4
Ipasigaggà tam yù Pangikatalà tam kâ Apu Kesu Kiristu
Á gapu ta inattamán ni Apu Kesu yù panigirigâ da kuna ta keggá na ta dabbuno, á yáyù nga paránat tam yù nonò tam ta kunnay ta nonò na, tapè dán nga naparán ittam gapay nga magattam ta jigâ nga umay nittam. Ta yù tolay nga magattam ta jigâ, mepasingan ta panakitán na yù narákè ánna pinatukkâ na yù palliwâ na. Á ari ittam laguk akkuán yù narákè nga karagatán na baggi tam, nga negagángay ta tolay ta dabbuno. Ngam akkuát tam galâ yù ipakuá ni Namarò nittam ta keggá tam paga nga matolay. Kustu nen! Arán naw akkuán má yù narákè nga kunnay ta kingnguá naw ngaw lage naw nanguruk. Nakáppak kayin nga mangnguá ta kunnay ta kingngi-kingnguá naw ngaw sù ari kayu paga nanguruk kâ Apu. Ta kingnguá naw yù narákè nga kinaragatán naw, ánna arán naw garè inigaggak yù baggi naw ánna nonò naw. Á nagillellaw kayu, ánna pinatturù naw yù narákè nga kingnguá naw ánna pappabúyá naw. Á nakimorayán naw ngaw yù ira sináddios, mássiki nu pinappalán na kayu ni Namarò ta arán naw ira pakimorayán. Á kunangane, nánawán nawin yù ngámin nga narákè nga kustombare naw, á mapállâ sangaw yù ira kábulun naw, gapu ta ari kayu mepulupulù nira nga mamatturuturù sù akkuád da. Á yáyù nga uyu-uyawad da kayu. Ngam paguráyán naw lâ, ta meyarubáng ira sangaw kâ Namarò nga mamestigá nira, á máwák nga tabbagad da, ta aggina yù naparán nga mamanunnù nittam ngámin nga matolay paga, ánna yù ira námmatay. Ta yáyù gapu na nga nelayalayâ ngaw yù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu sù ira námmatay, nga natayin yù baggi ra nga napanunnután nga kunnay sù pamanunnù ni Namarò ta ngámin nga tatolay ta meyannung sù kingnguá ra. Á nu manguruk ira, mepattolay ira kâ Namarò megapu sù Ikararuá na.
Yù Ipakuá ni Namarò nittam Lage na Pattoli ni Apu
Duttálin yù pagáddekán na ággaw. Á yáyù nga máwák tam nga imugurán yù nonò tam ánna yù akkuát tam, tapè ajjan yù awayyá tam nga makimállà kâ Apu. Á yù olu nga akkuát tam laguk, makkaká-iddi-iddù ittam. Ta nu napasigaggà yù pakkaká-iddù tam, á pakomát tam laguk yù ira kábulut tam ta aru nga pakaliwatád da. Á napiá nu magayáyâ ittam nga mamaddulò sù ira nga umay ta bale tam, nga ari mabbábáng nga mangilágum nira.
10 Á sittam nga katággitádday yù iniddán ni Namarò ta pakáwayyá na. Á yáyù nga máwák tam nga iyusá yù pakáwayyá tam ta pangabbák tam sù ira kábulut tam, nga kunnay ta mekatalà nga masserbi kâ Namarò. 11 Á ta ángngarigán, nu ajjan nikayu yù tolay nga iniddán ni Namarò ta pakáwayyá na nga mangilayalayâ, á máwák na laguk ilayalayâ ta napiá yù bilin ni Namarò. Onu yù tolay nga iniddán ni Namarò sù pakáwayyá na nga mangabbák, á iyusá na laguk yù sikan na baggi na nga neyawâ kuna ta pangabbák na sù ira kábulun na. Á maguray lâ yù ipakuá ni Namarò nittam, akkuát tam lâ ta napiá, tapè meparáyaw si Namarò megapu kâ Apu Kesu Kiristu, nga maddalingáráng nga kotunán nga mammaguray ta áddè ta áddè. Ammán.
Yù Pagattam tam ta Jigâ megapu ta Pangikatalà tam kâ Apu Kesu
12 Wáwwagi nga iddukak ku, ari kayu mapállâ sù jigâ nga umay nikayu. Ta negagángay ta marigirigâ ittam ngámin nga manguruk kâ Apu. Á máwák nga maparubán tam yù jigâ, tapè mepasingan ta napasigaggà yù ángnguruk tam kâ Namarò. 13 Ngam magayáyâ kayu nu attamán naw yù jigâ nga umay nikayu, gapu ta kunnay ta mesipà kayin kâ Apu Kesu Kiristu sù pagattam na ta jigâ, tapè mepagayáyâ kayu gapay kuna, sangaw nu manoli, nga mangipalappâ sù paddalingáráng na ánna karáyo na.
14 Á nu iluddè da kayu ánna uyu-uyawad da kayu megapu ta ángnguruk naw kâ Apu Kesu Kiristu, magayáyâ kayu, ta yáyù panákkilalán ta ajjan nikayu yù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò nga kotunán. 15 Á nu attamán naw yù jigâ, ari nakuan megapu ta pangnguá naw ta narákè, nga kunnay ta mamapátay, makkokò, onu mabbebbek. 16 Ngam nu marigirigâ ittam megapu sù panguruk tam kâ Apu Kesu Kiristu, ari ittam mepasiránán. Dayáwat tam galâ si Namarò gapu ta tatole na ittam.
17 Á duttálin yù pamanunnù ni Namarò, nga mamegapu nittam nga tatole na nga manguruk kuna. Á nu sittam nga manguruk kuna yù mapolu nga panunnután na, anni panò yù mesimmu sù ira nga manakì nga manguruk sù napiá nga bilin na? Nerallà sangaw yù pamagikáru ni Namarò nira. 18 Á kunnian yù kebalinán nayù netúrâ sù bilin ni Namarò, nga kun na,
“Á nu marigirigâ yù ira napiá nga tatolay nga tumulù kâ Namarò, gapu ta pattuddu na nira, tapè meyígù ira,
á anni laguk yù mesimmu sù ira nga manakì kuna ánna yù ira ari makimoray kuna?”*
19 Á yáyù nga sittam ngámin nga marigirigâ megapu sù ure ni Namarò, á magattam ittam laguk nga ari mapállâ. Á uputat tam yù napiá nga akkuát tam, ánna ikatalà tam yù baggi tam kâ Apu nga namarò nittam, ta aggina yù mekatalà.
* 4:18 Proberbio 11:31