3
Yù Tolay nga Nassesseng Limá na
Mattiu 12:9-14; Lukas 6:6-11
Á minay má ngin simillung si Apu Kesu ta kapilliá na Kudio sù ággaw nga ággibannák. Á ajjan sù kapilliá yù tolay nga nassesseng limá na. Á ajjan gapay tán yù ira Parisio, á sisímád da si Apu Kesu tapè masingad da nu pammapián na yù nassesseng sù ággaw nga ággibannák, tapè ikeká ra.
Pakasingan ni Apu Kesu sù nassesseng, kinagi na kuna, “E ka bì saw.” A kinagi na laguk sù ira massísim kuna, “Anni yù kagian nayù tunung tam nga meyannung sù akkuát tam sù ággaw na ággibannák? Máyâ yù mangabbák onu yù mangnguá ta tolay? Iyígù tam nakuan yù ikáttole tam onu papatáyat tam ira?” kun na nira. Ngam ari ira bulubugá nakkituk. Á nallipilipay si Apu Kesu nira, á napporay ánna nakalò yù daddam na gapu ta nataggâ yù nonò da, ta arád da ikállà yù tolay. Á kinagi na laguk ni Apu Kesu sù tolay nga nassesseng limá na, “Sonnatam mu yù limám.” Á sinonnâ na, á nammapiá ngin yù limá na.
Á pakasingan nayù ira Parisio sù kingnguá ni Apu Kesu, dagarágâ nallawán ira ta kapilliá, á makiubobuk ira sù ira tatole ni Patul Erodo, nu kunnasi yù ámmapáte ra kâ Apu Kesu.
Neparámak yù Ngágan ni Apu Kesu
Á nallillì laguk di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na ta ili, nga minay ta bebay. Á jimináddán nira yù ira magaru nga tatolay nga naggapu sù ira purubinsia na Galilia ánna Judiya. Á aru ira gapay nga naggapu ta ili na Jerusalem, ánna yù lugár na Iddumia, yù dammáng na Jordan, á yù ira ili na Tiro ánna Sidon ánna yù lugár ta lepuád da. Minay yù ira ngámin nga tatolay kâ Apu Kesu, gapu ta narámak da yù akka-akkuán na nga makapállâ.
Á gapu sù ira magaru nga minay kâ Apu Kesu, inipaparán na sù ira makituddu kuna yù barangay nga pagitubangán na, tapè ari marappì sù ira tatolay nga naddarassil ta aggik na bebay. 10 Á gapu ta aru yù ira máttakì nga pinammapiá na, naggugúru yù ira ngámin nga máttakì nga maniggek kuna. 11 Á yù ira nagunagán na anitu, pakasingad da kuna, namalittúkak ira ta arubáng na, á inikalli ra, “Sikaw yù Anâ ni Namarò,” kud da. 12 Ngam gimmá na ira ta arád da ipakánnámmu.
Pilian ni Apu Kesu yù ira Mapulu duá nga Makituddu kuna
Mattiu 10:1-4; Lukas 6:12-16
13 Á giminon si Apu Kesu ta puddul. Á inagálán na yù ira tatolay nga inikáyâ na, á minay ira kuna. 14 Á sinullà na yù ira mapulu duá, tapè mepulù ira kuna, ánna doban na ira ta umay mangilayalayâ. 15 Á inipe na nira yù pakapangnguá na nga mamapánaw ta anitu. 16 Á danniaw yù ira mapulu duá nga sinullà na: si Simon nga iningágan na ta Eduru, 17 á yù ira duá nga ánâ ni Sebedo, di Ime kâ Kuan, nga iningágan na ta Buanages. Á yù kebalinán na, ánâ na alittúgaw. 18 Á si Andares gapay kâ Pilippi, si Bartolome, si Mattiu, si Tomâ, si Ime nga anâ ni Alpiu, si Tajjio, si Simon nga Mengal, 19 á si Kudas Iskariote nga nabbalin ta mappagápù kâ Apu Kesu.
Yù Siri nga Kinagi nayù ira Mesturu na Kudio
Mattiu 12:22-32; Lukas 11:14-23; 12:10
20 Á gapu ta kabalin na nanullà sù ira tudduán na, limibbè si Apu Kesu ta paggianán na. Á naggagammung mángin yù ira magaru sù gián na. Á yáyù nga arád di Apu Kesu natángngák nga kumán. 21 Á pakarámak nayù ira kanakanáyun ni Apu Kesu, ed da nakuan gaputan, ta kagiad da ta magisassay maguyung.
22 Á ajjan gapay yù ira mesturu na Kudio, nga naggapu ta ili na Jerusalem. Á kinagi ra sù ira tatolay, “Aggina, nagunagán ni Satanas, nga patul nayù ira anitu, á iyawâ ni Satanas kuna yù pakapangnguá na nga mamapánaw ta anitu,” kud da. 23 Á inagálán na ira laguk ni Apu Kesu. Á iniyángngarigán na yù itabbák na nira, á kinagi na, “Ikáyâ ni Satanas panò papanáwan yù ira anitu sù ira tatolay? 24 Á nu ángngarigán ta ajjan yù páppatulán, nga maddaráma yù ira tatole na, mabì lâ yù pagáddekán nayù páppatulád da. 25 Á kunnian gapay sù ira makkakábbalay, nu maddaráma ira, ari ira gemma makapaggián sù bale ra. 26 Á nu maddaráma di Satanas ánna yù ira anitu nga masserbi kuna, ari mabayák yù pammagure na, ta duttálin yù áddè na.
27 “Á ta ángngarigán, awán ta makatallung sù bale nayù masikan, nu arán na olu nga igálù, tapè apan na yù maguray lâ nga ikáyâ na. 28 Ginnán naw laguk, ta kuruk yù kagiak ku nikayu, mapakomá yù ira tatolay sù ngámin nga liwiliwâ da, mássiki yù ira nga magubobuk ta narákè kâ Namarò. 29 Ngam yù makkakagi ta narákè sù Mangilin nga Ikararuá, ari bulubugá mapakomá yù liwâ na ta áddè ta áddè.” 30 Yáyù initabbák ni Apu Kesu nira, gapu ta kinagi ra ta aggina yù nagunagán na anitu.
Di Yená ni Apu Kesu ánna yù ira Wáwwagi na
Mattiu 12:46-50; Lukas 8:19-21
31 Á limibbè yù yená ni Apu Kesu ánna yù ira wáwwagi na, á naggián ira ta námmuák na balay. Á inipágál da si Apu Kesu ta umay nira ta lawán. 32 Á aru yù ira tatolay nga nagarimummung kâ Apu Kesu sù unak na balay. Á kinagi ra kuna, “Ajjan ta lawán si innò mu ánna yù ira wáwwagim, á ipágál daka,” kud da. 33 Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Asinni yù kuruk nga yenâ? Asinni yù ira kuruk nga wáwwagì?” kun na. 34 Nilipilipe na yù ira nagarimummung kuna, á kinagi na, “Danniaw ira yù pannakayenâ ánna pannakawáwwagì! 35 Ta ngámin ira nga mamalurò sù ipakuá ni Namarò nira, aggira yù meyárik ta wáwwagì nga lálláki ánna wáwwagì nga bábbay ánna yenâ,” kun na.