16
Maginnanolay si Apu Kesu
Mattiu 28:1-8; Lukas 24:1-12; Kuan 20:1-10
Á ta pappasá na Sabadu nga ággibannák da, minay di Maria nga taga Maddala, kári Saloma, kâ Maria nga yená ri Ime, á giminátáng ira ta bábbanguk nga nakkakerumá, tapè ed da denuán yù baggi ni Apu Kesu. Á alippánnawák na Liggu, ta apállassáng na bilák, minay ira sù tanam. Pakalakalakák da paga sù dálan, nakkaká-abbû ira nga kud da, “Asinni yù mangikarebu ta batu nga ajjan ta abbû na tanam?” Ta mallakay yù batu. Á pakerípâ da sù tanam, nasingad da ta nakarebu ngin yù batu, á aringin naserrán yù tanam. Á pakáddè da ta tanam, simillung ira, á nasingad da ta jiwanán na lágum na tanam yù bagitolay nga magitubang, nga nabbarawási ta gámì nga puraw nga apaddu. Á pakasingad da kuna, nakaráring ira. Á kinagi na nira, “Ari kayu maganássing. Ammù ta aleran naw si Apu Kesu nga taga Nasaret, nga nepátà ta kurù. Ngam awánin saw, ta naginnanolayin. Innan nawè yù nameddád da kuna. Á lubbè kayu laguk, ta en naw bì kagian kári Eduru ánna yù ira káruán nga tudduán na ta mapolu si Apu Kesu ánnè nira nga umay túrin ta purubinsia na Galilia. Yáyù pakasinganád da kuna, nga kunnay sù kinagi na ngaw nira,” kun nayù bagitolay sù ira bábbay. Á nánaw ira ta tanam, á nattálaw ira, ta ikáddagâ lâ yù pamippippik da ánna nerallà yù kapállâ da. Á awán bulubugá ta kinagi ra sù ira nerapunád da gapu ta ikássing da.
Mappasingan si Apu Kesu kâ Maria nga taga Maddala
Mattiu 28:9-10; Kuan 20:11-18
Á ta pannawák na Liggu, nga mapolu nga ággaw ta tangaligguán, kabalin ni Apu Kesu naginnanolay, nappasingan ta olu kâ Maria nga taga Maddala. Si Maria yù babay nga namalawanán na ta pitu nga anitu. 10 Á minay si Maria ta gián nayù ira kábulun ni Apu Kesu. Á gikulukuletán ira ta daddam da. Á kinagi na nira ta nasingan na si Apu. 11 Ngam pakaginná ra ta matolay má ngin si Apu Kesu, ánna nasingan ni Maria, arád da kinuruk.
Mappasingan si Apu Kesu sù ira Duá nga Sinudduán na
Lukas 24:13-35
12 Á manganánnuán, nappasingan si Apu Kesu sù duá nga sinudduán na ta pallakák da ta dálan nga umay ta agayyuán, ngam dumá yù paninganád da kuna. 13 Á nanoli yù ira duá ta Jerusalem, ta ed da kagian sù ira kábulud da yù ngámin nga nesimmu. Ngam arád da ira gapay kinuruk.
Mappasingan si Apu Kesu sù ira Mapulu Tádday
Mattiu 28:16-20; Lukas 24:36-49; Kuan 20:19-23; Kingnguá 1:6-8
14 Á kabalin na yaw, limittuák si Apu Kesu nga mappasingan sù ira mapulu tádday nga sinudduán na ta pallalálláng da. Á gimmá na ira gapu ta pabbábáng da ánna kataggâ nayù nonò da, ta arád da garè kinuruk yù kinagi nayù ira nakasingan kuna ta kabalin na naginnanolay. 15 Á kinagi na laguk ni Apu Kesu nira, “E kayu mangilayalayâ sù napiá nga dámak sù ira ngámin nga tatolay ta ngámin nga lugár. 16 Á meyígù yù ira nga manguruk ánna marigù megapu sù ángnguruk da nikán, á mepattolay ira kâ Namarò ta áddè ta áddè. Ngam yù ira nga ari manguruk, mekanakanâ ira sù pamagikáru ni Namarò.
17 “Á yù ira manguruk nikán, meyawâ nira yù pakáwayyá ra nga mamagaddátu ta makapállâ. Á mamalawán ira ta anitu megapu sù pakapangnguá nayù ngágak ku. Á magubobuk ira ta tanakuán nga ággubobuk nga arád da ammu. 18 Á nu mesimmuád da yù iráw nga maritá onu ajjan yù akáppatay sù inumad da, ari ira manganni. Á nu támmitad da yù ira máttakì, mammapiá ira.”
Yù Kálâ ni Apu Kesu ta Lángì
Lukas 24:50-53; Kingnguá 1:9-11
19 Á kabalin ni Apu Kesu nakiubobuk nira, nálâ ni Namarò ta lángì, á nagitubang ta jiwanán ni Namarò, nga ággitubangán nayù maráyaw. 20 Á nánaw laguk yù ira sinudduán ni Apu Kesu, á minay ira nga mangilayalayâ sù napiá nga dámak ta ngámin nga lugár. Á nangabbák si Apu Namarò nira, ta iniyawâ na nira yù pakáwayyá ra nga mamagaddátu ta makapállâ, tapè mepakánnámmu sù ira tatolay ta kurugán yù bilid da.