13
Yù Pangipalappâ ni Apu Kesu ta Merakunù yù Mangilin nga Kapilliá
Mattiu 24:1-2; Lukas 21:5-6
Á ta páno ri Apu Kesu sù mangilin nga bale ni Namarò, kinagi nayù tádday nga tudduán na, “Mesturu, innam mu yawe ira mallakay nga batu, ánna yù ira nakástá nga bale nayù mangilin nga kapilliá!” kun na. “Wan,” kun ni Apu Kesu kuna. “Á innan naw yawe ira nakástá nga balay nga kapilliá! Ta duttál yù ággaw nga awán bulubugá ta batu na nga mallalátuk, ta mewarawarâ ira ngámin.”
Yù Dattál nayù Jigâ
Mattiu 24:3-14; Lukas 21:7-19
Á labbè da sù puddul nga namulán ta káyu nga olibo, ta ábbák nayù mangilin nga kapilliá, á nagitubang ira. Á jimikkì kâ Apu Kesu yù ira lâ nga appâ nga tudduán na, si Eduru, si Ime, si Kuan, ánna si Andares, aggira lâ, ta ajjan yù iyabbû da kuna. Á kinagi ra kuna, “Kagiam mungè nikami nu anni yù ággaw nga kesimmu na danniaw nga kinagim gangù nga meyannung sù mangilin nga kapilliá. Á anni yù panákkilalán ta duttál yù kapalurò na?”
Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Mappalán kayu, tapè ari kayu melogò. Ta aru yù ira nga umay noka nga mappassippíl nikán. Á kagiad da ta aggira sikán nga MakKiristu, á aru yù ira tatolay nga ilogò da. Á nu marámak naw yù meyannung sù ira maggerrá ánna yù ira nga makigerrá ta arayyu nga lugár, ari kayu maburung ta máwák nga mesimmu yaw, ngam ari paga yaw yù pagáddekán na dabbuno. Á yù ira tatolay nga naggapu ta dumá nga lugár, umay ira makigerrá sù ira nga maggián ta tanakuán nga lugár, á umay yù ira nga naggapu ta tádday nga páppatulán nga makigerrá sù ira nga maggián ta tanakuán nga páppatulán. Á mallunik ta aru nga lugár, ánna mabbisin yù ira tatolay ta aru nga lugár. Danniaw ira nga mesimmu yù pamegapu na lâ nayù jigâ, nga kunnay sù jigâ na babay nga maganâ yù keyarigán na.
“Ngam sikayu, magimuguk kayu, ta gaputad da kayu nga ikeká sù ira Kudio nga mamanunnù, á mabaddù kayu sù ira kapilliá ra. Á gapu ta panguruk naw nikán, ikeká ra kayu ta arubáng nayù ira gubinador ánna yù ira patul. Á keyarubáng naw nira, yáyù yù awayyá naw nga mangipakánnámmu nira sù napiá nga dámak nga meyannung nikán. 10 Ta máwák nga melayalayâ yù napiá nga dámak ta ngámin nga makkakerumá nga tatolay pángè na duttál yù áddè nayù dabbuno.
11 “Á ta pangikeká ra nikayu, ari kayu maburung nu anni yù itabbák naw nira. Á ta pangiyabbû da nikayu, mepakánnámmu nikayu yù kagian naw nira. Ta ari maggapu ta nonò naw yù kagian naw nira, nu ari galâ nga maggapu sù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò. 12 Á yù ira nga mawwagi nga lálláki, ikeká nayù tádday yù wagi na, á ipapapáte na. Á ikeká nayù yáma yù anâ na, á ipapapáte na. Á yù ira ábbing, mapporay ira sù ira darakal da, á ikeká ra yù ira darakal da, á ipapapáte ra ira.
13 “Á sikayu nga makituddu nikán, ikalusso ra kayu na ngámin na tatolay gapu ta panguruk naw nikán. Ngam yù tolay nga mapasigaggà yù pangikatalà na nikán áddè ta pagáddekán, aggina yù meyígù nga mesipà kâ Namarò sù pammagurayán na ta áddè ta áddè,” kun ni Apu Kesu.
Yù Mangala-állirák nga Makánnanássing
Mattiu 24:15-28; Lukas 21:20-24
14 Á kinagi ni Apu Kesu paga nira, “Masingan naw sangaw yù mangala-állirák nga makánnanássing nga mamassippíl, nga manáddak sù gián nga arán na nakuan panáddagán.* Á sikayu nga mabbibbik, nonotan naw yù kebalinán na! Á yù ira tatolay nga maggián sù purubinsia na Judiya ta ággo na dattál nayù makánnanássing, máwák nga mattálaw ira nga umay ta puddul. 15 Á yù tolay nga ajjan ta lawán na bale na, onu magibannák ta utun nayù sináttatapán nga bale na, ari tullung ta bale na, nga umay mangâ ta ipulù na. 16 Á yù tolay nga mattarabáku sù ákkomanán na, máwák nga ari manoli ta bale na, nga umay mangâ ta ulolà na. 17 Á kábbi yù ira nga mabussì ánna yù ira nga konsu tagibi tán nga ággaw, ta ari ira makakarerá. 18 Makimállà kayu kâ Namarò ta ari mekanná ta ammián yù ággo nayù jigâ naw. 19 Ta umay sangaw yù jigâ nga mappanà ánnè ta ngámin nga jigâ ta áddè ngaw pamarò ni Namarò ta dabbuno ta áddè kunangan, á awánin bulubugá ta jigâ nga kagittá na ta áddè ta áddè. 20 Á nu arán na nakuan pangarián ni Namarò yù ággo na jigâ, awán bulubugá ta matolay. Ngam pangarián na megapu sù ira nga piníli na ta tatole na.
21 “Á nu ajjan yù tolay nga makkagi nikayu ta ‘Innan nawè, ajjanin saw yù MakKiristu,’ onu kagian na, ‘Innan nawè, ajjanin tukewà yù MakKiristu,’ arán naw kurugan yù kagian na. 22 Ta duttál yù ira nga mattákiristu ánna yù ira nga mattá-ábbilinán, á aru yù ipasingad da nga panákkilalán nga makapállâ, tapè ilogò da nakuan mássiki yù ira piníli ni Namarò ta tatole na. 23 Ngam sikayu, magimuguk kayu, ta dán nga kinagì nikayu pángè na mesimmu dannian.”
Yù Tappì nayù Kaká na Ngámin na Tatolay
Mattiu 24:29-31; Lukas 21:25-28
24 Á kinagi ni Apu Kesu paga,
“Á ta kabalin nayù jigâ, makkallà yù bilák.
Á ari manawák yù bulán gapay.
25 Á gipannátán yù ira bituan, nga maggapu ta lángì.
Á yù ira nga maggián ta lángì, meyalì ira sù giád da.
26 Á masingad dangà laguk nayù ira tatolay, sikán nga Kaká ngámin na tatolay, nga umay nga mepulù sù kunam, nga maddalingáráng ánna makáwayyá. 27 Á dobak ku yù ira daroban nga maggián kâ Namarò, tapè ed da ammungan yù ira piníli ni Namarò nga siminuttul nikán ta dabbuno, aggira ngámin nga naggapu ta ngámin nga lugár da sù utun na dabbuno,” kun ni Apu Kesu nira.
Yù Panákkilalán ta Panoli na saw ni Apu Kesu
Mattiu 24:32-35; Lukas 21:29-33
28 Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Ginnán naw yù ángngarigán nga meyannung ta igò ánna yù ira káruán nga káyu. Nu masingan naw ta mapatalián yù don na káyu, ammu naw ta mapatalián sangaw yù ággián na ággaw. 29 Á ta kunnian gapay, nu masingan naw yù kesimmu nayù ngámin nga jigâ nga kinagì nga umay, mánnámmuán naw ta aranni ngin yù panolì saw, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. 30 Kurugán yù kagiak ku nikayu, mesimmu ngámin danniaw nga kinagì nikayu lage na pate nayù ira tatolay nga matolay kunangan. 31 Duttál yù ággaw nga awánin yù dabbuno ánna yù lángì ánna ngámin nga ajjan nira. Ngam ari bulubugá mapatalián yù ubobuk ku,” kun ni Apu Kesu.
Awán Bulubugá ta Makánnámmu sù Oras nayù Panoli ni Apu
Mattiu 24:36-44
32 Á kinagi na laguk, “Á ta meyannung sù ággaw ánna oras nga kesimmu na ngámin danniaw, awán ta makánnámmu. Mássiki yù ira daroban ni Namarò nga maggián ta lángì, arád da ammu. Á sikán, nga Anâ ni Namarò, arák ku ammu. Ngam si Ammò ku nga Namarò, aggina lâ makánnámmu. 33 Á mappalán kayu laguk. Napiá nu kunnay kayu ta matturá, ta arán naw ammu nu anni nga oras yù dattál na. 34 Á kunniaw yù keyarigán na. Ajjan yù tolay nga maggagannuâ ta umay ta arayyu nga lugár. Á inipataron na ngámin yù kukuá na sù ira aripan na, á kagian na sù ira katággitádday yù tarabáku na. Á kagian na sù ira magguárdiá ta matturá ira nga manaron ta ngámin. 35 Yáyù nga magiddi-iddak kayu laguk, ta arán naw ammu nu káni yù labbè nayù makábbalay, nu lubbè sangaw nu pajjibbà onu tangngá na gabi, onu pagittarákkò na manù, onu alippánnawák. 36 Magimuguk kayu laguk nga magiddak, tapè arán na kayu maratang nga ari paga maparán nga kunnay ta makkaturuk, nu ikáddagâ na lâ manoli. 37 Á yaw nga kagiak ku nikayu, kagiak ku sù ira ngámin nga tatolay, magimuguk kayu nga magiddak, tapè dán nga naparán kayu,” kun ni Apu Kesu.
* 13:14 Isaya 13:10; 34:4; Inipalappâ 6:12-13 13:25 Yáyù piestá nga panaddamád da sù ngaw pattalebák nayù daroban ni Namarò. Ta keggá nayù ira ngaw Kudio ta gián nayù ira Egipto nga nangaripan nira, jinok na ngaw ni Namarò yù daroban na nga umay mamapátay sù ira kaká nga ánâ nayù ira Egipto. Á ari simillung ta bale nayù ira Kudio, ngam sinalebarán na yù bale ra, ta ajjan yù dága na karneru nga pine ra ta utun ánna taging na puertá na bale ra, nga kunnay ta kinagi ni Namarò kâ Moyses ta ipakuá na nira.