2
Yù Talluâ nayù ira Bagu nga Manguruk kâ Apu
Á gapu ta manguruk kayin sù bilin ni Namarò, á ari kayin laguk mangnguá ta narákè. Á ari kayu áppè pípiá. Ari kayu massiri onu mangilogò. Ari kayu mappassil onu mallillíbâ. Á gapu ta iniyawâ na nikayu ni Namarò yù bagu nga áttole naw, á kunnay ta assítay nga kapángngiyanâ nga makkaragâ nga massusu, karagatán naw laguk nga bibbiran ánna ginnán yù bilin ni Namarò, tapè tulluâ yù ángnguruk naw kâ Namarò ánna ipasigaggà naw yù ángngikatalà naw kuna ta áddè ta keyígù naw. Ta naparubán nawin gapay yù ángngikállà ni Apu Kesu nittam.
Yù Keyarigán nayù Batu nga Nanáddagán na Balay
Á dukkì ittam laguk kâ Apu Kesu, gapu ta aggina yù sigga-inángà nga manotolay nittam. Á yá keyarigán na yù batu nga inipuerá nayù ira tatolay, ngam kun na batu nga kapiánán nga iddukan ni Namarò, nga piníli na nga panáddagán na sù bale na nga paddayan na. Á pangikatalà tam kâ Apu Kesu, mepattatádday ittam gapay kuna nga kunnay sù ira batu nga paddayan ni Namarò ta bale na. Ta sittam ngámin nga manguruk kuna yù meyárik ta bale na. Á pabbalinan na ittam gapay ta mangilin nga páppári nga masserbi kuna. Á yáyù nga makimoray ánna maddáyaw ittam kâ Namarò. Á alawatan ni Namarò yù pakimore tam kuna ánna yù paddáyo tam kuna, nga kunnay ta pangiyátáng tam kuna, megapu sù kepattatádde tam kâ Apu Kesu Kiristu.* Á ajjan yù inipetúrâ na ngaw ni Namarò nga kunniawe:
“Ajjan yù pinílì, nga ipè sù giák ku ta Sion,
nga kunnay sù batu nga kapiánán nga iddukak ku,
nga pamatáddagák ku sù balè.
Á yù ngámin nga tatolay nga mangikatalà kuna,
ari ira bulubugá mepasiránán.”
Á yáyù nga si Apu Kesu Kiristu yù kuruk nga ibiláng naw ta kapiánán nga máwák naw, sikayu nga mangikatalà kuna. Ngam yù ira nga manakì kuna, mepasiránán ira sangaw, ta ajjan yù netúrâ gapay nga sinalákkuruk na ngaw ni Namarò nga mesimmu nira, nga kunniawe:
“Yù batu nga nanakitád da,
Aggina yù nabbalinin ta panáddagán nayù balay.”
Á netúrâ gapay yù kunniaw:
“Yane yù batu nga kesiddúkalán nayù ira tatolay,
tapè mapalakak ira.”§
Á kunnay ta mesiddúkal ira gapu ta arád da kinuruk yù bilin ni Namarò. Á yáyù nga sinalákkuruk ni Namarò ta mabbalin ira ta kunnay ta mesiddúkal nga mapalakak.
Yù Meyannung sù Ággangnguá nayù ira Tatole ni Namarò
Ngam sittam nga manguruk sù bilin ni Namarò, piníli na ittam nga sinullà na ta páppári na ittam nga masserbi kuna. Inagálán na ittam ta manguruk ittam kuna, á pinabbalin na ittam ta mangilin nga tatole na, tapè ilillì na ittam sù kallà, ánna ituluk na ittam sù nawák na nga makapállâ. Á yáyù nga doban na ittam ta mangiparámak sù kapiánán na. 10 Á sù ngaw, arán na ittam tatole ni Namarò, á arát tam ammu yù allà na. Ngam kunangane, tatole na ittam, á ikákkállà na ittam.
11 Wáwwagì nga iddukak ku, makipaggiát ittam ta mabì lâ sawe dabbuno, ta ari saw yù paggianát tam, nu ari galâ yù ajjan ta lángì nga pinarán ni Namarò megapu nittam. Á yáyù nga tabarangát takayu, ta arayyuán naw yù narákè nga karagatán na tatolay sawe dabbuno, nga mangontará ta nonò tam nga manguruk. 12 Á uputat tam laguk nga akkuán lâ yù napiá, tapè ipasingat tam yù napiá nga akkuát tam sù ira nga ari manguruk kâ Apu. Á mássiki nu lillíbatad da ittam, á mabbabáwi ira sangaw, gapu ta masingad da yù napiá nga akka-akkuát tam. Á sangaw nu umay si Apu, á maddáyaw ira gapay kuna.
Tumulù ittam sù ira Mammaguray
13 Á tumulù ittam laguk sù ira makáwayyá ta gubermente, tapè meparáyaw si Apu Kesu. Á kurugat tam yù tunung nga kagiad da, nepatalugáring sù tunung nayù kátannangán nga mammaguray. 14 Á kurugat tam gapay yù gubinador, gapu ta aggina yù doban nayù kátannangán nga mammaguray ta umay mamággáng sù ira mangnguá ta narákè ánna maddáyaw sù ira mangnguá ta napiá. 15 Ta yawe yù ure ni Namarò, ta akka-akkuán naw yù napiá nga ipakuá na nikayu, á pagimammatan naw yù ira nga magubobuk sù arád da ammu, nga awán ta kebalinán na, megapu sù napiá nga palurotan naw nga masingad da.
16 Á ari kayin laguk makiaripan ta narákè, gapu ta napalubbáng kayin, á tatole na kayu ni Namarò nga masserbi kuna. Á maguray lâ yù akkuán naw, á arán naw akkuán yù narákè, ngam tuppálan naw lâ yù napiá nga ipakuá ni Namarò nikayu, tapè mepasingan ta kuruk nga si Namarò lâ yù passerbián naw. 17 Makimoray kayu laguk ta ngámin nga tatolay. Iddukan naw yù ira wáwwagi tam ta ángnguruk tam kâ Apu. Makiyápu kayu kâ Namarò. Á makimoray kayu sù makáwayyá nga mammaguray.
Magattam ittam ta Jigâ nga kunnay ta Pagattam ni Apu Kesu
18 Á yawe yù kagiak ku nikayu nga aripan, ta napiá nu tumulù kayu sù ira passerbián naw, á pakimorayán naw ira, nga ari lâ yù ira masippà nga mangikállà, nu ari gapay yù ira mapporay. 19 Á napiá nu awán ta liwâ naw, ngam sigídá nga attamán naw lâ yù panigirigâ da nikayu nayù ira passerbián naw, gapu ta nononopan naw si Apu Namarò, ta yáyù nga ayatán si Apu Namarò nikayu. 20 Á ta ángngarigán nu malliwâ kayu, á mássiki nu attamán naw lâ yù panigirigâ nayù yápu naw nikayu megapu sù liwâ naw, á yáyù mepángngà megapu sù liwâ naw, á ari kayu gemma meparáyaw. Ngam nu akkuán naw lâ yù napiá, á attamán naw lâ nu iddâ da kayu lâ nga jigirigátan nayù ira passerbián naw, á magayáyâ si Namarò laguk megapu nikayu.
21 Á yáyù nga inipagágál ni Namarò nittam, ta attamát tam lâ yù jigâ nga umay nittam, nga kunnay ta pagattam ni Apu Kesu Kiristu, ta inattamán na yù panigirigâ da kuna sù ketapil na megapu nittam, tapè párigát tam yù napiá nga nonò na nga inituddu na.
22 Awán bulubugá ta nakaliwatán ni Apu Kesu Kiristu.
Á ari bulubugá nassiri.*
23 Á sù panguyu-uyo ra kuna, arán na ira sibbák.
Á sù panigirigâ da kuna, arán na ira napporayán.
Ta inikatalà na lâ si Namarò nga mamanunnù, nga matunung yù ámmanunnù na.
24 Á nabbaluntáriu si Apu Kesu nga nagikáru ta ngámin nga liwâ tam sù pate na ta kurù,
tapè arát tamin akkuán yù narákè, ngam akkuát tam lâ yù napiá.
Á gapu ta kabigák na, napakomá ittam,
ánna napammapiá yù ággiát tam kâ Namarò.
25 Sù ngaw, kunnay ittam ta karneru nga magawa-awáwán.
Ngam nabbabáwi ittamin, á nattoli ittam nga tumuttuttul kâ Apu nga mináppárák nga manaron nittam ánna mangiyígù nittam.
* 2:5 Ta meyannung sù meyátáng kâ Namarò, bibbiram mu Roma 12:1; Kebru 13:15 2:6 Isaya 28:16; Roma 9:33 2:7 Salmo 118:22; Lukas 20:17 § 2:8 Isaya 8:14; Roma 9:33 * 2:22 Isaya 53:9