15
Pangikeká ra kâ Apu Kesu ta Arubáng ni Pilatto
Mattiu 27:1-2, 11-14; Lukas 23:1-5; Kuan 18:28-38
Á ta pannawák, naggagammung yù ira ngámin nga kátannangán nga pári, yù ira karakalán, yù ira mesturu ta tunung, ánna yù ira káruán nga makáwayyá. Á nakkaká-ubobuk ira ta meyannung sù akkuád da kâ Apu Kesu. Á bináluk da laguk, nga iniyánge ra kâ Gubinador Pilatto, ta ikeká ra kuna. Á iniyabbû ni Gubinador Pilatto kâ Apu Kesu, “Sikaw yù Patul nayù ira Kudio?” Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Kurugán yù kinagim.”
Á yù ira kátannangán nga pári, aru yù kinagi ra kâ Gubinador Pilatto nga ipamaliwâ da kâ Apu Kesu. Á pakaginná ni Gubinador Pilatto ta aru nga kinagi ra, iniyabbû na má kâ Apu Kesu, “Awán panò ta itabbák mu? Arám mu panò naginná yù aru nga ipamaliwâ da nikaw?” Ngam ari má simibbák si Apu Kesu, á napállâ si Pilatto ta pagimammà na.
Pakkagi ra ta Magikáru si Apu Kesu
Mattiu 27:15-26; Lukas 23:13-25; Kuan 18:39–19:16
Á sù piestá nga panaddamád da ta pattalebák nayù daroban, ajjan yù kustombare ni Gubinador Pilatto nga palubbángan na yù tádday nga nebáluk nga pilian nayù ira tatolay. Á ajjan yù tolay nga nebáluk nga mangngágan ta Barabas, nga netádday ngaw sù ira nakikontará ta gubermente. Á aggina namapátay ta paggerrá ra, á yáyù nga inibáluk da. Á minay kâ Gubinador Pilatto yù magaru nga tatolay, nga makkiddaw ta akkuán na yù kustombare na nira. Á iniyabbû ni Pilatto nira, “Ikáyâ naw nu palubbángak ku yù Patul na Kudio?” 10 Yáyù iniyabbû ni Pilatto nira, ta ammu na ta inikeká nayù ira kátannangán nga pári gapu ta mapassil ira kuna. 11 Ngam pinappatapátu nayù ira kátannangán nga pári yù ira magaru nga tatolay, ta kiddawad da galâ ta si Barabas yù palubbángan na. 12 Á iniyabbû na má ni Pilatto nira, “Anni akkuák ku laguk sù tolay nga abbúnan naw ta Patul na Kudio?” 13 Á nagagga-aggay ira má nga mapporay, á kinagi ra, “Papatáyam mu! Ipepátà mu ta kurù!” kud da ngámin. 14 Á kinagi ni Pilatto nira, “Ngattá? Anni yù liwâ na?” Ngam nappanà ira nga nagagga-aggay, á kinagi ra, “Papatáyam mu! Ipepátà mu ta kurù!” 15 Á gapu ta ikáyâ ni Pilatto nga pakáppagan na yù ira tatolay, pinalubbáng na laguk si Barabas. Á kabalin na nangipaligà kâ Apu Kesu, iniyawâ na sù ira suddálu, tapè ipátà da ta kurù.
Yù Panguyoyung nayù ira Suddálu kâ Apu Kesu
Mattiu 27:27-31; Kuan 19:2-3
16 Á yù ira suddálu, iniyánge ra si Apu Kesu ta námmuák na palásiu nayù Gubinador. Á inagálád da yù ira káruán nga suddálu gapay, á naggagammung ira ngámin. 17 Á áppè ira naddáyaw kâ Apu Kesu. Á inibarawási ra kuna yù apaddu nga ujjojjin, nga kun na barawási na patul. Á inipe ra sù ulu na yù kuroná nga sî nga nalubik. 18 Á áppè ira naddáyaw nga nagagga-aggay, á kinagi ra, “Káy! Ajjan yù Patul na Kudio!” 19 Á pinalapalù da yù ulu na, á nallulutábád da, á namalittúkak ira nga áppè maddáyaw ta arubáng na. 20 Á kabalid da nga nanguyoyung, iniriád da kuna yù barawási nga ujjojjin, á pine ra kuna yù barawási na lápay. Á iniyánge ra ta lawán, tapè papatáyad da ta kurù.
Yù Kepátà ni Apu Kesu ta Kurù
Mattiu 27:32-44; Lukas 23:26-43; Kuan 19:17-27
21 Á pangiyánge nayù ira suddálu kâ Apu Kesu, nerapunád da ta dálan si Simon nga taga Sirine, nga yáma ri Alekanduru kâ Rupo, nga naggapu ta ákkomanán na. Á inipakáttu ra kuna yù kurù ni Apu Kesu. 22 Á iniyánge ra ta gián nga mangngágan ta Golgota, á yù kebalinán na sù ággubobuk da yù gián na balakábâ. 23 Á iniyalawâ da kuna yù binaráyáng nga nakkiruk ta uru nga mirrá nga ámmatukkâ ta takì, ngam arán na inalawâ. 24 Á inipátà da sù kurù. Á nabbubúnù ira, tapè natunung yù ábballe ra ta gagámì na.*
25 Á yá pangipátà da kuna yù pannarek na bilák ta ummá. 26 Á netúrâ sù utun na kurù na yù ipangikeká ra kuna nga kunniaw, “Yù Patul na Kudio.” 27 Á nipátà da gapay yù duá nga tulisán ta kurù da, nga nattangngád da si Apu Kesu, tádday sù jiwanán na, á tádday sù jimigi na. 28 Yáyù nga napalurò yù dán nga netúrâ nga bilin ni Namarò: “Aggina inibiláng da sù ira minálliwâ.”
29 Á yù ira tatolay nga nattalebák sù kurù, inuyo ra nga binilibilawád da si Apu Kesu. Á kinagi ra kuna, “Asakay! Sikaw yù makkagi ta iwarawarâ mu nakuan yù batu nayù mangilin nga kapilliá, á paddayam mu má ta tallu nga ággaw! 30 Iyígù mu laguk yù baggim! Ámmuluk ka laguk sù kurù,” kud da. 31 Á yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu ta tunung, inuyoyungád da si Apu Kesu, á makkaká-ubobuk ira, á kinagi ra, “Iniyígù na yù ira káruán nga tatolay, ngam arán na meyígù yù baggi na. 32 Nu aggina yù Kiristu nga Piníli ni Namarò, nga Patul na Israel, ámmuluk laguk nakuan sù kurù, tapè masingat tam. Á nu masingat tam, manguruk ittam,” kud da. Á yù ira kábulun na nga nepátà, aggira pay manguyaw kuna.
Yù Pate ni Apu Kesu
Mattiu 27:45-56; Lukas 23:44-49; Kuan 19:28-30
33 Á ta tangngá na ággaw, nakkallà sù tangapáddabbunán ta tallu oras, áddè ta pannarek na bilák ta púgák. 34 Á ta alas tares ta púgák, nakkatakatol si Apu Kesu, á kinagi na, “Eloy, Eloy, lama sabák tani?” Á yù kebalinán na, “Apu Namarò, Apu Namarò, anni má ta sinájjiám mà?”§ kun na. 35 Á yù ira tatolay nga nanáddak tán, naginná ra. Á kinagi ra, “Ginnán nawè! Agálán na támma si Elias,” kud da, ta arád da ammu yù ággubobuk na.
36 Á nakkarerá yù tádday nga en na inâ yù sine na áttabbatabbúrù nga nakatáng, á inipasassà na yù nássam nga binaráyáng. Sinubbà na ta káyu, á iniyalawâ na kuna, tapè sussutan na. Á kinagi na sù ira naggíraw tán, “Iddagát tam lábbì, tapè masingat tam nu umay si Elias nga mangiyuluk kuna.” 37 Á nakkalli si Apu Kesu ta masikan, á dagarágâ nagattâ yù inángà na.
38 Á napisil yù nakannak nga kortíná nga nelippak sù lágum nga kangilinán, sù mangilin nga kapilliá ta ili na Jerusalem. Namegapu nga naggadduá yù kortíná ta utun na áddè ta gukák na. Á negiddán sù pate ni Apu Kesu yù paggadduá na. 39 Á ajjan yù kapitán na suddálu nga mepagarubáng kâ Apu Kesu. Á pakasingan na ta kagattâ nayù inángà na, kinagi na, “Aggina yù kukurugán nga Anâ ni Namarò!”
40 Á ajjan gapay tán yù ira bábbay nga mangirípâ kâ Apu Kesu. Á nepulù nira di Maria nga taga Maddala, kári Saloma, kâ Maria nga yená nayù ira duá nga lálláki, di Kusè kâ Ime nga urián na. 41 Danniaw ira yù siminuttul kâ Apu Kesu nga nangabbák kuna sù keggá na ta Galilia. Á ajjan tán gapay aru ira paga nga nepulù kuna sù ánge na ta Jerusalem.
Yù Ketanam ni Apu Kesu
Mattiu 27:57-61; Lukas 23:50-56; Kuan 19:38-42
42 Á Biernes yù papparán nayù ira Kudio ta ággibannák da nga Sabadu. 43 Á ta pajjibbà, limibbè ta Jerusalem si Kusè nga taga Arimatia. Aggina yù tádday nga mammaguray nga ipakimore ra. Á iniddagán na gapay yù dattál nayù pammagure ni Namarò ta dabbuno. Á pinataggâ ni Kusè yù nonò na, á en na kiniddaw kâ Pilatto yù baggi ni Apu Kesu. 44 Á napállâ si Pilatto ta pakarámak na ta natayin. Á gapu ta nabbábáng, inipágál na yù kapitán, ta iyabbû na nu natayin. 45 Á pakaginná na sù kagian nayù kapitán ta kurugán nga natayin, inipálâ na kâ Kusè yù baggi ni Apu Kesu.
46 Á giminátáng si Kusè ta puraw nga gámì. Á iniyutták na yù baggi ni Apu Kesu, á binungun na sù gámì nga kapággátáng na. Á pineddá na ta abbû, sù batu nga nakokkobán, á kinarebu na yù dakal nga batu sù tanam. 47 Á di Maria nga taga Maddala kâ Maria nga yená ri Kusè, nasingad da yù nangitanamán na kuna.
* 15:24 Isaya 53:12 15:28 Salmo 22:7 15:29 Salmo 22:1 § 15:34 Salmo 22:1