 Ngam kinagi na nira, “Pánawát takayu, ta máwák nga ek ku ilayalayâ sù ira káruán na ili gapay yù napiá nga dámak nga meyannung sù pammagure ni Namarò, ta yáyù gemma yù gapu na jinok nangà ni Namarò,” kun na. 44 Á minay laguk nangilayalayâ sù ira kapilliá nayù ira Kudio sù ira káruán nga ili ra.