2
Pammapián ni Apu Kesu yù Tolay nga Ari Makaguyu
Mattiu 9:1-8; Lukas 5:17-26
Á pappasá nayù ira ággaw nga pangituddu ni Apu Kesu ta agayyuán, nanoli ta ili na Kapernium. Á narámak nayù ira tatolay yù labbè na. Á minay ira naggagammung sù gián na, áddè ta awán ta paggianád da mássiki sù lawán na puertá. Á inilayalayâ na nira yù bilin ni Namarò.
Á pangilayalayâ ni Apu Kesu, limibbè yù appâ nga tolay, á kináttu ra yù tolay nga matakì, nga kun na natay baggi na. Á gapu ta ari ira makarakkì kâ Apu Kesu megapu ta magaru nga tatolay, minunè ira ta sináttatapán nga atà na balay. Á binobbotád da yù atà sù aruk ni Apu Kesu, nga pangilabbutád da sù matakì, nga nagiddá sù dapan na. Á inayáyud da sù arubáng ni Apu Kesu. Á pakasingan ni Apu Kesu ta inipanapanà da lâ nga inituluk kuna, natagenà na yù ángngikatalà da kuna, á kinagi na sù tolay nga kun na natay yù baggi na, “Kopun, napakomá ngin yù ira liwiliwâ mu,” kun na.
Á nagitubang gapay tán yù ira mesturu nga mangituddu sù tunung. Á pakaginná ra sù kinagi ni Apu Kesu sù matakì, kagiad da ta nonò da, “Ngattá, ta kunniaw yù ubobuk na yawe tolay? Potuán na pá si Namarò! Asinni panò makapakomá ta liwâ nu ari lâ si Namarò!” kud da ta nonò da. Á dagarágâ nga natagenà ni Apu Kesu yù nonò da. Á kinagi na nira, “Ngattá, ta kagian naw ta nonò naw ta awánà ta awayyá nga makkagi sù kinagì sù matakì? Anni panò yù ikáyâ naw nga kagiak ku nakuan sù tolay nga kun na natay yù baggi na? Á ta ángngarigán, nu kagiak ku kuna nakuan, ‘Napakomá ngin yù ira liwiliwâ mu,’ onu kuk ku lâ, ‘Gumikkáng ka, apam mu yù dapam mu, á mallakák ka,’ kuk ku nakuan? 10 Ngam yawe yù akkuák ku, tapè kánnámmuán naw ta sikán nga Kaká na ngámin na tatolay yù makáwayyá sawe dabbuno nga mamakomá ta liwâ,” kun ni Apu Kesu nira. Á kinagi na sù matakì nga natay yù baggi na, 11 “Yawe yù kagiak ku nikaw. Gumikkáng ka laguk, á apam mu yù dapam mu, á lubbè ka lâ ta balem,” kun na. 12 Á gimikkáng yù matakì, á dagarágâ inakkâ na yù dapan na. Á ta arubáng da ngámin, nappabattáng nira nga nánaw. Á napállâ ira, á jináyo ra si Namarò. Á kinagi ra, “Awán paga ta nasingam mi nga kunniaw, nu ari lâ paga kunangan,” kud da.
Yù Pagágál ni Apu Kesu kâ Libi
Mattiu 9:9-13; Lukas 5:27-32
13 Á nánaw si Apu Kesu nga nanoli ta aggik na bebay. Á nallalabbè kuna yù magaru nga tatolay. Á sinudduán na ira. 14 Á manganánnuán, nallakák paga, á nasingan na si Libi nga anâ ni Alpio nga mináttuki ta buwì nga nagitubang sù upisína na. Á kinagi ni Apu Kesu kâ Libi, “Tuttulam mà.” Á gimikkáng si Libi, á siminuttul kâ Apu Kesu. 15 Á minay laguk di Apu Kesu ánna yù ira makituddu kuna nga nepakkákán sù bale ni Libi. Á nepagitubang tán gapay yù ira kábulun ni Libi nga minángngalawâ ta buwì ánna yù ira káruán nga minálliwâ, gapu ta aru yù ira danniaw nga siminuttul kâ Apu Kesu.
16 Á yù ira mesturu nga Parisio, nasingad da si Apu Kesu nga nepakkákán sù ira minálliwâ ánna yù ira mináttuki ta buwì, nga maddarogà ánna mangilogò. Pakasingad da ta nepakkákán si Apu Kesu sù ira ilulluddè da, kinagi ra sù ira tudduán ni Apu Kesu, “Ngattá ta mepakkákán sù ira mináttuki ta buwì ánna yù ira káruán nga minálliwâ?” kud da. 17 Á pakaginná ni Apu Kesu sù iniyabbû da, kinagi na nira, “Á yù ira nga napiá yù gawagawáyád da, ari ira magáwák ta minángnguru, nu ari galâ yù ira máttakì. Á sikán, aringà umay nga magágál sù ira nga kagiad da ta awán ta liwâ da, nu ari galâ ta umayà nga magágál sù ira nga ammu ra yù liwâ da.”
Yù Ituddu ni Apu Kesu nga Meyannung sù Ággaw nga Arád da Pakkákán
Mattiu 9:14-17; Lukas 5:33-37
18 Á yù ira makituddu kâ Kuan ánna yù ira makikultu ta Parisio, ngilinad da yù tádday nga ággaw nga ari ira kumán, tapè makimállà ira kâ Apu Namarò. Á minay yù ira káruán nga tatolay nga nangiyabbû kâ Apu Kesu, á kinagi ra, “Mesturu, ari kumán yù ira makituddu kâ Kuan ánna yù ira Parisio. Ngam yù ira tudduám mu, anni má ta kumán ira?” kud da. 19 Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù bodá, manakì panò kumán yù ira makibodá nu ajjan yù nobiu nira? Arán na awayyá nga ari ira kumán nu ajjan paga yù nobiu nira. 20 Á duttál sangaw yù ággaw nga páno nayù nobiu nira, á maraddam ira, á ari ira laguk kumán,” kun ni Apu Kesu nira.
21 Á nagángngarigán si Apu Kesu, ta ipakánnámmu na nira ta ari metádday yù ngaw netuddu nira ánna yù ituddu na nira. Á kinagi na, “Awán ta magappíl ta bagu ta dán nga sinnun, ta nu meyappíl kuna, kubbà yù bagu sangaw nu mebábbál ánna mapisil yù dán, á mappanà laguk yù pisil na sangaw,” kun na. 22 “Á kunnian gapay sù ira nga mappadday ta binaráyáng. Awán ta mangipay ta issi sù dán nga tabbì, gapu ta nataggâ yù tabbì. Ta nu dán nga tabbì yù pangipayyán na, mabattâ sangaw ta pagassam nayù issi, á mebuttu laguk, á kengá lâ yù binaráyáng ánna yù ággianán na gapay. Máwák yù tabbì nga bagu nga malapà, nga pangipayyád da, tapè ari mabattâ,” kun na.
Yù Meyannung sù Ággaw nga Ággibannák
Mattiu 12:1-8; Lukas 6:1-5
23 Á sù tádday nga Sabadu, nga ággaw nga ággibannák da, nallakák di Apu Kesu sù dálan nga natangngán na ákkomanán. Pattalebák da, nangâ yù ira tudduán ni Apu Kesu sù nataggatán nga dáwa. 24 Á yù ira Parisio, nasingad da ira. “Innam mè!” kud da kâ Apu Kesu. “Ngattá ta akkuád da yù ipugik nayù tunung tam sù ággaw na ággibannák?” kud da kuna. 25 “Wan ay,” kun ni Apu Kesu nira. “Á arán naw panò binibbik yù meyannung sù kingnguá na ngaw ni Patul Dabid nga ipugik nayù tunung tam gapay? Nabisinán di Dabid ánna yù ira kábulun na. 26 Á dagarágâ simillung si Dabid sù bale ni Namarò sù keggá ni Abiatar nga kátannangán nga pári. Á inâ na yù pán nga neyátáng nayù pári kâ Namarò, á kinán na ánna iniyawâ na gapay sù ira kábulun na, nga mepugik nga kanan na tolay. Yù lâ pári yù mepángngà nga kumán kuna. Ngam arán na paliwatan ni Namarò si Dabid sù kingnguá na. 27 Ta pinarò ni Namarò yù tolay, nga ari megapu sù ággaw nga ággibannák, ngam sinullà na yù ággaw nga ággibannák megapu sù máwák na tolay nga magibannák. 28 Ngam egga gapay yù máwák na tolay nga kanan. Á sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, makáwayyángà nga makkagi sù mepángngà nga akkuán na tolay ánna mepugik nga akkuád da ta ággaw nga ággibannák,” kun ni Apu Kesu nira.