4
Yù Pakimore ra kâ Apu ta Lángì
Kabalik ku nga nattúrâ, sinánguk ku, á nasingak ku yù puertá nga nabukatán ta lángì. Á naginnâ má yù ngárál nga nagubobuk gangù nikán nga kun na amariung. Á kinagi na, “E ka bì saw, ta ipasingak ku nikaw yù mesimmu ta pappasá na yaw,” kun na nikán. Á pagubobuk na, dagarágâ nga sinangngalán nangà nayù Ikararuá ni Namarò. Á nasingak ku ta lángì yù ággitubangán nayù mammaguray, nga egga yù nagitubang kuna. Á nasiling yù nagitubang tán, nga naddalingáráng ta malitáw nga kun na duá kaláse nga nanginá nga batu, nga jasper nga kun na api yù kulor na, ánna karnelia nga malitáw nga kun na bilák yù kulor na. Á nelepuán sù ággitubangán na yù kun na bullun nga nasiling ta kunnay sù ássiling nayù nanginá nga batu nga malitáw, nga mangngágan ta emaral, nga berdi yù kulor na.
Á egga gapay nga nelepuán sù ággitubangán nayù mammaguray yù duápulu ta appâ nga ággitubangán nayù ira mepammaguray. Á nagitubang nira yù duápulu ta appâ nga lállakalákay nga nabbarawási ta puraw, nga nakuronán ta buláwán. Á naggapu sù tangngá nayù ággitubangán nayù mammaguray yù kilâ ánna yù alittúgaw nga sigídá makkagakagi. Á ta arubáng nayù ággitubangán na egga yù pitu nga isingan nga naggatang. Aggira yù keyarigán nayù pitu nga pakáwayyá nayù Ikararuá ni Namarò. Á egga gapay ta arubáng nayù ággitubangán na yù kun na bebay nga nalinák, nga napadday ta bidduru, nga malinis ánna malitáw.
Á egga yù appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay nga nelepuán sù ággitubangán nayù mammaguray. Á aru yù ira matá ra ta ngámin nga baggi ra ta arubáng da ánna barâ da. Á yù tádday nga naparò nga matolay yù kun na layon, nga simaron nga ayám. Á kun na toro yù mekaruá. Á yù mammang nayù mekatallu, kun na mammang na tolay. Á yù mekáppâ, kun na bukkaw nga makkayakayák. Á yù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay, egga sù katággitádday yù annam nga payâ da, nga aru gapay yù matá ra ta utun ánna unak nayù payâ da. Á makkansion ira sù áddáyo ra kâ Namarò, nga ari mattukkâ ta ággaw ánna gabi. Á yawe yù kansiod da:
“Mangilin! Mangilin! Mangilin si Apu Namarò,
nga makáwayyá ta ngámin.
Aggina yù naggián áddè ngaw gári,
nga maggián ta áddè kunangane,
á maggián lâ paga ta áddè ta áddè.”
Á pakimore nayù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay sù Egga nga nagitubang nga mammaguray nga matolay ta áddè ta áddè, á kansionad da yù áddáyo ra kuna ánna yù ábbalabálà da kuna. 10 Á pakkansiod da, megiddán nga makimoray yù ira duápulu ta appâ nga lállakalákay, nga mamalittúkak nga mallakak ta arubáng nayù Egga nga nagitubang nga mammaguray nga matolay ta áddè ta áddè. Á ta pakimore ra kuna, iriád da yù kuroná ra, nga ipe ra ta arubáng nayù Egga nga nagitubang nga mammaguray. Á yawe yù kagiad da kâ Apu ta pakkansiod da kuna:
11 “Sikaw, Apu, yù Yápu mi nga Namarò nikami!
Sikaw yù Egga nga kepángngatán nga pakimorayám mi ánna paddáyawám mi,
ta sikaw yù kotunán nga makáwayyá.
Sikaw yù Namarò, á pinarò mu ngámin.
Sikaw yù maguray ta parotam mu,
á maggián ngámin yù pinarò mu megapu ta urem.”
Yáyù kansiod da.