Yù Napolu nga Túrâ ni Eduru
Yù Meyannung sawe Túrâ ni Eduru
Yawe yù napolu nga túrâ ni Eduru sù ira mangikatalà kâ Apu Kesu, nga narigirigâ megapu sù ángnguruk da kâ Apu. Á ipanonò na nira yù pagattam ni Apu Kesu sù ketapil na megapu nira, tapè attamád da gapay yù jigâ da nga kunnay kuna. Ta negagángay ta jigirigátan nayù ira ari manguruk yù ira manguruk kâ Apu Kesu. Á sittam nga manguruk, nu attamát tam lâ yù balle tam nga jigâ nga kunnay sù pagattam ni Apu Kesu, á ajjan yù napiá nga iddanamát tam, nga kesipà tam kâ Apu ta lángì.
Yù Mayán nayù Túrâ
Yù Paddios ni Eduru ánna yù Ipakimállà na (1:1-2)
Yù Napiá nga Iddanamán nayù ira Manguruk kâ Apu (1:3-12)
Nágalán ittam tapè Palurotat tam lâ yù Napiá (1:13-25)
Yù Talluâ nayù ira Bagu nga Manguruk kâ Apu (2:1-8)
Yù Meyannung sù Ággangnguá nayù ira Tatole ni Namarò (2:9-25)
Yù Panabarang ni Eduru sù ira Magatáwa (3:1-7)
Magattam ittam ta Jigâ Mássiki nu Akkuát tam yù Napiá (3:8–4:19)
Yù Initaddán ni Eduru sù ira Karakalán (5:1-14)
1
Sikán si Eduru, nga minángngilayalayâ nga jinok ni Apu Kesu Kiristu ta umay mangipakánnámmu sù bilin na. Á mattúrákà nikayu nga manguruk kâ Namarò, sikayu nga nabbakkuì, nga nawwarawarâ, nga minay nakipaggián sù ira tatolay sù ira purubinsia na Pontu ánna Galasia, Kappadosia, Asia ánna Bisinia. Si Namarò nga Yáma tam, ninonò na kayu áddè ngaw lage naw neyanâ, á sinullà na kayu, tapè sikayu yù manguruk kâ Apu Kesu Kiristu ánna mapakomá kayu ta liwiliwâ naw, megapu sù dága ni Apu Kesu nga nallawán sù ketapil na ta kurù. Á iniyawâ ni Namarò nikayu yù Mangilin nga Ikararuá na ta mangabbák nikayu, tapè mapakarenuán yù nonò naw, á mabbalin kayu ta napiá ánna mangilin nga tatole na.
Á yawe ipakimállà ku kâ Namarò, ta uputan na kayu nga ikákkállà, tapè napiá lâ yù ággigián naw ánna yù gawagawáyán naw.
Yù Napiá nga Iddanamán nayù ira Manguruk kâ Apu
Dayáwat tam si Namarò, nga Yápu ánna Yáma ni Apu Kesu Kiristu nga Yápu tam. Ta gapu ta nepallà yù allà na nittam, iniyawâ na nittam yù bagu nga áttole tam megapu sù paginnanole ni Apu Kesu Kiristu. Á yáyù nga iddanamát tam yù pamaginnanole ni Namarò nittam ánna kesipà tam sù áttole na ta áddè ta áddè. Á iddanamát tam gapay yù iyawâ ni Namarò sangaw sù ira tatole na, nga pinakappián na ta lángì, nga ari marúnù onu maddán, ánna ari mapatalián. Á gapu ta pangikatalà tam kâ Apu Kesu, taronán ni Namarò ittam megapu sù pakáwayyá na, áddè ta iyígù na ittam sangaw nu pagáddekán na ággaw.
Á gapu ta iddanamát tam yù pangisipà ni Namarò nittam, magayáyâ ittam laguk, mássiki nu marigirigâ ittam lábbì kunangane. Á nu maparubát tam yù jigâ, attamát tam lâ, tapè mepasingan ta napasigaggà yù ángngikatalà tam kâ Apu Kesu. Á ta ángngarigán, ajjan yù buláwán, nga ari gemma mannanáyun, ngam mararál sangaw. Á lunágad da ta api, tapè mapakarenuán ánna mepasingan yù kapiánán na. Á kunnian, nu maparubát tam yù jigâ, mepasingan ta kuruk nga napasigaggà yù ángngikatalà tam kâ Apu. Ta más napiá gemma ánnè ta buláwán yù ángngikatalà tam kâ Apu. Á ta pattoli ni Apu Kesu Kiristu nga mammaguray ta dabbuno, mepotun nga mesipà ittam sù dalingáráng na, ánna meparáyaw ittam megapu sù ángngikatalà tam kuna.
Á wáwwagì, mássiki nu arán naw paga nasingan si Apu Kesu, ngam iddukan naw. Á sittam ngámin nga manguruk kuna, mássiki nu arát tam masingan kunangane, á ikatalà tam. Á yáyù nga ayatán ittam, á nepallà yù pagayáyâ tam nga awán ta keyarigán na, gapu ta meyígù ittam nga mesipà kâ Namarò ta lángì ta áddè ta áddè, megapu sù ángngikatalà tam kâ Apu Kesu.
10 Á yù ira ngaw ábbilinán ni Namarò, mássiki nu inipakagi ni Namarò nira yù pangikállà na ánna pangiyígù na nittam, á arád da nánnámmuán. Á kitaláppà ira nga mannonò nu kunnasi yù ángngiyígù ni Namarò nittam, tapè mesipà ittam sù mannanáyun nga áttole na. 11 Á ajjan nira yù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò, á inipakánnámmu na ngaw nira ta umay yù Mangiyígù noka, nga marigirigâ ánna matay, á ta kabalin na mangiyangngà, á mepotun nga meparáyaw. Á ninononò da nu asinni yù ubobugad da nga umay, ánna sangaw nu anni yù kapalurò na. 12 Á inipakánnámmu ni Namarò nira ta ari mapalurò ta keggá ra yù inipakagi na nira, ngam ta keggá nayù ira tatolay nga tumubbâ nira noka, nga sittam kunangane. Á napalurokin, ta minayin nikayu yù ira mangilayalayâ sù napiá nga dámak megapu sù pakáwayyá nayù Mangilin nga Ikararuá nga naggapu ta lángì. Á yù ira daroban ni Namarò ta lángì, karagatád da gapay gigiámmuan nu kunnasi yù ángngiyígù ni Namarò nittam.
Nágalán ittam tapè Palurotat tam lâ yù Napiá
13 Á gapu ta pangikállà ni Namarò nittam, imugurát tam laguk yù nonopat tam, á paránat tam laguk yù nonò tam, tapè dán nga naparán ittam nga manuppál sù napiá nga ipakuá ni Namarò nittam. Á iddanamát tam lâ yù allà ni Namarò nga umay nittam ta pattoli na sangaw ni Apu Kesu Kiristu. 14 Á sikayu gapay, gapu ta ánâ na kayin ni Namarò, tuppálan naw laguk yù kagian na, tapè ánâ na kayu nga manguruk. Arán nawin akkuán yù kinaragatán naw ngaw olu, lage naw nánnámmuán yù kuruk nga bilin ni Namarò. 15 Mangilin si Namarò, ánna matunung ánna napiá lâ yù nonò na. Á gapu ta aggina yù nagágál nittam, tuppálat tam laguk yù ipakuá na nittam, tapè napiá gapay yù ngámin nga akka-akkuát tam, á mangilin ánna matunung ittam gapay nga kunnay kâ Yápu tam. 16 Ta ajjan yù netúrâ nga kinagi ni Namarò, nga kun na, “Tunungan naw yù nonò naw ta kunnay sù napiá nga nonò ku, ánna ari kayu malliwâ, tapè mangilin kayu nga kunnay nikán. Ta sikán yù mangilin nga matunung ánna napiá lâ yù nonò ku, á awánà ta liwâ.”*
17 Á gapu ta abbúnat tam si Namarò ta “Ammò” sù pakimállà tam kuna, á pakimorayát tam laguk ta keggá tam sawe dabbuno. Ta matunung nga mamanunnù si Namarò. Á ta pamanunnù na sù ira ngámin nga tatolay, arán na ira irumá, ngam bálatan na ittam ngámin nga katággitádday ta meyannung sù akkuán na. 18 Ta ammu tam yù inipappagá ni Apu Namarò ta pamalubbáng na nittam, tapè arát tamin tuttulan yù kustombare nga inituddu nayù ira ngaw naggaká nittam, nga awán ta serbi na. Á ari gemma marúnù yù inipappagá na nga kunnay ta buláwán onu pinaláta. 19 Ta mannanáyun yù pinalurò na, gapu ta inipappagá na yù dága ni Apu Kesu Kiristu nga netapil ta pate na ta kurù megapu nittam. Aggina yù meyárik ta karneru nga napiá ánna marenu nga awán ta jikkù ta baggi na, nga meyátáng kâ Namarò. 20 Á lage na pamarò ni Namarò ta dabbuno, sinalákkuruk na ta doban na si Apu Kesu Kiristu, nga awán ta liwâ na, ta umay magikáru ta liwâ tam ngámin nga tatolay. Ngam kunangan lâ yù kepalappâ na ta panguriánán nga ággaw, tapè mábbágán ittam. 21 Á gapu ta ketapil ni Apu Kesu megapu nittam, ikatalà tam si Namarò. Á pinaginnanole ni Namarò si Apu Kesu ánna inipotun na ta lángì nga meparáyaw. Á yáyù nga napasigaggà yù ángngikatalà tam kâ Namarò ánna yù ággiddanáma tam ta paginnanolayan na ittam ánna ipotun na ittam gapay.
22 Á gapu ta napakarenuánin yù nonò tam, megapu sù ángnguruk tam sù bilin ni Namarò, á ari ittam áppè aya-ayâ, ta makáwayyá ittam nga mangayâ sù ira kábulut tam nga manguruk. Á yáyù makkaká-iddù kayu laguk megapu sù napiá nga nonò naw. 23 Ta kunnay kayin ta noli nga neyanâ. Á yù bagu nga áttole naw, ari negittá sù napolu nga keyanâ naw ta tolay nga matay. Ta kunnay ta noli nga neyanâ yù tolay, nga neddán sù áttole ni Namarò, nga ari bulubugá matay. Á iniyawâ na nikayu yù bagu nga áttole naw megapu sù bilin na nga kinuruk naw, nga mannanáyun nga ari mapatalián. 24 Á yáyù kebalinán nayù inipetúrâ na ngaw ni Namarò, nga kun na,
“Kun na kaddà yù ira tatolay.
Á kun na lappo na kaddà yù keparáyo ra.
Ta mabì ira lâ matay,
ta kun na kaddà nga malelay
ánna yù lappo na nga mapannâ.
25 Ngam mannanáyun yù ubobuk ni Namarò,
nga ari mapatalián ta áddè ta áddè.”
Á yane ubobuk ni Namarò yù napiá nga dámak nga nelayalayâ nikayu.
* 1:16 Libitiko 11:44-45; 19:2 1:25 Isaya 40:6-8