5
Yù Pagágál ni Apu Kesu sù ira Napolu nga Sinudduán na
Mattiu 4:18-22; Markus 1:16-20
Á sù tádday ággaw, minay si Apu Kesu sù karek na Bebay na Gennesaret. Á kitáru yù ira tatolay nga jimináddán kuna. Á maddarassil ira, tapè ginnád da yù bilin ni Namarò nga ilayalayâ na. Á nasingan na yù duá nga barangay nga nereddè sù karagátán, nga nánawán nayù ira minággissirá, ta ed da baggawán yù ira tabukul da. Á nappittà si Apu Kesu sù barange ni Simon, á kinagi na ta ipatangngá na yù barangay ta baddì. Á nagitubang si Apu Kesu nga nangituddu sù ira magaru nga tatolay nga naggián ta karagátán.
Á kabalin ni Apu Kesu nangituddu nira, kinagi na kâ Simon, “Patangngám mu bì tuke alaram, á itán naw yù ira sansoru tán, tapè makálâ kayu ta aru,” kun na. Á simibbák si Simon, á kinagi na, “Mesturu, tangatangagabi kami sù gabi nga nassansoru, á awán bulubugá ta nálâ mi. Ngam nu dobak kami, á itám mi laguk,” kun na. Á kabalid da nanuppál sù kinagi na, kitáru yù nálâ da, á maddaggun mapisil yù sansoru ra. Á pinayápayád da yù ira kábulud da sù tádday nga barangay, ta ed da ira abbágán. Á minay ira gapay, á pinnu ra yù ira duá nga barangay ta sirá, áddè ta maddaggun ira lummak sù kárammà nayù kárgá ra.
Á pakasingan ni Simon Eduru sù nesimmu, namalittúkak ta arubáng ni Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Pánawám mà, Apu, ta mappasiránà nikaw, ta minálliwákà garè!” kun na. Ta napállâ di Eduru ánna yù ira kábulun na sù káru nayù sirá nga nálâ da. 10 Á napállâ gapay di Ime kâ Kuan, nga ánâ ni Sebedo nga mepattarabáku kâ Simon sù tádday nga barangay. Á kinagi ni Apu Kesu kâ Simon, “Ari ka lâ maganássing. Aringin sirá yù tarabakuan naw, ta dobat takayu ta umay kayu mangapà ta tatolay nga umay metádday nikán,” kun na. 11 Á pakaginná ra sù kinagi na, inireddè da yù ira barange ra sù karagátán, á nánawád da ngámin tapè tuttulad da si Apu Kesu.
Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Naggoggong
Mattiu 8:1-4; Markus 1:40-45
12 Á sù tádday ággaw, limibbè si Apu Kesu sù tádday nga ili. Á ajjan tán yù tolay nga naggoggong. Á pakasingan na kâ Apu, minay namalittúkak nga nallakak ta arubáng na, á inikomá na kuna, “Apu, nu ikállà mà, á pammapiám mà bì!” kun na. 13 Á sinonnâ ni Apu Kesu yù limá na, á sinámmì na yù naggoggong, á kinagi na, “Wan gemma. Mammapiá ken!” kun na. Á dagarágâ nammapiá yù tolay sù tulágan na. 14 Á sinaddánán ni Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Arám mu iparámak yawe kingnguâ nikaw. Em mu lâ ipasingan yù baggim sù pári, tapè mánnámmuán na ta nári ngin yù tulágam mu. Á ipeyátáng mu kuna yù kinagi ni Moyses, nga netúrâ sù tunung na, tapè manguruk gapay yù ira tatolay ta kuruk nga nammapiá ken,” kun ni Apu Kesu kuna.
15 Á mássiki nu kinagi ni Apu Kesu sù tolay ta arán na iparámak yù nesimmu kuna, ngam nassamâ paga yù dámak nga meyannung sù kingnguá ni Apu Kesu, á kitáru yù ira jimibbuáng kuna, tapè maginná ra yù ituddu na ánna pammapián na ira gapay sù ira tulágad da. 16 Á nallillì sù ira tatolay, á minay nga kunnay sù kustombare na ta nalappang nga lugár nga makimállà kâ Namarò.
Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Tolay nga Nabbannak yù Baggi na
Mattiu 9:1-8; Markus 2:1-12
17 Á sù tádday ággaw nga pangituddu ni Apu Kesu, aru yù ira tatolay nga magginná kuna. Á ajjan gapay yù ira Parisio ánna yù ira mangituddu sù tunung ni Moyses, nga naggapu ta ngámin nga ili sù ira purubinsia na Galilia ánna Judiya ánna yù ili na Jerusalem gapay. Á ajjan kâ Apu Kesu yù ámmagaddátu ni Namarò nga mamammapiá sù ira máttakì. 18 Á limibbè laguk yù ira mangisu sù tolay nga nabbannak yù baggi na. Á itallung da nakuan sù balay, tapè ipeddá ra ta arubáng ni Apu Kesu. 19 Ngam arád da máwayyá gapu sù káru na tatolay. Á yáyù nga iniyunè da ta atà na balay, á binobbotád da yù atà. Á inilabbû da yù matakì nga inayáyud da nga pineddá sù arubáng ni Apu Kesu. 20 Á pakasingan ni Apu Kesu sù kingnguá ra, natákál na yù ángngikatalà da kuna. Á kinagi na laguk sù matakì, “Kopun, napakomá ken sù ira liwiliwâ mu,” kun na.
21 Á pakaginná ra sù kinagi ni Apu Kesu, nakkaká-anasâ yù ira mangituddu sù tunung ni Moyses ánna yù ira Parisio nga ajjan tán, á kinagi ra, “Tolay lâ yaw, á ngattá, ta igittá na yù baggi na kâ Namarò, ta asinni panò yù mamakomá ta liwâ nu ari lâ si Namarò? Ngattá, ta kunniaw yù ággubobuk na!” kud da. 22 Ngam ammu ni Apu Kesu yù nononopad da, á simibbák nira, á kinagi na, “Ngattá, ta kunnian yù nononopan naw! 23 Anni panò yù ikáyâ naw nakuan nga kagiak ku sù tolay nga kun na natay yù baggi na? Ta mabbábáng kayu megapu sù kinagì kuna nga, ‘Napakomá ngin yù ira liwiliwâ mu.’ Á nu kuk ku lâ, ‘Gumikkáng ka, á mallakák ka,’ á manguruk kayu panò? 24 Ngam nu masingan naw ta nammapiá yawe tolay megapu sù ubobuk ku, á kánnámmuán naw laguk ta makáwayyángà gapay sawe dabbuno nga mamakomá ta liwâ, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun ni Apu Kesu nira.
Á kinagi na laguk ni Apu Kesu sù matakì, “Yáyù nga kagiak ku nikaw. Gumikkáng ka. Apam mu yù nagiddám mu, á lubbè ka ta balem,” kun na. 25 Á dagarágâ gimikkáng yù matakì ta arubáng da ngámin. Á inâ na yù nagiddán na, á nánaw ta lubbè ta bale na, nga maddáyaw kâ Namarò. 26 Á ngámin yù ira nakasingan, nerallà yù kapállâ da, á naddáyaw ira gapay kâ Namarò. Á kinagi ra, “Nasingat tam yù kuruk nga makapállâ ta ággawo!” kud da ngámin.
Pagágál ni Apu Kesu kâ Libi
Mattiu 9:9-13; Markus 2:13-17
27 Á kabalin ni Apu Kesu namammapiá sù tolay nga nabbannak yù baggi na, nánaw laguk. Á pallakák na, nasingan na yù tolay nga mangngágan ta Libi, nga mináttuki ta buwì, nga nagitubang sù upisína na. Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Tuttulam mà,” kun na. 28 Á dagarágâ gimikkáng si Libi, á nánawán na ngámin yù kukuá na tán, á siminuttul kuna.
29 Á inapà na laguk ni Libi yù ira kákkopun na ánna di Apu Kesu sù bale na, tapè mepallálláng ira kuna nga mangiparáyaw kâ Apu Kesu. Á aru yù ira kákkopun ni Libi nga minay, nepatalugáring sù ira kábulun na nga mináttuki ta buwì.
30 Á pakasingan nayù ira Parisio ánna yù ira kábulud da nga mangituddu sù tunung ni Moyses ta mepallálláng di Apu Kesu ta gián ni Libi, naddagaragim ira sù ira sinudduán ni Apu Kesu. Á kinagi ra nira, “Ngattá, ta mepallálláng kayu sù ira minálliwâ, nepatalugáring sù ira mináttuki ta buwì!” kud da nira. 31 Á si Apu Kesu yù simibbák nira, á kinagi na, “Ari yù ira napiá yù gawagawáyád da yù magáwák ta minángnguru, nu ari galâ yù ira máttakì. 32 Á yáyù iniyángè saw, ta ek ku pabbabawian yù ira minálliwâ. Aringà umay nga magágál sù ira nga kagiad da ta awán ta liwâ da, nu ari galâ ta umayà nga magágál sù ira nga ammu ra yù liwâ da, tapè mabbabáwi ira,” kun na.
Yù Meyannung sù Kustombare ra nga ari Kumán ta Pakimállà da kâ Namarò
Mattiu 9:14-15; Markus 2:18-20
33 Á ajjan yù ira nga minay nagiyabbû kâ Apu Kesu, á kinagi ra, “Yù ira makituddu kâ Kuan nga Minánnigù, sigídá ra ngilinan yù ággaw nga ari ira kumán tapè makimállà ira kâ Apu Namarò. Á kunnian gapay yù kustombare nayù ira makikultu sù ira Parisio. Ngam yù ira makituddu nikaw, sigídá ira kumán ánna ámminum. Ngattá ta arád da tuttulan yù kustombare nga ari kumán?” kud da. 34 Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù bodá, á yù ira álliuk nga makibodá, arád da gemma lonán yù pakkákád da, ta mepallalálláng ira ngámin sù nobiu. Á ajjanakin lâ paga nga kunnay sù nobiu sù ira makituddu nikán. Á yáyù nga kumán ira. 35 Ngam duttál yù ággaw nga kepánò nira, á yáyù nga lonád da laguk yù pakkákád da megapu sù daddam da nikán,” kun na.
Yù Keyarigán nayù Dán nga Kustombare ánna Bagu
Mattiu 9:16-17; Markus 2:21-22
36 Á kinagi na paga ni Apu Kesu yù tádday nga ángngarigán na, tapè ipakánnámmu na nira ta ari máyâ nu tuttulad da yù dán nga kustombare ra nu ikáyâ da nga tumuttul sù bagu nga ituddu na. Á kinagi na, “Awán ta magappíl ta bagu sù dán. Á nu kunnian yù akkuán na nakuan, mapittang yù dán, á mapisil, ta ari negittá gapay yù bagu sù dán. 37 Á ta kunnian gapay sù ira mappadday ta binaráyáng. Awán ta mangipay ta tabbuk na úbas sù dán nga ággianán na nga tabbì, marakè mabattâ sangaw yù tabbì. Á metabbà laguk yù tabbuk, á kengá lâ yù binaráyáng ánna yù ággianán na gapay. 38 Ngam yawe yù máwák nga akkuád da. Ipe ra yù bagu nga tabbuk ta bagu nga ággianán na nga tabbì,” kun na. 39 Á kinagi na gapay yù meyannung sù tolay nga molang na patalián yù dán nga ággangnguá na, nga kun na, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù tolay nga mamissán, á nu napenám sù dán, arán na ikáyâ yù bagu, gapu ta kagian na ta napiá yù dán ánnè sù bagu.”