Yù Nepalappâ ni Apu Kesu Kiristu kâ Kuan
Yù Meyannung sawe Libru
Si Kuan yù nattúrâ sawe libru, á initúrâ na gapay yù libru nga Napiá nga Dámak, ánna yù ira tallu nga baddì nga túrâ. Á aggina yù sinudduán ni Apu Kesu, nga iddukan na, nga mebiláng sù ira mapulu duá. Á pamegapu na yawe libru, ibukalán ni Kuan yù initúrâ na sawe libru nga meyannung sù nasingan na ta lángì, ánna yù bilin ánna kingnguá ni Apu Kesu Kiristu (1:1-3). Á kagian na gapay yù meyannung ta baggi na ánna yù keggá na ta Pugu na Patmus, á ipakánnámmu na laguk yù inipasingan nayù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò kuna ta keggá na tán (1:9-11).
Á ipakánnámmu ni Kuan yù meyannung sù narákè nga ajjan ta dabbuno kunangane, ánna yù jigâ nga attamán nayù ira manguruk kâ Apu ánna yù pate nayù ira káruán megapu sù pangnguá nayù ira narákè nira. Á ipakánnámmu na ta si Apu Kesu yù Yápu nga mammaguray ta ngámin, nga mangappù sù ngámin nga narákè nga mangontará kâ Namarò, sangaw nu duttál yù ággaw nga pamanunnù ni Namarò ánna pangukum na nira. Á ipakánnámmu ni Kuan gapay yù mesimmu noka, nga napiá nga makapállâ yù pabbálà ni Namarò sù ira ngámin nga tatolay nga napasigaggà yù ángngikatalà da kuna, nepatalugáring sù ira tatolay nga mekatalà nga mamalurò sù ipakuá na nira ta áddè ta pate ra (1:19).
Á pabbibbik tam sù libru, máwák nga nonopat tam ta mattutubbâ nga magistoriá si Kuan ta nasingan na nga panákkilalán ta jigâ nga mesimmu sangaw ánna yù napiá nga mesimmu paga noka ta kabalin na ággo na jigâ, tapè mabannáyán yù nonò tam.
Á sittam ngámin nga mangikatalà kâ Apu Kesu, mábbágán ittam megapu sù pabbibbik tam sawe libru, pappanganâ ta kagian na yù napiá nga ággiát tam ta kesipà tam kâ Namarò sangaw nu kabalin na mamagikáru sù narákè (21:3-4). Á yáyù nga mabannáyán laguk yù nonò tam ánna mapatattam ittam, ta yáyù iddanamát tam.
Yù Mayán nayù Libru
Paddios ni Kuan ánna Paddáyo na kâ Apu Namarò (1:1-8)
Yù Pappasingan ni Apu Kesu Kiristu nga Naginnanolayin (1:9-20)
Yù Bilin ni Apu sù ira Tatolay ta Pitu nga Ággagammungád da (2:1–3:22)
Yù Mesimmu paga Sangaw nu Duttál yù Ággo na (4:1–22:21)
Yù Pakimore ra kâ Apu ta Lángì (4:1-11)
Yù Papel nga Nalukù nga Pitu yù Neparakkà kuna ánna yù Kígaw na Karneru (5:1-14)
Yù Naggapu sù Papel nga Nalukù nga Pitu yù Neparakkà kuna (6:1-17)
Yù 144,000 nga Ginaká ni Israel nga Sinullà ni Namarò ta Tatole na (7:1-17)
Yù Mekapitu nga Neparakkà ánna yù Pitu nga Amariung (8:1–11:19)
Yù Mallakay nga Kagang ánna yù Duá nga Ayám nga Makánnanássing (12:1–13:18)
Yù Pangikállà ni Namarò sù ira Mangikatalà kuna, ánna yù Pamagikáru na sù ira Ari Manguruk kuna (14:1–15:8)
Yù 144,000 nga Tatolay nga Kábulun nayù Kígaw nga Karneru (14:1-5)
Yù Inilayalayâ nayù ira Tallu nga Daroban (14:6-13)
Yù Meyárik ta Paggaták ánna Pappusik ta Dabbuno (14:14-20)
Yù ira Pitu nga Jigâ nga Maporián (15:1-8)
Yù ira Pitu nga Malukung nga Napannu ta Pore ni Namarò (16:1-21)
Yù Pangappù ni Namarò sù ira Malussaw kuna ta Dabbuno (17:1–18:24)
Yù Meyannung sù Narákè nga Babay nga Makkabáyu ta Ayám (17:1-18)
Yù Kararál nayù Ili nga Meyárik ta Ili na Babilonia (18:1-24)
Meparáyaw si Namarò ta Lángì (19:1-21)
Yù 1,000 nga Dagun nga Pammagure ni Apu Kesu Kiristu ta Dabbuno (20:1-6)
Yù Kepayáng ni Satanas ta Impiernu (20:7-10)
Yù Pamanunnù ni Namarò sù ira Námmatay (20:11-15)
Yù Bagu nga Lángì ánna yù Bagu nga Dabbun (21:1-8)
Yù Bagu nga Ili na Jerusalem (21:9–22:5)
Mattoli si Apu Kesu Kiristu sangaw (22:6-21)
1
Netúrâ saw yù meyannung sù mesimmu sangaw nu mabì,* nga inipalappâ ni Namarò kâ Apu Kesu Kiristu. Inibilin ni Namarò kâ Apu Kesu, tapè ipakánnámmu na sù ira masserbi kuna. Á yáyù nga jinok na laguk ni Apu Kesu yù daroban na ta umay nga mangipakánnámmu nikán. Á sikán si Kuan nga masserbi kuna. Á sinistíguák ku yù ngámin nga nasingak ku nga meyannung sù bilin ni Namarò ánna yù ngámin nga kinagi ni Apu Kesu Kiristu nikán ánna yù kingnguá na. Á pagayáyatan ni Namarò sikayu ngámin nga mabbibbik sawe libru nga meyannung sù mesimmu sangaw ánna yù ira nga magginná ta pabbibbik naw kuna, sikayu ngámin nga manángngák nga manguruk sù kagian na yawe túrâ. Ta ari mabayák, á mesimmu ngámin nga netúrâ saw.
Paddios ni Kuan ánna Paddáyo na kâ Apu Namarò
Sikán si Kuan, á mattúrákà nikayu nga tatole ni Namarò, nga makimoray kuna sù ira pitu nga ággagammungán ta purubinsia na Asia.
Parè bì ta ikállà na kayu ni Namarò
ánna iyawâ na nikayu yù napiá nga nonò naw, tapè magimammà kayu.
Si Namarò yù Egga kunangan,
nga awán ta pamegapu na ánna awán ta pagáddekán na.
Á parè bì ta ikállà na kayu gapay nayù Ikararuá ni Namarò,
ánna paggimammatan na kayu.
Maggián yù Ikararuá na ta arubáng nayù ággitubangán ni Namarò,
nga egga kuna yù pitu nga pakáwayyá na nga makkakerumá.
Á parè bì ta ikállà na kayu gapay ni Apu Kesu Kiristu,
á pagimammatan na kayu.
Si Apu Kesu Kiristu yù mekatalà
nga mangipakánnámmu ta meyannung kâ Namarò.
Si Apu Kesu Kiristu yù napolu nga naginnanolay nga naggapu sù ira námmatay.
Aggina yù Kotunán nga Patul nga mammaguray sù ira tatolay nga mammaguray ta dabbuno.
Dayáwat tam laguk si Apu Kesu Kiristu. Aggina yù mangiddù nittam.
Á initapil na yù baggi na megapu nittam.
Á pinalubbáng na ittam,
megapu sù dága na nga mangari sù liwiliwâ tam.
Á inisipà na ittam sù pammagure na,
tapè mammaguray ittam gapay.
Á pinabbalin na ittam ta páppári,
nga masserbi kâ Namarò nga Yáma na.
Parè bì ta meparáyaw si Apu Kesu Kiristu ta áddè ta áddè.
Aggina yù kotunán nga mammaguray ta áddè ta áddè.
Mapalurò. Ammán.
Á ginnán naw ta napiá, ta manoli sangaw si Apu Kesu Kiristu,
nga masingan nga mappángè ta dabbuno, nga mepulù ta kunam.
Á yù ira ngámin nga tatolay, masingad da ta kunam,
mássiki yù ira ngámin nga namíká kuna.
Á yù ira ngámin nga makkakerumá nga tatolay ta dabbuno, nga ari manguruk kuna,
maraddam ira nga makkulè ta assing da, gapu ta duttál yù pamagikáru na nira.
Kuruk nga mapalurò yaw. Ammán.
Á yawe yù kagian ni Apu Namarò, “Sikán yù Namarò ta ngámin nga ajjan ánna yù Mamabbalin ta ngámin. Sikán yù Egga kunangan, nga awán ta pamegapu na ánna awán ta pagáddekán na, yù Makáwayyá ta ngámin,” kun na.
Yù Pappasingan ni Apu Kesu Kiristu nga Naginnanolayin
Sikán si Kuan nga wagi naw megapu sù panguruk tam kâ Apu Kesu. Á gapu ta kepattatádde tam kâ Apu Kesu, mepagittá ittam nga mangiyangngà ta jigâ. Á magattam ittam lâ, gapu ta mesipà ittam gapay kâ Apu Kesu sù pammagure na. Á jinigirigâ dangà nayù ira ari manguruk, á pinapáno rangà nga inipeyángay ta pugu na Patmus, gapu ta pangilayalayâ ku sù bilin ni Namarò ánna yù kuruk nga meyannung kâ Apu Kesu. 10 Á tádday nga ággo na Liggu§, á kunnay ta sinangngalán nangà nayù Ikararuá ni Namarò, á kunnayà ta mattatagenà, á naginnâ ta likuk ku yù ngárál nga masikan, nga kunnay ta amariung. 11 Á kinagi na nikán, “Itúrâ mu ta libru yù masingam mu, á itubbuk mu laguk sù ira tatolè nga makimoray nikán sù ira pitu nga ággagammungán sù ira ili na Epeso, Esmerna, Pergamu, Tiyatira, Sardis, Piladelpia, á ta ili na Lodisia gapay,” kun na.
12 Á pakaginnâ sù ngárál, nallipayà, tapè innak ku yù magubobuk nikán. Á nasingak ku pitu ira nga nanáddagán na isingan, nga buláwán. 13 Á ta tangngá nayù ira pitu nga nanáddagán na isingan egga yù kun na tolay nga Kaká na ngámin na tatolay,* nga nanáddak nga nabbarawási ta apaddu nga nakáddè ta takki na yù kapaddu na, á nebarakà ta gáko na yù gámì nga buláwán. 14 Á kitapuraw yù duddù na nga kun na kápà. Á yù matá na, naggatang ta kun na api. 15 Á nasiling yù takki na ta kun na baronsi nga nalunák ta api, nga napalinis ta napiá. Á kun na sarò na dakal nga bagi yù ngárál na. 16 Á sinangngalán na ta jiwanán nga limá na yù pitu nga bituan. Á ajjan nga mallawán ta simù na yù kunnay sù bayunetá nga duá yù ngárak na nga nataram. Á manawák yù mammang na nga kunnay ta paddalingáráng na bilák ta tangngá na ággaw.
17 Á pakasingak ku kâ Apu, á napalakagà ta arubáng na, nga kunnay ta natay. Á kimmâ nangà sù jiwanán nga limá na, á kinagi na nikán, “Ari ka maganássing, ta sikán yaw. Sikán yù maggiánin sù awán paga ta naparò, á sikán yù maggián lâ paga ta kabalin na ngámin. Sikán yù Olu ánna yù Kaporianán. 18 Sikán yù sigga-inángà nga matolay. Á sù ngaw, natayà. Ngam naginnanolayà, ta sikán yù Egga, nga matolay ta áddè ta áddè. Sikán yù mammaguray sù ira ikararuá nga egga ta gián na námmatay, ta sikán yù manangngal ta ánnúsi nayù paggianád da ta Kades.
19 “Itúrâ mu laguk yù ngámin nga nasingam mu, ánna yù ipasingak ku nikaw nga keyarigán nayù egga kunangane ánna yù mesimmu paga sangaw nu duttál yù ággo na. 20 Á kagiak ku laguk yù ari ngaw nepakánnámmu nga meyannung sù ira pitu nga bituan nga nasingam mu gangù ta jiwanán nga limâ ánna yù ira pitu nga nanáddagán na isingan. Yù kebalinán nayù pitu nga bituan yù ira pitu nga manaron sù ira tatolè nga makimoray nikán ta pitu nga ággagammungád da. Á yù kebalinán nayù ira pitu nga nanáddagán na isingan, aggira yù ira tatolè nga makimoray nikán sù ira pitu nga ággagammungán.”
* 1:1 2 Eduru 3:8 1:3 Abbágán na ittam nayù Mangilin nga Ikararuá, tapè kánnámmuát tam yù kebalinán nayù bibbirat tam: 1 Korinto 2:10-16; 1 Kuan 2:27; Nepalappâ 19:10. 1:8 Ta ággubobuk na Gareko, “Sikán yù mangngágan ta Alpa ánna Omega.” Á Alpa yù purmero nga letra nayù abakada na Gareko, ánna Omega yù kaporianán nga letra. § 1:10 Liggu yù mangngágan gapay ta Ággo ni Apu, ta yáyù ággaw nga paginnanole na. * 1:13 Si Apu Kesu Kiristu yù Kaká na ngámin na tatolay. Innam mu 14:14 futnot 1:16 Kebru 4:12