2
Yù Bilin ni Apu sù ira Maggagammung ta Epeso nga Nallállák yù Ayâ da
Á kinagi ni Apu laguk nikán, “Itúrâ mu yawe, nga iyawâ mu sù manaron sù ira tatolè nga maggagammung ta Epeso:
“Sikán yù manangngal sù ira pitu nga bituan ta jiwanán nga limâ. Sikán yù mallakalakák ta tangngá nayù ira pitu nga nanáddagán na isingan nga buláwán. Á ginnán naw yù kagiak ku nikayu.
“Ammù gemma yù akka-akkuán naw. Ammù ta malláppà kayu nga mattarabáku megapu nikán, ánna napasigaggà kayu nga magattam, mássiki nu marigirigâ kayu. Á ammù ta ipuerá naw yù ira nga mangnguá ta narákè, á pinasikkál naw yù ira nga makkagi ta aggira yù minángngilayalayâ, nga ari kuruk, á natákkilalán naw ta massirisiri ira. Ammù ta napasigaggà yù ángngikatalà naw nikán, mássiki nu marigirigâ kayu megapu sù panguruk naw nikán, á ari kayu nalurâ.
“Ngam ajjan yù meyannung nikayu nga arák ku ikáyâ. Arán nawà iddukan ta kunnay sù ángngiddù naw ngaw ta kapángnguruk naw nikán, gapu ta arán nawin iddukan yù ira kábulun naw. Nononopan naw laguk yù ngaw napiá nga ángngiddù naw nikán. Pallikuránán naw yù liwiliwâ naw, á akkuán naw má yù kunnay sù napiá nga kingnguá naw ngaw. Nu arán naw ibabáwi yù liwiliwâ naw, umayà ta gián naw, á iriák ku yù nanáddagán na isingan naw sù gián na, á sikayu gemma yù kebalinán nayù nanáddagán na isingan nga iriák ku. Ngam ajjan yù akkuán naw nga napiá, ta ikalusso naw yù narákè nga akka-akkuán nayù ira nga metádday sù ira nga mangngágan ta Nikoletan, á ikalussò gapay yù narákè nga akka-akkuád da.
“Nu egga talingá naw, ginnán naw yù kagian nayù Ikararuá ni Namarò sù ira maggagammung nga makimoray nikán. Sikayu nga ari tumulù kâ Satanas, sikayu yù mangappù sù narákè. Á alawatat takayu, tapè mepaggián kayu nga mepagayáyâ kâ Namarò ta áddè ta áddè, á iyawâ ku nikayu yù awayyá naw nga kumán sù bungá na káyu nga ákkatole naw ta áddè ta áddè, nga egga ta nakástá nga garden ni Namarò.”
Yù Bilin ni Apu sù ira Maggagammung ta Esmerna nga Marigirigâ
Á kinagi na gapay ni Apu nikán, “Itúrâ mu yawe, nga iyawâ mu sù manaron sù ira tatolè nga maggagammung ta Esmerna:
“Sikán yù naggiánin sù awán paga ta naparò, á sikán yù maggián lâ paga sù kabalin na ngámin. Sikán yù ngaw natay, nga naginnanolayin. Á yawe yù bilik ku nikayu.
“Ammù gemma ta marigirigâ kayu ánna pobare, ngam kunnay kayu ta maríku ta ánninganán ni Namarò. Ammù ta lillíbatad da kayu nayù ira nga makkagi ta Kudio ira, ngam ari ga. Ta ari ira mebiláng sù ira kuruk nga Kudio, gapu ta tumututtul ira kâ Satanas.
10 “Ngam sikayu nga manguruk nikán, ari kayu maganássing sù jigâ nga umay nikayu sangaw. Ta parubán na kayu ni Satanas, á ipekarsel na yù ira káruán nikayu. Á marigirigâ kayu ta mapulu nga ággaw. Á mássiki nu papatáyad da kayu, uputan naw yù ángnguruk naw nikán. Ta nu napasigaggà yù ángnguruk naw nikán, iyawâ ku nikayu yù meyárik ta kuroná naw, nga inángà naw nga awán ta áddè na.
11 “Nu egga yù talingá naw, ginnán naw yù kagian nayù Ikararuá ni Namarò sù ira manguruk nga maggagammung nga makimoray nikán. Sikayu nga ari tumulù kâ Satanas, sikayu yù mangappù sù narákè, á ari kayu mekanakanâ sù pangukum ni Namarò nga mangngágan ta mekaruá nga patay.”
Yù Bilin ni Apu sù ira Maggagammung ta Pergamu nga Magginná sù Ari Kuruk
12 Á kinagi ni Apu gapay, “Itúrâ mu yawe, nga iyawâ mu sù manaron sù ira tatolè nga maggagammung ta Pergamu:
“Sikán yù makákkuá sù bayunetá nga ajjan yù duá ngárak na nga nataram. Á yawe yù bilik ku nikayu.
13 “Ammù gemma yù paggianán naw, ta makipaggián kayu sù ili nga paggianán nayù ira makiyápu kâ Satanas. Ngam sikayu, napasigaggà yù ángnguruk naw nikán. Á ammù yù kingnguá nayù ira kelián naw kâ Antipas, nga yù ngaw napasigaggà nga minángngilayalayâ sù bilik ku, ta ginápù da, á pinapáte ra. Á mássiki ta pamapáte ra kâ Antipas, arán naw nallikuránán yù panguruk naw nikán.
14 “Ngam ajjan lâ paga yù meyannung nikayu nga arák ku ikáyâ. Ajjan nikayu yù ira tumuttul sù inituddu na ngaw ni Balam kâ Balak, ta inituddu na ngaw sù ira ginaká ni Israel yù pakkákád da ta meyátáng sù ira sináddios ánna yù keruruk da ta arád da atáwa, tapè malliwâ ira. 15 Á ajjan nikayu gapay yù ira nga tumuttul sù ituddu nayù ira nga mangngágan ta Nikoletan. 16 Mabbabáwi kayu laguk, á pallikuránán naw yù liwâ naw. Nu arán naw ibabáwi yù liwâ naw, á umayà sangaw nikayu, tapè gerrák ku yù ira nga mekanakanâ ta narákè. Á nagármasà sù bayunetá nga mallawán ta simù ku, á yù kebalinán na yù ubobuk ni Namarò.
17 “Nu egga talingá naw, ginnán naw yù kagian nayù Ikararuá ni Namarò sù ira manguruk nga maggagammung nga makimoray nikán. Sikayu nga ari tumulù kâ Satanas, sikayu yù mangappù sù narákè. Á iyawâ ku nikayu yù kanan nga mangngágan ta manna,* nga pinakappiák ku nga netuttù lâ paga. Á iyawâ ku gapay nikayu nga katággitádday yù puraw nga batu, nga egga nga netúrâ kuna yù bagu nga ngágan nayù nangalawâ kuna, nga awán ta makánnámmu, nu ari galâ yù nangalawâ kuna.”
Yù Bilin ni Apu sù ira Maggagammung ta Tiyatira nga Nekanâ sù ira Mangnguá ta Narákè
18 Á kinagi na gapay, “Itúrâ mu yawe nga iyawâ mu sù manaron sù ira tatolè nga maggagammung ta Tiyatira:
“Sikán yù Anâ ni Namarò nga egga yù matá na nga naggatang ta kun na api, ánna nassiling yù takki na ta kun na baronsi nga nalunák ta api, nga napalinis ta napiá. Á yawe yù bilik ku nikayu.
19 “Ammù gemma yù akka-akkuán naw. Ammù yù ángngiddù naw nikán, á ammù ta napasigaggà yù ángnguruk naw nikán. Ammù yù ángngabbák naw sù ira kábulun naw. Á ammù yù ággattam naw sù jigâ. Á mangáppípiá kayu, ta aru yù napiá nga akka-akkuán naw ánnè sù kingnguá naw ngaw. 20 Ngam ajjan yù akkuán naw nga arák ku ikáyâ. Anugutan naw garè yù pangituddu nayù mattá-ábbilinán, nga meyárik sù ngaw babay nga mangngágan ta Jesabel, gapu ta negittá yù ággangnguá na sù kingnguá na ngaw ni Jesabel. Massirisiri, á kagian na ta sikán yù naddok kuna, tapè ilogò na yù ira tatolay nga masserbi nikán, á kagumánan na ira ta makaliwâ ira nga mangarallaw ánna kumán ta kanan nga neyátáng ta sináddios. 21 Á nabayágin nga iniddagák ku yù pabbabáwi na ta liwâ na, ngam molang na ikáyâ ibabáwi yù pakikarallo na.
22 “Á yaw laguk yù akkuák ku. Pattakitak ku yù meyárik sù ngaw Jesabel. Á mesipà gapay nga marigirigâ yù ira ngámin nga kinaruruk na, ta panigirigâ ku kuna, nu arád da ibabáwi yù akkuád da. Á magaráyan ira nga mangiyangngà ta jigâ da. 23 Á papatáyak ku yù ira nga kun na ánâ na, nga siminuttul sù narákè nga ituddu na. Á yù ngámin ira nga mangikatalà nikán ta ngámin nga ággagammungád da, kánnámmuád da laguk ta sikán yù makánnámmu sù nonò na ngámin nga tatolay ánna yù karagatád da. Á bálatat takayu nga taggitádday ta mepángngà sù kingnguá na.
24 “Ngam sikayu nga káruán ta Tiyatira, arán naw inalawâ yù narákè nga ituddu nayù meyárik ta Jesabel, á arán naw ginigiámmu yù ituddu ra nga kagiad da ta monak nga naggapu kâ Satanas. Á napiá ta arán naw ira tángngagan. Awánin ta ilannà ku sù ipakuâ nikayu. 25 Uputan naw lâ yù napiá nga akka-akkuán naw ánna yù ángnguruk naw nikán ta áddè ta labbè ku.
26 “Á sikayu nga taggitádday nga mangappù sù narákè, nga ari tumulù kâ Satanas, nga mapalurò sù napiá nga ipakuâ kuna ta áddè ta pate na, á iyawâ ku nikayu yù pakáwayyá naw nga mammaguray sù ira ngámin nga makkakerumá nga tatolay ta dabbuno. 27 Á awán ta makatubáng nikayu. Á yù ira tatolay nga mangnguá ta narákè, pággangan naw ira, á mepárik ira ta bánga nga napakká gapu ta napalù ira ta baston naw nga balayáng. Ta sikán, inalawâ ku sù Yámà yù pakáwayyâ nga mammaguray. Á yáyù nga isipà takayu. 28 Á iyawâ ku gapay nikayu yù darámmagan.
29 “Nu egga talingá naw, ginnán naw yù kagian nayù Ikararuá ni Namarò sù ira manguruk nga maggagammung nga makimoray nikán.”
* 2:17 Manna yù kanan nga naggapu ta lángì nga iniyawâ ni Apu Namarò sù ira ginaká ni Israel, nga kanad da ta panaron ni Moyses nira ta kalállammatán. Si Apu Kesu yù manotolay nittam, nga meyárik ta kanat tam. Bibbiran naw Kuan 6:33, 47-48, 54.