5
Yù Papel nga Nalukù nga Pitu yù Neparakkà kuna ánna Yù Kígaw na Karneru
Á kabalin na yaw, nasingak ku ta lángì yù mammaguray nga nagitubang, nga sinangngalán na ta jiwanán nga limá na yù papel nga nalukù, nga nassidduá nga ábbagán nga natúratán. Á ajjan yù pitu nga neparakkà kuna, tapè ari mabullarán. Á nasingak ku yù masikan nga daroban ni Namarò, nga makkátol ta masikan. Á inikátol na, “Asinni yù makáwayyá nga mangari ta neparakkà sù papel nga nalukù, tapè mabullarán na?” kun na. Ngam awán bulubugá ta makáwayyá nga mangari sù ira neparakkà, mássiki yù ira ajjan ta lángì, onu dabbuno, onu ta unak na dabbuno sù gián na námmatay, tapè masingan na nakuan yù ajjan ta unak na. Á nakkulukulekà ta daddam ku gapu ta awán ta nálek da nga makáwayyá nga mangullák sù papel nga nalukù, tapè masingan na nakuan yù ajjan ta unak.
Á ta pakkulukulè ku, kinagi nayù tádday nga lakalákay nikán, “Ari ka makkulè, ta innam mu. Makáwayyá si Apu Kesu nga mangari sù ira pitu nga neparakkà, tapè mabullarán yù papel nga nalukù, gapu ta aggina yù nangappù sù narákè. Aggina yù ginaká ni Patul Dabid nga ingágad da gapay ta Layon nga naggapu sù ira ginaká ni Juda.”
Á nasingak ku laguk yù Kígaw na karneru nga nanáddak sù tangngá ra, ta arubáng nayù ággitubangán nayù mammaguray, nga nalepuanán sù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay ánna yù ira duápulu ta appâ nga lállakalákay. Á yù Kígaw, kunnay ta napapátay ngaw. Á pitu yù tágguk na ánna pitu yù matá na, nga keyarigán nayù Ikararuá ni Namarò nga jinok na ta ngámin nga pagáddekán na dabbuno. Á jimikkì yù Kígaw sù nagitubang nga mammaguray, á inâ na yù nalukù nga papel nga sinangngalán nayù mammaguray sù jiwanán nga limá na.
Á pangâ nayù Kígaw sù papel, namalittúkak nga nallakak yù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay ánna yù ira duápulu ta appâ nga lállakalákay, nga makimoray ta arubáng nayù Kígaw. Á yù ira lállakalákay, sinangngalád da nga katággitádday yù árpá na ánna yù malukung nga buláwán nga ajjan kuna yù api nga magatátû ta nabanguk. Á yù kebalinán nayù atû yù ipakimállà nayù ira tatole ni Namarò. Á nakkansion ira laguk ta bagu nga kansion, nga kud da,
“Sikaw, Apu, yù makáwayyá nga mangâ sù nalukù nga papel.
Sikaw yù makáwayyá nga mangari sù neparakkà kuna,
gapu ta netapil ngaw yù baggim.
Á yù dágam yù nepappagá megapu sù ira tatolay nga makkakerumá yù ággubobuk da, nga maggapu ta ngámin nga lugár,
tapè kukuá ni Namarò ira.
10 Á inisipà mu ira sù pammagurem,
tapè masserbi ira kâ Namarò nga Yápu tam,
nga kunnay sù passerbi nayù pári.
Á mammaguray ira ta dabbuno.”
Yáyù kinagi nayù ira lállakalákay ánna yù ira appâ nga naparò nga matolay sù pakkansiod da.
11 Á paningak ku paga, naginnâ laguk yù ngárál nayù aru nga daroban ni Namarò. Jinibiribu ira nga ari mabiláng, nga nelepuán sù ággitubangán nayù mammaguray ánna yù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay ánna yù ira lállakalákay. 12 Á nakkansion yù ira daroban, nga iniyássikad da yù ngárál da ta pakkansiod da, nga kud da,
“Yù Kígaw nga netapil yù kepángngatán nga pakimorayát tam.
Aggina yù kotunán nga mammaguray,
nga maríku nga makákkuá ta ngámin.
Á makánnámmu ta ngámin, nga monak yù sírik na.
Aggina yù kasikanán nga makáwayyá!
Mepángngà ta aggina yù dayáwat tam.
Meparáyaw laguk yù Kígaw!”
13 Á naginnâ yù pakkansion nayù ira ngámin nga naparò, ngámin ira nga maggián ta lángì, ngámin nga maggián ta dabbuno ánna unak na dabbuno sù gián nayù ira námmatay, ánna ngámin nga maggián ta bebay. Á nakkansion ira ngámin, á kinagi ra,
“Meparáyaw yù nagitubang nga mammaguray, ánna yù Kígaw.
Dayáwat tam ira ta áddè ta áddè!
Aggira yù pakimorayát tam, nga maráyaw nga maddalingáráng!
Aggira yù kotunán nga makáwayyá, nga mammaguray ta áddè ta áddè!”
14 Á yù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay, kinagi ra, “Ammán!” Á namalittúkak nga nallakak yù ira lállakalákay, nga makimoray sù Kígaw ánna yù nagitubang nga mammaguray.