7
Anni yù Napiá nga Tuttulan na Tolay? Yù Kustombare nayù Parisio onu yù Tunung ni Namarò?
Mattiu 15:1-9
Á egga yù ira tatolay nga naggapu ta Jerusalem, nga Parisio ánna yù ira káruán nga mangituddu sù tunung nayù ira Kudio, á ed da nagarimummungán si Apu Kesu. Á nemámmatád da yù ira káruán nga makituddu kâ Apu Kesu, nga kumán nga arád da paga binaggawán yù limá ra ta kunnay sù ituddu nayù tunung. Ta yù ira Parisio ánna yù ira ngámin nga Kudio, ari ira gemma kumán, nu ari ira paga nabbaggaw ta kunnay sù negagángay nga kustombare nayù ira naggaká nira. Á nu maggapu ira ta dápun, ari ira kumán nu ari ira paga nabbaggaw. Á aru paga yù tuppálad da nga ituddu nayù rilisiod da, yù ággugâ da ta ákkilò, ánna garapon, ánna kalderu.
Á yáyù iniyabbû da kâ Apu Kesu nayù ira Parisio ánna yù ira mangituddu sù tunung, á kinagi ra, “Yù ira sinudduám mu, kumán ira, nga ari nabbaggaw. Ngattá, ta arád da tuppálan yù kustombare nayù ira naggaká nittam?” Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sikayu nga agippípiá! Kurugán yù Ubobuk ni Namarò nga inipetúrâ na kâ Isaya, nga yù ngaw ábbilinán na. Ta netúrâ yù kinagi ni Namarò,
‘Danniaw ira nga tatolay, yù lâ paddáyo ra nikán yù pagubobuk da,
ngam awán bulubugá ta ángnguruk da nikán ta nonò da.
Awán ta serbi nayù ákkimore ra nikán,
ta ituddu ra yù inipapílì da ta nonò da,
nga kagiad da ta tunung nga naggapu nikán,’*
kun ni Namarò. Á sikayu gemma yù ubobugan na, gapu ta paguráyán naw yù tunung ni Namarò, tapè tuppálan naw lâ yù ituddu na tolay,” kun ni Apu Kesu.
Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Kitasírik kayu! Ammu naw yù mamotu sù taddán ni Namarò, tapè tuppálan naw galâ yù kustombare nayù ira ngaw naggaká nikayu. 10 Ta inituddu na ngaw ni Moyses yù taddán ni Namarò, á kinagi na, ‘Makimoray kayu sù ira darakal naw.’ Á kinagi na má, ‘Yù tolay nga magubobuk ta narákè sù ira darakal na, matay, tapè magikáru ta liwâ na.’ 11 Ngam sikayu, ngattá, ta kagian naw ta máyâ nu kagian na tolay sù ira darakal na, ‘Awán ta awayyâ nga mangabbák nikayu, gapu ta Korbánin yù kukuâ.’ Á yù kebalinán na Korbánin yù neyawákin kâ Namarò. 12 Á nu kagian nayù tolay ta neyawákin yù kukuá na kâ Namarò, á ngattá, ta arán naw laguk anugutan yù ángngabbák na sù ira darakal na. 13 Á ta kunnian potuán naw yù ubobuk ni Namarò megapu sù kustombare naw nga ituddu naw sù ira ánâ naw. Á aru yù akkuán naw nga kunniaw,” kun ni Apu Kesu sù ira Parisio ánna sù ira káruán nga mesturu na Kudio.
Anni yù Makararál sù Ákkiyápu na Tolay kâ Namarò?
Mattiu 15:10-20
14 Á inagálán ni Apu Kesu yù ira káruán nga tatolay ta umay ira kuna. Á kinagi na nira, “Sikayu ngámin, ginnán naw yù kagiak ku, á kánnámmuán naw laguk. 15 Awán ta itammul na tolay ta simù na nga makararál sù ákkiyápu na kâ Namarò, nu ari galâ yù ilawán na ta simù na nga ubobuk na nga maggapu ta narákè nga nonò na. 16 Nu egga yù talingá naw nga makaginná, magginná kayu laguk!” kun na nira.
17 Kabalin na nagubobuk, nánaw di Apu Kesu sù ira tatolay, á simillung ira sù balay. Á yù ira makituddu kuna, iniyabbû da kuna yù kebalinán nayù gangù nga ángngarigán na. 18 Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Á mássiki sikayu, arán naw panò ammu? Arán naw paga kánnámmuán ta ari yù kanan na tolay yù manarál sù ákkiyápu na kâ Namarò, 19 gapu ta ari makatallung yù kanan na tolay ta nonò na, ngam tullung lâ ta gutù na, á ikawè na sangaw,” kun na nira. Á ta kunniane, inituddu na ta awán ta kanan nga kanniawan.
20 Á kinagi na má, “Yù naggapu ta nonò na tolay, yáyù maddaping ta tolay, nga makararál sù ákkiyápu na kâ Namarò. 21 Ta naggapu ta nonò na tolay yù narákè nga nononotan na, nga kunnay sù mamabay ánna makilaláki, yù makkokò, yù mamapátay, yù makkarallaw, 22 yù mokkuk, yù kitarákè, yù mangilogò, yù mangiyappa-appà, yù mamassil, yù mallilíbâ, yù mappeddaráyaw, ánna yù mallokuloku. 23 Ngámin danniaw nga narákè yù maggapu ta nonò na tolay, á danniaw ira maddarál sù ákkiyápu ra kâ Namarò,” kun ni Apu Kesu nira.
Yù Pabbálà ni Apu Kesu sù Ángnguruk nayù Babay nga ari Kudio
Mattiu 15:21-28
24 Gapu ta kabalin na nangituddu nira, nánaw si Apu Kesu nga minay sù lugár na Tiro ánna Sidon. Á simillung sù balay, ta gustu na nga ari mappasingan sù ira magaru nga tatolay, ngam ari makalillì nira. 25 Á ajjan tán yù babay nga egga yù anâ na nga babay nga nagunagán na anitu. Pakarámak na babay ta keggá ni Apu Kesu, dagarágâ nga minay namalittúkak ta arubáng na. 26 Á ari Kudio yù babay, ta Sirupinisia yù ikáttole na. Á inikomá na kâ Apu Kesu ta palawanan na yù anitu sù anâ na. 27 Á iniyángngarigán ni Apu Kesu yù itabbák na, á kinagi na kuna, “Iddagám mu lábbì yù kabattuk nayù ira ábbing sù kanad da, ta ari mepángngà nga mepakán yù kanad da sù ira ítu,” kun na. 28 Á kánnámmuán nayù babay yù kebalinán nayù kinagi ni Apu Kesu kuna, nga ari mepángngà nu abbágán na yù ira ari Kudio lage na mangabbák sù ira Kudio. Á kinagi nayù babay kâ Apu Kesu, “Wan, Apu. Ngam dánnaman nayù ira ítu yù buttá nayù ira ábbing,” kun na. 29 “Á kurugán yù nakagim! Napiá yù initabbák mu nikán,” kun ni Apu Kesu kuna. “Manoli ka ta balem, ta nánawin yù anitu sù anâ mu,” kun na. 30 Á limibbè yù babay ta bale na, á naratang na yù anâ na nga nagiddá ta katri na, á awánin ta anitu.
Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Kitul nga Umal
31 Á nánaw laguk si Apu Kesu ta ili na Tiro. Á sinalebarán na yù ili na Sidon ánna yù gián na Mapulu Ili, ta umay ta bebay na Galilia. 32 Á yù ira tatolay nga naggián tán, inituluk da kâ Apu Kesu yù tolay nga kitul nga umal, á inikomá ra kuna ta támmitan na bì. 33 Á inilillì ni Apu Kesu yù umal sù ira káruán nga tatolay. Á initulâ ni Apu Kesu yù amassisiddu na sù talingá na. Á niluluán na, á inisiggek na sù jilá na. 34 Á sinánguk na yù lángì, á nanalasigà, á kinagi na, “Epata,” á yù kebalinán na, “Mabukatán ken laguk.” 35 Á dagarágâ nga nabukatánin yù ágginná nayù umal, á nakaginná. Á nabbalikâ yù jilá na, á nagubobuk, ánna napiá yù ággubobuk na.
36 Á sinabarangán ni Apu Kesu yù ira tatolay, ta arád da bulubugá iparámak yù kingnguá na. Á mássiki nu initotoli na nga kinagi nira, mappanà ira laguk nga mangiparámak sù ira ngámin nga tatolay. 37 Á pakarámak nayù ira tatolay, napállâ ira, á nepallà yù kapállâ da. Á kinagi ra, “Napiá yù ngámin nga kingnguá na,” kud da. “Mássiki yù kitul, pakaginnán na, á mássiki yù umal, pakobobugan na,” kud da.
* 7:7 Isaya 29:13 7:10 Exodo 20:12; 21:17