5
Yù Initaddán ni Eduru sù ira Karakalán
Á ajjan gapay yù kagiak ku nikayu nga karakalán. Ta sikán gapay yù kagittá naw nga karakalán, nga manaron sù ira káruán nga wáwwagi tam nga manguruk, nga kunnay ta mináppárák ta karneru. Á nasingak ku yù pangiyangngà ni Apu Kesu Kiristu. Á sikán gapay yù tádday nga mesipà kâ Apu Kesu sangaw nu mepalappâ nga maddalingáráng nga maráyaw. Á yawe yù itabarang ku nikayu. Taronán naw laguk yù ira tatolay nga inikatalà ni Namarò nikayu, nga kunnay ta karneru na. Á napiá nu magayáyâ kayu nga manaron nira, nga ari napuersá, nga ari gapay megapu ta pakkaragâ naw ta ganánsiá naw. Ngam malláppà kayu nga manaron nira megapu galâ sù ayâ naw nga masserbi kâ Namarò.
Á sittam nga karakalán, ari ittam nakuan kitarok, ngam ipasingan tam sù ira taronát tam yù napiá nga nonò tam ánna ággangnguá tam, tapè mapiá nu párigád da ittam. Á nu napiá ittam nga minánnaron, á sangaw nu mattoli yù Kotunán nga Minánnaron, alawatat tam yù mannanáyun nga ipabbalabálà na nittam, ta mesipà ittam kuna sù karáyo na ta áddè ta áddè.
Á ajjan gapay yù kagiak ku nikayu nga urián. Tumulù kayu sù ira karakalán naw. Á mássiki sittam ngámin, makkakátulù ittam, gapu ta ajjan yù netúrâ sù bilin ni Namarò, nga kun na,
“Kontarán ni Namarò yù ira mappeddaráyaw.
Ngam ikákkállà na yù ira tumulù.”*
Á sittam ngámin, tumulù ittam laguk kâ Namarò, tapè mepotun ittam sangaw nu duttál yù ággaw nga piníli na. Á ikatalà tam kâ Namarò yù ngámin nga ikaburung tam, ta aggina yù manaron nittam.
Á mappalán kayu, ta ajjan si Satanas, nga ari magimammà nga magala-alek ta awayyá na nga mangnguá nittam, nga kunnay sù mabisin nga layon nga magalugù ta gabbuátan na nga kanan na. Á ari kayu laguk tumulù kâ Satanas, ngam ipasigaggà naw yù ángngikatalà naw kâ Namarò. Ta ammu tam ta negittá yù jigâ tam sù jigâ nga attamán nayù ira káruán nga wáwwagi tam nga maggián sù ira makkakerumá nga lugár. 10 Á mabì lâ yù pangiyangngà tam ta jigâ. Á pappasá na, pammapián ni Namarò yù ággiát tam. Ta si Namarò yù minángngikállà, á inagálán na ittam ta mepattatádday ittam kâ Apu Kesu Kiristu, tapè mesipà ittam gapay kâ Namarò, nga meparáyaw ta áddè ta áddè. Á yáyù nga abbágán na ittam ánna passikanan na ittam, tapè mapasigaggà yù ángnguruk tam kuna. 11 Mammaguray si Namarò ta áddè ta áddè! Á mapalurò ngámin! Ammán.
12 Á si Silas yù nangabbák nikán ta pattúrâ ku sawe ababbá nga túrâ ku nikayu. Aggina yù wagi tam nga mekatalà. Á nattúrákà nikayu, tapè tabarangát takayu, ta ipasigaggà naw yù ángngikatalà naw kâ Namarò, ta kuruk yawe nga kinagì nikayu nga meyannung sù allà ánna ángngabbák ni Namarò nittam. 13 Á yù ira wáwwagi naw sawe Babilonia, nga piníli na gapay ni Namarò, manonò da kayu ánna iyabbû da nu kunnasi kayu gapay. Á kunnian gapay yù kagian ni Markus, nga anâ ku. 14 Á makkaká-iddù kayu laguk. Á parè bì ta pagimammatan ni Namarò sikayu ngámin nga mepattatádday kâ Apu Kesu Kiristu, tapè napiá yù ággián naw. Yáyù lâ yù áddè nayù kagiak ku.
* 5:5 Proberbio 3:34 5:13 Yù nelímak nga kebalinán na Babilonia támma yù ili na Roma.