6
Yù Naggapu sù Papel nga Nalukù nga Pitu yù Neparakkà kuna
Á ta paningak ku, nasingak ku yù Kígaw, nga inirián na yù tádday sù ira pitu nga neparakkà sù papel nga nalukù, ánna naginnâ yù kinagi nayù tádday sù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay, nga kunnay ta alittúgaw yù ngárál na. Á inikátol na nga kinagi, “Umay ka saw!” Á iningak ku, á inikáddagâ lâ limittuák yù puraw nga kabáyu, nga ajjan yù nakkabáyu kuna nga manangngal ta butuk. Á neddán ta kuroná na, ta aggina yù makáwayyá nga mangappù. Á nánaw ta umay mangappù má sù ira mangontará kuna.
Á paningak ku sù Kígaw, á nasingak ku ta inirián na má yù mekaruá sù ira neparakkà, á naginnâ yù ngárál nayù mekaruá nga naparò nga matolay nga nakkatol, á kinagi na, “Umay ka saw!” Á limittuák yù tádday nga kabáyu nga ujjojjin. Á neddán yù nakkabáyu ta bayunetá nga dakal, á neyanugù ta umay mamuruburion sù ngámin ira nga tatolay ta dabbuno, tapè awán ta ággimammà da, á makkakápatay ira.
Á paningak ku paga sù Kígaw, inirián na má yù mekatallu sù ira neparakkà, á naginnâ yù ngárál nayù mekatallu nga naparò nga matolay nga nakkatol, nga kinagi na, “Umay ka saw!” Á iningak ku, á inikáddagâ lâ limittuák yù ngisì nga kabáyu. Á nanangngal yù nakkabáyu ta ákkílo. Á naginnâ yù magubobuk nga arák ku ammu yù kuruk nga paggapuán na, nga kunnay ta naggapu sù tangngá nayù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay, á kinagi na, “Duttál yù bisin ta dabbuno, á yáyù nga mediá nga baggâ yù táddán na tolay ta tangággaw. Onu tallu mediá nga mangì yù táddán ta tangággaw. Ngam ari manginá yù pagá na denu onu binaráyáng!”
Á paningak ku sù Kígaw, inirián na má yù mekáppâ sù ira neparakkà, á naginnâ yù ngárál nayù mekáppâ nga naparò nga matolay, á kinagi na, “Umay ka saw!” Á paningak ku, á ikáddagâ lâ limittuák yù kabáyu nga nappulupulásâ. Á si Patay yù ngágan nayù nakkabáyu kuna, á ajjan yù tumuttul kuna, nga mangngágan ta Kades, nga paggianán na námmatay. Á neddán yù ira duá ta pakáwayyá ra nga mamapátay ta pakkáppâ nayù ira tatolay ta dabbuno. Á ajjan nira yù appâ nga ipamapáte ra, yù gerrá, yù bisin, yù tulágan, ánna yù ira simaron nga ayám.
Á ta pangari nayù Kígaw sù mekalímá sù ira neparakkà, á nasingak ku, á ajjan ta silárung nayù ángngiyátangán yù ira ikararuá nayù ira napapátay, nga natay gapu ta panguruk da ta bilin ni Namarò ánna pangituddu ra sù kuruk nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu. 10 Á nakkatol ira ta masikan, á kinagi ra, “Sikaw, Apu, yù mammaguray nga makáwayyá ta ngámin. Sikaw yù mangilin nga pangikatalakán. Á kunnasi yù kabayák mu paga lagem panunnután ánna pággangan yù ira tatolay nga maggián ta dabbuno gapu ta pamapáte ra nikami?” kud da. 11 Á neddán ira nga taggitádday ta puraw nga barawási na nga apaddu. Á nakagi nira ta magibannák ira lábbì paga áddè ta pate nayù ira kábulud da nga makiaripan kâ Apu, nga mapapátay gapay ta kunnay nira.
12 Á pangari nayù Kígaw sù mekánnam sù ira neparakkà, á nasingak ku, á nallunik ta masikan. Á nangngisì yù bilák ta kun na gámì nga langgústi. Á nagujjin yù bulán nga kun na kulor na dága. 13 Á napannâ yù ira bituan ta dabbuno nga kunnay ta kapannâ na bungá na kayu nga busirâ nu mabbaggiu. 14 Á limimmà yù lángì nga kunnay ta papel nga malukù. Á neyalì yù ngámin nga puddul ánna pugu sù giád da.
15 Á nattálaw laguk yù ira ngámin nga tatolay, yù ira patul ánna yù ira mammaguray, yù ira kotunán na suddálu, yù ira maríku, yù ira makáwayyá, ánna yù ira ngámin nga tatolay, mássiki nu aripan onu ari aripan, minay ira ngámin nattuttù ta kueba ánna silisilárung na batu ta puddupuddul. 16 Á nakkatakatol ira, á kinagi ra sù ira puddul ánna batu, “Maddabbâ kayu ta matábbunán kami, tapè arán na kami masingan nayù mammaguray nga nagitubang ta lángì, á melillì kami sù pangukum na nikami nayù Kígaw!* 17 Ta jimittálin yù makánnanássing nga ággo nayù pore ra, á ukumad da kami, á awán nikami yù makatubáng kuna!” kud da.
* 6:16 Ajjan yù kunniaw nga kinagi ni Apu Kesu sù túrâ ni Lukas 23:29-30.