8
Yù Mekapitu nga Naporián sù ira Neparakkà
Á inirián na laguk nayù Kígaw yù naporián sù ira pitu nga neparakkà sù papel nga nalukù. Pangari na kuna, nagimammà yù ira ngámin nga ajjan ta lángì ta gadduá na oras. Á pappasá na, nasingak ku laguk yù ira pitu nga daroban ni Namarò nga nanáddak ta arubáng na, á neyawâ nira nga katággitádday yù amariung na.
Á minay gapay yù tádday nga daroban nga manangngal ta pála nga buláwán, nga áttuggián ta pulbus nga bábbanguk, á ajjan yù mayán na nga natuggi, nga magatátû ta nabanguk. Á minay nanáddak yù daroban ta arubáng nayù ángngiyátangán nga buláwán. Á neyawâ kuna yù aru nga pulbus nga bábbanguk, nga inikiruk na sù ira ipakimállà nayù ira tatole ni Namarò, tapè meyátáng sù ángngiyátangán nga buláwán ta arubáng nayù ággitubangán. Á nagatátû yù bábbanguk nga naggián sù pála nga sinangngalán nayù daroban nga nanáddak ta arubáng ni Namarò, á nepulù ta atû yù ipakimállà nayù ira tatole ni Namarò. Á en na laguk nayù daroban initággò yù pála na sù bága na api nga naggapu sù ángngiyátangán, á inipayáng na yù api ta dabbuno. Á ikáddagâ naggurugurù ta masikan nga nagalittúgaw, ánna nakkilikilâ, ánna nallunik.
Yù ira Pitu nga Amariung
Kabalin na, mapparaparán laguk yù ira pitu nga daroban nga magamariung. Á napolu nga nagamariung yù tádday. Pagamariung na, nagurán ta yelo nga kun na batu, nga nakirugán ta api ánna dága, nga napannâ ta dabbuno. Á yáyù nga natuggi yù pakkállu na káyu ánna ngámin nga kaddà ta pakkállu nayù dabbuno. Awán ta nabuná nga kaddà, mássiki tangapun.
Á nagamariung laguk yù mekaruá nga daroban. Á pagamariung na, ajjan yù kun na mallakay nga puddul nga natuggi, nga kunnay ta nepayáng ta bebay. Á nabbalin ta dága yù pakkállu na bebay. Á yáyù nga natay yù pakkállu nayù matolay ta bebay, á nararál yù pakkállu nayù ira barangay.
10 Á nagamariung laguk yù mekatallu nga daroban. Á ikáddagâ napannâ yù dakal nga bituan, nga naggatang ta kun na tulu, nga naggapu ta lángì. Á nappannátán na yù pakkállu na danum ánna wek. 11 Á mangngágan yù bituan ta Napè, á nabbalin ta napè yù pakkállu nayù danum. Á natay yù aru nga tatolay gapu ta ininum da yù danum nga napè.
12 Á nagamariung laguk yù mekáppâ nga daroban. Pagamariung na, nakanná yù pakkállu na bilák, ánna yù pakkállu na bulán, ánna yù pakkállu na bituan. Á yáyù nga nári yù pakkállu nayù nawák da, á aringin nanawák yù pakkállu na ággaw ánna yù pakkállu na gabi gapay.
13 Á pappasá na, iningak ku, á ajjan yù bukkaw nga makkayakayák ta utun na lángì. Á naginnâ yù pakkatol na nga nasikan, á kinagi na, “Makállállà yù ira tatolay nga maggián ta dabbuno! Makállállà ira megapu sù mesimmu nga makánnanássing! Makállállà ira sangaw sù pagamariung nayù ira tallu nga maporián nga magamariung!” kun na.