8
Yù Pamakán ni Apu Kesu sù ira Appátaribu nga Tatolay
Mattiu 15:32-39
Á keggá ni Apu Kesu tán nga lugár, uli otturu nga minay yù magaru nga tatolay nga naggagammung ta gián na. Á napúnu yù kanad da. Á inagálán ni Apu Kesu yù ira tudduán na, á kinagi na nira, “Nakalò yù allà ku sù ira magaru nga tatolay, gapu ta naggián ira nikán ta tallu nga ággaw, á awán ta kanad da,” kun na. “Á nu palabbetak ku ira sù babále ra, malupulupuk ira ta dálan megapu ta bisid da, ta kuruk nga arayyu yù naggapuán nayù ira káruán.” Á simibbák yù ira tudduán na, á kinagi ra, “Á kunnasi ámmakám mi nira sawe kalállammatán?” Á iniyabbû na nira, “Á pígiá nga bullung nga pán yù egga nikayu?” Á kinagi ra, “Pitu bullung.”
Á kinagi ni Apu Kesu sù ira magaru nga tatolay ta magitubang ira sù kakáddapán. Á inâ na laguk yù pitu bullung nga pán. Kabalin na nabbalabálà kâ Namarò, giddigidduá na yù pán, á iniyawâ na sù ira tudduán na, tapè isinek da sù ira tatolay. Á ed da iniyawâ nira. Á egga gapay nira yù baddì nga sirá. Kabalin ni Apu Kesu nabbalabálà kâ Namarò sù sirá, giddigidduá na gapay, á iniyawâ na nira, tapè isinek da gapay sù ira tatolay. Á kiminán ira ngámin, á nabattuk ira. Á inunnuk da yù buná ra nga nakkákán, á napannu yù pitu nga lappi. Á mággè appátaribu nga tatolay yù kiminán.
Kiddawan nayù ira Parisio kâ Apu Kesu yù Panákkilalád da
Mattiu 16:1-4
10 Á kabalid da kiminán nayù ira magaru nga tatolay, pinapáno ni Apu Kesu ira. Á dagarágâ nappittà di Apu Kesu ta barangay ánna yù ira tudduán na, á minay ira sù lugár nga Dalmanuta. 11 Á minay nira yù ira Parisio, á pinereperang da ta ubobuk si Apu Kesu, ta parubád da. Á kiniddo ra kuna ta ipasingan na nira yù pagaddatuan na, tapè kurugad da ta naggapu kâ Namarò yù pakáwayyá na. 12 Á nanalasigà si Apu Kesu. Á kinagi na, “Anni má ta magiddak danniaw ira nga tatolay ta pagaddatuak ku nga panákkilalád da? Kukurugán yù kagiak ku nikayu, nga awán bulubugá ta pagaddatuak ku nga panákkilalán naw,” kun na. 13 Kabalin na nakkagi sù ira Parisio, nánawán na ira. Á nappittà sù barangay, á nanoli ta dammáng na bebay.
Ituddu ni Apu Kesu sù ira Tudduán na ta Mappalán ira sù Ituddu nayù ira Parisio ánna yù Ituddu ni Erodo
Mattiu 16:5-12
14 Pakabarabarange ri Apu Kesu, náttamán nayù ira tudduán na yù bálud da, á ajjan lâ nira yù táttádday nga bullung nga pán sù barangay. 15 Á sinabarangán ni Apu Kesu ira, á iniyángngarigán na yù meyannung sù áppalappák ta pán, ta mássiki nu baddì lâ yù áppalappák nga nekiruk ta pán, á palappáran na yù ngámin nga pán. Á ta kunnay gapay sù kustombare nga narákè, nga massamâ sù ira tatolay. Á kinagi na nira, “Ginnán naw. Mappalán kayu sù kun na áppalappák ta pán nga ajjan kári Patul Erodo ánna yù ira Parisio,” kun na nira. 16 Ngam arád da matákál yù kakágian na, gapu ta nononotad da lâ yù náttamád da nga bálud da. Á nakkaká-ubobuk ira nga makkaká-anasâ, á kinagi ra, “Kunniaw yù kagian na gapu ta awán ittam ta pán,” kud da.
17 Á ammu ni Apu Kesu ta arád da kánnámmuán yù kebalinán nayù kinagi na, ngam nononotad da lâ yù pán. Á kinagi na nira, “Anni má ta ubobugan naw nga awán kayu ta pán? Ngattá ta arán naw paga matákál yù ituddù nikayu? Arán naw panò manonokin? 18 Ajjan yù mepasingan nikayu. Ngattá ta arán naw masingan? Á ajjan yù mepakánnámmu nikayu. Ngattá ta arán naw maginná? Máttamán naw panò yù kingnguâ? 19 Á paggaddagadduâ ta límá bullung nga pán nga nepakán sù ira límá ribu nga tatolay, pígiá nga lappi yù napannu ta buná ra nga nonnuk naw?” kun na nira. Á kinagi ra kuna, “Mapulu duá yù lappi nga napannu,” kud da. 20 “Á sù paggaddagadduâ ta pitu bullung nga pán sù ira appátaribu nga tatolay, pígiá yù napannu nga lappi nga nangipayyán naw ta buná ra?” kun ni Apu Kesu nira. “Pitu,” kud da. 21 “Á arán naw panò paga kánnámmuán?” kun ni Apu Kesu nira.
Yù Pamakasingan ni Apu Kesu sù Buling
22 Á pappatale ri Apu Kesu, nakáddè ira ta ili na Betseda, á iniyánge nayù ira tatolay yù buling kâ Apu Kesu, á inikomá ra kuna ta támmitan na. 23 Á kinering ni Apu Kesu yù buling, á inipáno na sù babálay. Á niluluán na yù matá nayù buling, á sinámmì na. Á iniyabbû na kuna, “Ajjan yù masingam mu?” kun na. 24 Á maningan yù buling, á kinagi na, “Masingak ku yù ira tatolay, ngam kun na káyu ira nga mallakák,” kun na. 25 Á sinámmì na má ni Apu Kesu yù matá na. Á inni-innan nayù buling ta napiá, á nammapiá yù matá na, á nalitáwin yù ánningan na. 26 Á pamalabbè ni Apu Kesu kuna ta bale na, kinagi na, “Ari ka manoli sù babálay,” kun na.
Mepalappâ kâ Eduru nu Asinni si Apu Kesu
Mattiu 16:13-20; Lukas 9:18-21
27 Á nánaw di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na, ta umay ira sù ira babálay ta lugár na Sesaria Pilippi. Á sù pakalakalakák da ta dálan, iniyabbû ni Apu Kesu nira, “Asinningà kanu nga kun na tatolay?” 28 Á kinagi ra, “Sikaw kanu si Kuan nga Minánnigù,” kud da. “Á yù ira káruán, kagiad da ta sikaw si Elias nga ábbilinán ni Namarò, onu yù tádday sù ira ngaw ábbilinán ni Namarò,” kud da kâ Apu Kesu. 29 Á iniyabbû ni Apu Kesu nira, “Á sikayu, anni yù kagian naw? Asinningà gapay?” Á simibbák si Eduru, á kinagi na, “Sikaw yù MakKiristu nga sinullà ni Namarò nga umay mammaguray.” 30 Á sinaddánán ni Apu Kesu ira, ta arád da lábbì kagian yù meyannung kuna.
Ipakánnámmu ni Apu Kesu yù Pate na Sangaw
Mattiu 16:21-28; Lukas 9:22-27
31 Á inigapu ni Apu Kesu nga inipakánnámmu nira yù mesimmu kuna sangaw. Kinagi na nira, “Á jigirigátad dangà sangaw, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. Á máwák ku nga magattam, ta ipuerá rangà nayù ira karakalán ánna yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu ta rilision. Á ipapapáte rangà sangaw. Á pappasá na tallu nga ággaw, maginnanolayà.” 32 Á yane nga meyannung ta pate ni Apu Kesu, kinagi na nga daretiu nira. Á si Eduru, inilillì na laguk si Apu Kesu ta baddì sù ira kábulud da, á gimmá na. “Ari ka magubobuk ta kunnian,” kun ni Eduru kuna. 33 Ngam nallipay si Apu Kesu, nga maningan sù ira tudduán na. Á ginammá na laguk si Eduru. Kinagi na kuna, “Mánaw ka saw nikán, ta naggapu kâ Satanas yù kinagim! Ta kunnay ta negagángay ta tolay yù nonotam mu, nga ari naggapu kâ Namarò.”
Tabarangán ni Apu Kesu yù ira Tumuttul kuna
Mattiu 10:38-39; 16:24-28; Lukas 9:23-27; 17:33; Kuan 12:25
34 Á inagálán ni Apu Kesu yù magaru nga tatolay ánna yù ira tudduán na, ta umay ira kuna. Á kinagi na nira, “Yù tolay nga ikáyâ na tumuttul nikán, arán na laguk tuttulan yù ikáyâ na baggi na, ngam tuttulan na lâ yù ikáyâ ku. Á attamán na gapay yù jigâ nga umay kuna, mássiki nu matay megapu sù ángnguruk na nikán. Á ta kunnian, kunnay ta káttuan na yù kurù na, á tuttulan nangà. 35 Ta yù tolay nga nonotan na lâ yù ákkatole na ta dabbuno, matay galâ sangaw nga mesinná kâ Namarò ta áddè ta áddè. Ngam yù tolay nga tumulù nikán, tapè tuppálan na yù ipakuâ kuna, á mássiki nu matay megapu sù ángnguruk na nikán ánna megapu sù pangipakánnámmu na sù napiá nga dámak nga meyannung nikán, aggina yù mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè.
36 “Á ta ángngarigán nu málâ na tolay yù ngámin nga káríkuán nga ajjan ta dabbuno ta kukuá na, á egga panò yù serbi na, nu lonán na yù mannanáyun nga áttole na nga iyawâ ni Namarò nakuan kuna? 37 Awán bulubugá ta metáli na tolay sù mannanáyun nga áttole na ánna yù kesipà na kâ Namarò. 38 Á yù tolay nga mangipasirán nikán ta arubáng nayù ira tatolay nga manakì nikán ánna narákè yù nonò na, á ipasirák ku gapay sangaw nu manolingà saw. Ta sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, manolingà sangaw, nga mangipalappâ sù áddalingáráng ánna yù pakáwayyá ni Namarò nga Yámà. Á mepulù nikán yù ira mangilin nga daroban ni Namarò.”