3
Yù Panabarang ni Eduru sù ira Magatáwa
Á yawe gapay yù kagiak ku nikayu nga bábbay nga egga yù atáwa na. Tumulù kayu nga katággitádday sù atáwa na. Á nu ari paga nanguruk yù áttáwa naw sù bilin ni Namarò, á manguruk ira sangaw megapu sù napiá nga akkuán naw. Arán naw máwák nga tabarangán ira, gapu ta masingad da yù napiá nga akka-akkuán naw ánna yù pakimore naw kâ Namarò. Á arán naw lâ nonopan yù ámmakástá naw ta baggi naw ánna duddù naw, ánna pabbisti naw ta nanginá nga gámì, ánna paddusáriu naw ánna passákkaláng naw ta buláwán. Ngam yù kuruk nga pappakástá naw yù napiá nga nonò naw, nga mepasingan sù napiá nga ággangnguá naw. Ta yù kakástá naw nga mannanáyun yù ángngikállà naw ánna tulù naw, nga kuruk nga napiá ta ánninganán ni Namarò.
Á ta kunnian gapay yù pappakástá nayù ngaw ira napiá nga bábbay nga nagiddanáma kâ Apu, ta napiá yù nonò da ánna yù ággangnguá ra. Á siminulù ira gapay sù áttáwa ra. Á yù tádday si Sara ngaw, nga atáwa nayù ngaw Kákay Abrakam. Nakiyápu si Sara sù atáwa na, á gininná na yù kinagi na kuna. Á sikayu, mesipà kayu sù ira ginaká ni Sara, nu napiá lâ yù akkuán naw, á awán laguk bulubugá ta ikássing naw.
Á kunnian gapay nikayu nga lálláki nga egga atáwa na. Maggián kayu sù áttáwa naw, á ikákkállà naw ira, ta makapi ira ánnè nikayu. Á iddi-iddukan naw ira, ta naggigittá kayu nga iniddán ni Namarò ta áttole naw nga awán ta áddè na, megapu sù allà na nikayu. Ikákkállà naw laguk yù ira áttáwa naw, tapè ginnán ni Apu Namarò yù ipakimállà naw.
Magattam ittam ta Jigâ Mássiki nu Akkuát tam yù Napiá
Á yawe yù maporián nga kagiak ku nikayu. Mattatádday kayu laguk ta nonò naw. Á makkaká-ayâ kayu nga kunnay ta mawwawági, ánna mepaddaddam kayu sù ira maraddam. Á makkaká-allà ánna makkakátulù kayu. Arán naw bálatan ta narákè yù mangnguá nikayu ta narákè. Arán naw papporayán yù mapporay, ngam ipakimállà naw ira, tapè ikállà ni Apu ira. Ta yáyù inipagágál ni Namarò nittam, ta ikállà tam yù ira kábulut tam, tapè ikállà na ittam gapay ni Namarò. 10 Á yáyù gapay yù kinagi ni Namarò nittam, nga inipetúrâ na ngaw:
“Nu ikáyâ naw ta magayáyâ kayu,
ánna napiá yù ággián naw,
patukkatan naw laguk yù narákè nga pagubobuk naw,
ánna ari kayu massiri.
11 Pallikuránán naw yù narákè,
á akkuán naw lâ yù napiá.
Uputan naw yù pakkakápiá naw sù ira kábulun naw,
tapè mepagimammà kayu.
12 Ta taronán ni Namarò yù ira napiá nga tolay,
á ginnán na yù ipakimállà da kuna.
Ngam makikontará si Namarò sù ira nga mangnguá ta narákè.”*
Akkuát tam lâ yù Napiá, Mássiki nu Jigirigátad da ittam
13 Á nu maláppà kayu, ánna napiá lâ yù akka-akkuán naw, egga panò yù tolay nga manganni nikayu? Awán! 14 Á ta ángngarigán, nu ajjan yù mangnguá nikayu gapu ta napiá lâ yù akkuán naw, á paguráyán naw lâ. Ari kayu laguk maganássing nira, á ari kayu mabburung, gapu ta pagayáyatan na kayu ni Namarò. 15 Á makimoray kayu kâ Apu Kesu Kiristu ánna pakiyápuán naw. Á nonopan naw yù kingnguá ni Apu megapu nikayu, tapè dán nga naparán kayu nga tubbák sù ira ari manguruk nu iyabbû da nikayu yù meyannung sù iddanamán naw kâ Apu. 16 Á pakimorayán naw ira lâ, á alúnay lâ yù ákkitabbák naw nira. Arán naw laguk akkuán yù ipappasirán naw, ta nu ajjan yù ira mallillíbâ nikayu megapu sù ángnguruk naw kâ Apu Kesu, aggira yù mepasiránán sangaw megapu sù napiá nga akkuán naw. 17 Á más napiá nu attamát tam yù jigâ nga umay nittam megapu lâ sù napiá nga akkuát tam, nu yáyù ure ni Namarò, ánnè ta pagattam tam ta jigâ megapu ta pangnguá tam ta narákè.
18 Ta nonopan naw si Apu Kesu Kiristu, nga awán bulubugá ta liwâ na,
ngam inattamán na yù pate na ta kurù.
Á mittán lâ nga natay megapu nittam ngámin nga tatolay.
Á yáyù nga aringin bulubugá matay.
Ta kustu nen yù pagikáru na ta liwiliwâ tam,
tapè pakkápián na ittam kâ Namarò.
Aggina yù kuruk nga napiá ánna matunung,
nga netapil megapu nittam ngámin nga nakaliwâ.
Á yù baggi na lâ yù natay,
ngam matolay paga yù ikararuá na.
19 Á minay yù ikararuá na sù gián nayù ira ikararuá nayù ira námmatay nga nebáluk, ta en na inilayalayâ yù bilin ni Namarò nira. 20 Á yù ira námmatay, aggira yù ngaw ira nga ari nanguruk kâ Namarò ta keggá ri Lákay Noe. Á si Namarò, nabayák nga nagattam nga nagiddak sù ira tatolay, abernu manguruk ira. Á kabalin di Noe nga nappadday ta dakal nga barangay, baddì lâ yù ira nanguruk, nga neyígù nga ari natay ta danum. Walu ira lâ nga nanguruk, nga simillung sù barangay, nga limittâ ta utun na danum ta kalítù na dabbuno.
21 Á kunnay ta keyígù da, nga nelillì ta dakal nga danum, kunnian gapay yù keyarigán nayù keyígù tam. Ta makirigù ittam, nga panákkilalán ta keyígù tam. Á yù kebalinán na ari yù kapakarenu nayù baggi tam, ngam yù pangipasingat tam ta pabbabáwi tam ta liwiliwâ tam ánna yù kelillì tam sù pamagikáru ni Namarò. Á yáyù nga pinakomá na ittamin megapu sù paginnanole ni Apu Kesu Kiristu, á awán ta ipappasirát tam ta arubáng ni Namarò. 22 Á nattoli si Apu Kesu ta lángì, nga nagitubang ta pagitubangán nayù maráyaw nga mammaguray nga ajjan ta jiwanán ni Namarò. Á tumulù kuna yù ira ngámin nga daroban na ánna yù ira ngámin nga makáwayyá.
* 3:12 Salmo 34:12-16