3
Yù Bilin ni Apu sù ira Maggagammung ta Sardis nga Meyárik ta Natay
Á kinagi ni Apu gapay, “Itúrâ mu yawe, nga iyawâ mu sù manaron sù ira tatolè nga maggagammung ta Sardis:
“Egga nikán yù Ikararuá ni Namarò nga pitu yù pakáwayyá na. Á sikán yù manangngal sù ira pitu nga bituan. Á yawe yù bilik ku nikayu.
“Ammù gemma yù akka-akkuán naw. Neparámak ta napiá yù panguruk naw nikán, nga kunnay ta matolay kayu, ngam ari kuruk, ta arán naw kurugan yù ituddù nikayu, á kunnay kayu ta natayin. Á arán naw garè matákkilalán yù kuruk nga ággián naw. Sikayu yù kunnay sù nakkaturuk. Arà! Magimmunaw kayu laguk. Ipasigaggà naw yù egga paga nikayu nga ángnguruk naw nikán, marakè malurâ kayu nga manguruk nikán. Ta pinasikkál ku yù akka-akkuán naw, á awán paga ta máyâ sù ánninganán ni Namarò. Nonopan naw yù gininná naw nga inalawâ naw ngaw, á ipatattam naw laguk ta nonò naw. Á mabbabáwi kayu sù liwiliwâ naw. Nu ari kayu mallukák, tapè pallikuránán naw yù liwiliwâ naw, á ikáddagâ ku umay ta kunnay ta makkokò, ta arán naw ammu yù oras na dattál ku nikayu.
“Ngam ajjan paga yù ira baddì lâ nikayu nga taga Sardis nga ari mekanakanâ sù narákè, á meyárik ira ta tolay nga ari narapingán yù gámì na. Á yáyù nga mepulupulù ira nikán, nga mabbarawási ta puraw, ta aggira yù mepángngà nga kábuluk ku. Yù ira ngámin nga ari tumulù kâ Satanas, mangappù ira sù narákè, á mabbarawási ira ta puraw. Á arák ku irián yù ngágad da sù libru nga naketúratán nayù ngágan nayù ira ngámin nga tatolè, aggira nga iddák ku ta inángà nga awán ta áddè na. Á ipakánnámmù yù ngágad da kári Ammò ku nga Namarò ánna yù ira daroban na, ánna kagiak ku kári Ammò ta aggira yù tatolè.
“Nu egga talingá naw, ginnán naw yù kagian nayù Ikararuá ni Namarò sù ira manguruk nga maggagammung nga makimoray nikán.”
Yù Bilin ni Apu sù ira Maggagammung ta Piladelpia nga Sinullà na ta Mangipakánnámmu kuna
Á kinagi ni Apu gapay nikán, “Itúrâ mu yawe nga iyawâ mu sù manaron sù ira tatolè nga maggagammung ta Piladelpia:
“Sikán yù mangilin. Sikán yù pangikatalakán. Á sikán yù makáwayyá nga mammaguray ta ngámin, nga mangnguá ta maguray lâ nga ikáyâ ku, á awán ta makagammá nikán. Kunnayà ta manangngal ta ánnúsi sù pammagurayán ni Patul Dabid. Á nu bukaták ku, awán ta makelitù kuna. Á nu ilitù ku, awán gapay ta makabukâ kuna. Á yawe yù bilik ku nikayu.
“Ammù gemma yù akka-akkuán naw, ta mássiki nu baddì sikayu nga maggagammung tán, ánna baddì lâ yù pakáwayyá naw, ngam kinuruk naw yù ubobuk ku, á arán naw inilímak yù ángngikatalà naw nikán. Á yáyù nga binukaták ku ta arubáng naw yù kun na puertá nga áttallungán naw, á awán ta makelitù kuna. Ginnán naw yaw. Ajjan nikayu yù ira Kudio nga massiri, ta kagiad da ta tatole ni Namarò ira gapu ta Kudio ira. Ngam ari kuruk yù kagiad da, gapu ta tumututtul ira kâ Satanas. Á puersák ku ira ta umay ira mamalittúkak ta arubáng naw, tapè kánnámmuád da ta sikayu yù iddi-iddukak ku.
10 “Á gapu ta napasigaggà yù ángnguruk naw sù kinagì nga meyannung ta pagattam naw ta jigâ naw, á yáyù nga iyígù takayu, tapè arán na kayu dattálan nayù jigâ nga mesimmu sangaw. Ta duttál sangaw yù dakal nga jigâ ta dabbuno, tapè maparubá yù ira ngámin nga tatolay ánna mepasingan nu kunnasi yù nonò da megapu sù jigâ. 11 Á umayà sangaw. Tángngagan naw laguk yù kuruk nga metuddu nikayu ánna uputan naw yù napiá nga akkuán naw, tapè awán ta maggubâ sù bálà naw, nga kun na kuroná naw nga iyawâ ku sù ira katággitádday nga mangappù ta narákè.
12 “Á ngámin ira nga mangappù ta narákè, patallungak ku ira sù bale ni Namarò ta lángì, á iyawâ ku nira yù maláddá nga paggianád da tán, á kunnay ira ta kallang na balay nga ari bulubugá meyalì. Á imárkâ nira yù ngágan ni Namarò nga pakimorayák ku ánna yù ngágan nayù ili ni Namarò gapay, nga bagu nga Jerusalem, nga maggapu ta lángì nga umay ta dabbuno. Á imárkâ gapay nira yù bagu nga ngágak ku.
13 “Nu egga talingá naw, ginnán naw yù kagian nayù Ikararuá ni Namarò sù ira manguruk nga maggagammung nga makimoray nikán.”
Yù Bilin ni Apu sù ira Maggagammung ta Lodisia nga Mattalakák
14 Á kinagi ni Apu gapay nikán, “Itúrâ mu yawe nga iyawâ mu sù manaron sù ira tatolè nga maggagammung ta Lodisia:
“Sikán yù mangngágan ta Ammán! Sikán yù pangikatalakán nga mangipakánnámmu sù kuruk nga bilin ni Namarò. Á sikán yù paggapuán na ngámin nga pinarò ni Namarò. Á yawe yù bilik ku nikayu.
15 “Ammù gemma yù akkuán naw. Mabbábáng kayu nga manguruk nikán. Ari kayin naláppà nga tumuttul nikán. Meyárik kayu ta inuman nga ari kuruk nga malannaw, ngam ari gapay mapátu. Á nu kunnay kayu ta mapátu, á malláppà kayu nakuan nga mangnguá sù ipakuâ nikayu, á napiá nakuan yù ángnguruk naw nikán. Á nu kunnay kayu ta malannaw, arán nawà nakuan ammu. Parè bì nakuan ta mappíli kayu nu kuruk nga manguruk kayu nikán, onu ari. 16 Á gapu ta meyárik kayu ta danum nga mejo nalubbà, arák ku ikáyâ yù kunnian, á yáyù nga kunnay ta iluták takayu! 17 Ta kagian naw ta napiá yù ággián naw, gapu ta maríku kayu nga awán ta máwák naw. Ngam arán naw garè ammu yù kuruk nga ággián naw, ta kábbi kayu nga makállállà. Kuruk nga kunnay kayu ta kitapobare, nga buling, nga nagilongán!
18 “Á yáyù nga taddánát takayu, ta e kayu nikán nga mangâ ta ángnguruk naw, ta sikán yù kunnay sù paggatángan naw ta napiá nga ángnguruk naw nga meyárik ta buláwán nga nalunák ta api, nga nalinis, tapè kuruk nga maríku kayu ta ánninganán ni Namarò nikayu. Á mangâ kayu sù meyárik ta puraw nga barawási naw, tapè ari kayu yù kun na nagilongán nga mappasirán. Á mangâ kayu sù meyárik ta uru nga ileruk naw ta matá naw, tapè makasingan kayu ta napiá.
19 “Á yù ira nga ayatak ku, gammák ku ira, á pággangak ku ira, tapè mapággáng ira, nga napiá yù nonò da. Arà! Mabbabáwi kayu laguk. Pallikuránán naw yù liwiliwâ naw, á ipasigaggà naw yù panguruk naw nikán. 20 Á tángngagan naw yù kagiak ku, ta ajjanà nga kun na tolay nga maggián ta puertá nga mattottò nga magágál. Nu ajjan yù makaginná nikán, á bukatán na laguk yù puertá, á tullungà nga mepakkákán kuna. 21 Yù ira nga mangappù ta narákè, iyawâ ku nira yù pakáwayyá ra nga mepagitubang nikán nga mepammaguray. Aggira yù kunnay nikán, ta sikán yù nangappù, á nepagitubangà sù Yámà nga mepammaguray.
22 “Nu egga talingá naw, ginnán naw yù kagian nayù Ikararuá ni Namarò sù ira manguruk nga maggagammung nga makimoray nikán.”