7
Yù 144,000 nga Ginaká ni Israel nga Sinullà ni Namarò ta Tatole na
Pappasá na, ajjan laguk yù appâ nga daroban ni Namarò nga nasingak ku nga manáddak sù ira aruk na paggapuán nayù ira appâ nga paddák ta dabbuno, nga mangigaggak sù ira appâ nga paddák, tapè ari mapaddarán yù dabbuno, yù bebay, onu yù káyu. Á nasingak ku yù tádday nga daroban, nga lussáng ta kun na bilák nga naggapu ta állassangán na. Á sinangngalán na yù ámmárká nayù Namarò nga matolay. Á kinatolán na yù ira appâ nga daroban nga ajjan yù neyawâ nira nga pakáwayyá ra nga mangnguá ta dabbuno ánna bebay. Á kinagi na nira, “Arán naw lábbì akkuán yù dabbuno, bebay, ánna káyu, ta mapolu bì markák ku yù mukâ nayù ira makiaripan kâ Namarò nga Yápu tam,” kun na. Á naginnâ yù biláng nayù ira namárkán na, á magatù ta appátapulu ta appâ nga ribu ira, nga ginaká nayù ira mapulu duá nga ánâ ni Israel. Namárkán yù mapulu duá ribu nga tatolay, nga ginaká nayù ira katággitádday sù ira mapulu duá nga ánâ ni Israel:
Mapulu duá nga ribu yù namarkán nga naggapu sù ira ginaká ni Juda,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Ruben,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Gad,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Aser,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Neptali,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Manasse,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Simion,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Libi,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Issakar,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Sabulon,
mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Kusè,
ánna mapulu duá nga ribu nga naggapu sù ira ginaká ni Benjamin.
Yù Ngámin ira nga Makkakerumá nga Tatolay nga Ari Mebiláng
Á nasingak ku laguk yù magaru nga tatolay nga ari mabiláng. Naggapu ira ta ngámin nga lugár, nga makkakerumá yù ággubobuk da. Nanáddak ira ta arubáng nayù nagitubang nga mammaguray ánna yù Kígaw. Á nabbarawási ira ta puraw nga apaddu. Á sinangngalád da yù palákkay, ta jináyo ra yù nagitubang nga mammaguray ánna yù Kígaw. 10 Á nakkatol ira, á kinagi ra,
“Dayáwat tam si Apu Namarò nga Yápu tam nga nagitubang nga mammaguray,
ánna dayáwat tam gapay yù mangngágan ta Kígaw.
Aggira lâ yù makáwayyá nga mangiyígù nittam, tapè ari ittam mapanunnután megapu sù liwiliwâ tam!” kud da.
11 Á yù ira ngámin nga daroban ni Namarò, nanáddak ira gapay, á nelepuanád da yù nagitubang nga mammaguray ánna yù ira lállakalákay ánna yù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay. Á nakimoray ira nga namalittúkak nga nallakak ta arubáng nayù nagitubang nga mammaguray. 12 Á kinagi ra,
“Ammán! Kuruk nga mapalurò ngámin.
Meparáyaw si Namarò!
Aggina yù pakimorayát tam ta áddè ta áddè.
Aggina yù kotunán nga masírik,
nga makánnámmu ta ngámin.
Kagiat tam kuna yù pagayáyâ tam megapu sù ángngiddù na nittam,
ta ari ittam makabalabálà kuna.
Dayáwat tam yù Namarò nittam ta áddè ta áddè.
Aggina yù mammaguray nga makáwayyá ta ngámin!
Ammán!” kud da.
13 Kabalid da nakkagi karanniaw, minay nga nepagubobuk nikán yù tádday nga lakalákay, á kinagi na nikán, “Asinni yù ira nabbarawási ta puraw? Á sisaw naggapuád da?” kun na nikán. 14 “Á ammù nikaw, Apu!” kuk ku kuna.
Á kinagi na laguk nikán,
“Aggira yù naggapu sù dakal nga jigâ.
Á binábbalád da yù barawási ra sù dága nayù Kígaw,
á nappuraw iren.
15 Á yáyù nga maggián ira ta arubáng nayù ággitubangán ni Namarò,
nga makimoray kuna sù mangilin nga bale na ta ággaw ánna gabi.
Á manaron si Namarò nira, ta aggina yù kapulupulù da.
16 Ari iren mabisin ta áddè ta áddè,
á ari iren mapangál.
Ari ira bulubugá mabilagán.
Á ari ira bulubugá mapatuán.
17 Á yù Kígaw nga maggián ta tangngá nayù ággitubangán nayù mammaguray,
aggina yù meyárik ta minápparák nga manaron nira.
Á ituluk na ira sù wek nga ari bulubugá mábbatán,
tapè makenum ira sù danum nga áttole ra kâ Namarò ta áddè ta áddè.
Á punatán ni Namarò yù ngámin nga kalulluá ra,
tapè ari iren makkulè.”
Yáyù kinagi nayù lakalákay nikán.