10
Yù Daroban ánna yù Baddì nga Papel nga Nollák
Á pappasá na, iningak ku laguk, á nasingak ku má yù tanakuán nga daroban nga masikan nga umay ta dabbuno nga naggapu ta lángì. Nagulà ta kunam, á neputápù sù ulu na yù bullun. Á naddalingáráng yù mammang na ta kun na bilák. Á kunnay ta kallang nga naggatang yù takki na. Á sinangngalán na yù baddì nga papel nga nollák.
Á pakották nayù daroban ta dabbuno, nanáddak nga pine na yù jiwanán nga takki na ta bebay ánna yù jimigi nga takki na ta dabbun. Á nakkatol ta nasikan, nga kunnay ta paggararang na layon. Á pakkatol na, nameppitu nga nagalittúgaw.
Á pakaginnâ sù alittúgaw, mattúrákà nakuan sù kinagi nayù alittúgaw. Ngam naginnâ yù ngárál nga naggapu ta lángì, á kinagi na nikán, “Ilímak mu yù kinagi nayù pitu nga alittúgaw. Arám mu itúrâ,” kun na nikán.
Á yù daroban nga nasingak ku nga nanáddak ta bebay ánna dabbun, initáyák na ta utun yù jiwanán nga limá na. Á nappagássingán ta kuruk yù kagian na ta arubáng ni Namarò, si Namarò nga maggián ta áddè ta áddè, nga namarò ta lángì ánna dabbuno, bebay, ánna ngámin nga mayád da. Á kinagi nayù daroban, “Awánin ta kegaggarán nayù sinalákkuruk ni Namarò nga akkuán na. Ta sangaw nu magamariung yù mekapitu nga daroban, yáyù pamalurò ni Namarò sù ngámin nga nelímak ngaw gári, nga inipakánnámmu na lâ ni Namarò sù ira ngaw ábbilinán na nga makiaripan kuna,” kun nayù daroban.
Á nagubobuk mángin nikán yù ngárál nga naginnâ nga nagubobuk nga naggapu ta làngì. Á kinagi na, “Arà! Em mu bì apan yù papel nga nollák nga sinangngalán nayù daroban nga nanáddak ta bebay ánna dabbun.”
Á kinuruk ku laguk. Jimikkikà sù daroban, á kinagì kuna ta iyawâ na nikán yù baddì nga papel nga nollák. Á kinagi na nikán, “Apam mu, á kanam mu. Á ta pakkákám mu, námmì ta kun na issi ta simù mu, ngam mabbalin ta mapè ta gutù mu,” kun na. 10 Á inâ ku laguk ta limá nayù daroban yù baddì nga papel, á kinák ku. Á kuruk nga námmì ta kun na issi ta simù ku. Ngam ta kabalik ku kiminán kuna, napè yù gutù ku. 11 Á kinagi na laguk nikán, “Máwák nga mangilayalayâ ka paga sù inipalappâ ni Namarò nga mesimmu paga sù ira makkakerumá nga tatolay ta ngámin nga lugár da, yù ira nga makkakerumá yù ággubobuk da ánna yù ira patul da.”