11
Yù ira Duá nga Massistígu ta Meyannung kâ Namarò
Á ajjan laguk yù nangiyawâ nikán ta ággukuk nga kun na tagukuk. Á kinagi na nikán, “Arà! E ken, ta gukuram mu yù mangilin nga kapilliá ni Namarò ánna yù ángngiyátangán. Á bilángam mu gapay yù ira tatolay nga makimoray kâ Namarò ta mangilin nga kapilliá na. Ngam arám mu gukuran yù nammuák nayù kapilliá. Paguráyám mu, ta neyawâ yù nammuák sù ira tatolay nga ari manguruk kâ Namarò, tapè maggián ira nga maguray lâ yù akkuád da sù mangilin nga ili ni Namarò ta appátapulu ta duá nga bulán. Á dobak ku yù ira duá nga ábbilinák ku, ta mangilayalayâ ira karannian nga bulán, nga naggittá ta maribu ta duá gatù ta annamapulu nga ággaw. Á nabbarawási ira ta langgústi, nga pangipasinganád da ta daddam da megapu sù narákè nga akkuán nayù ira tatolay nga ari mabbabáwi. Á iyawâ ku nira yù pakáwayyá ra nga mangilayalayâ sù ipalappâ ku nira,” kun na.
Á yù keyarigán nayù ira duá nga ábbilinán ni Namarò yù duá nga káyu nga olibos ánna yù duá nga isingan nga nanáddak ta arubáng ni Namarò nga Yápu tam nga mammaguray ta ngámin nga dabbuno. Á nu egga yù mangnguá nakuan nira, á mallawán nga naggapu ta simù da yù api, á matuggi yù ira nga manganni nira nakuan. Yáyù ipate nayù ngámin ira nga mangnguá nakuan nira. Á makáwayyá ira nga mangilitù ta lángì, tapè ari magurán sù ngámin ira nga ággaw nga pangilayalayâ da sù bilin ni Namarò. Á awayyá ra gapay nga pabbalinan ta dága yù ira danum ánna jigirigátan yù ira tatolay ta makkakerumá nga tulágan ta maguray lâ nga ággaw nga ikáyâ da.
Á ta kabalid da mangilayalayâ nayù ira duá sù bilin ni Namarò, umay yù ayám nga simaron, nga mallawán nga naggapu ta abbû nga awán ta áddè na kálaram na, á umay makigerrá nira. Á appútan na ira, á papatáyan na ira. Á maggián lâ yù baggi ra nga natay ta kalsáda sù dakal nga ili nga nepátakán na ngaw nayù Yápu ra ta kurù. Meyárik yane ili sù ira ngaw ili na Sodoma ánna Egipto, nga ari kuruk nga ngágan na, ngam yù keyarigán na lâ, gapu ta naggittá yù narákè nga akkuán nayù ira tatolay nga maggián sù dakal nga ili sù kingnguá nayù ira ngaw tatolay nga naggián ta Sodoma ánna Egipto.
Á tallu ta gadduá nga ággaw yù paggiád da tán nayù baggi nayù ira duá nga natay. Á yù ira ngámin nga tatolay ta ngámin nga lugár, nga makkakerumá yù ággubobuk da, girawad da yù baggi nayù ira natay, á arád da anugutan yù ketanam da. 10 Á yù ira ngámin nga tatolay nga maggián ta dabbuno, mappiestá ira nga magayáyâ, á makkakálimù ira gapay gapu ta pagayáyâ da megapu sù pate nayù ira duá nga ábbilinán ni Namarò nga nanigirigâ nira.
11 Á pappasá na tallu ta gadduá nga ággaw, tullung sù baggi nayù ira duá nga natay yù inángà nga maggapu kâ Namarò, á maginnanolay ira, á gumikkáng ira. Á yù ira nga makasingan nira, mepallà yù assing da. 12 Á yù ira duá nga naginnanolay, maginná ra yù ngárál nga nasikan nga maggapu ta lángì, á kagian na nira, “Umay kayu bì saw ta utun!” Á ta paningan nayù ira malussaw nira, umay ira ta lángì, nga mattakay ta kunam. 13 Á pakáddè da ta lángì, dagarágâ mallunik tán nga ili ta nasikan, á mararál yù pakkamapulu nayù ili, á mámmatay yù pituribu nga tatolay megapu sù lunik. Á yù ira nabuná, maganássing ira, á dayáwad da si Namarò nga maggián ta lángì.
14 Pappasá na yaw, yáyù kabalin nayù mekaruá nga makánnanássing nga jigâ nga mesimmu ta dabbuno. Á duttál ta mabì lâ yù mekatallu nga makánnanássing nga mesimmu má ta dabbuno.
Yù Mekapitu nga Magamariung nga Dattal nayù Mekatallu nga Makánnanássing nga Jigâ
15 Á nagamariung yù mekapitu nga daroban, á ajjan yù ngárál ta lángì nga nagubobuk ta nasikan. Á kinagi na,
“Jimittálin ta dabbuno kunangan yù pammagure ri Apu Namarò nga Yápu tam
kâ Apu Kesu Kiristu, nga yù Patul nga piníli ni Apu Namarò ta mammaguray ta dabbuno.
Á aggina yù mammaguray ta áddè ta áddè, nga awán ta áddè na!”
16 Á yù ira duápulu ta appâ nga lállakalákay, nga magitubang ta nakástá nga ággitubangád da ta arubáng ni Namarò, namalittúkak ira nga nallakak nga makimoray kuna. 17 Á kinagi ra,
“Apu Namarò, sikaw yù makáwayyá ta ngámin,
nga Egga nga naggián áddè ngaw, nga Egga kunangan.
Á maddáyaw kami nikaw,
ta ari kami makabalabálà nikaw,
ta inipasingam mu yù pamagaddátum nga makapállâ,
á pinegapuanám min yù pammagurem ta dabbuno.
18 Á kitaporay yù ira makkakerumá nga tatolay nga ari manguruk nikaw,
ngam jimittálin yù porem nira.
Á kunangane duttálin yù pamanunnù mu sù ira námmatay.
Á duttálin yù pamalabálà mu sù ira aripam mu, nga ábbilinám mu,
ánna yù ira ngámin nga tatolem nga dakal yù pakáwayyá ra,
ánna yù ira nga baddì yù pakáwayyá ra,
aggira ngámin nga makimoray nikaw.
Á duttálin yù paddarál mu sù ira ngámin nga manarál ta dabbuno.”*
Yáyù kinagi nayù ira lállakalákay.
19 Á nasingak ku laguk ta nabukatán yù mangilin nga kapilliá ni Namarò ta lángì, á nasingak ku gapay ta unak na yù kakon nga napayyán ta netúrâ nga tarátu ni Namarò sù ira tatole na. Á nakkilikilâ ánna ajjan yù kitasikan nga gurù, á nagala-alittúgaw ta nasikan. Á nallunik, ánna nagurán ta aru nga yelo nga narámmà nga kun na batu.
* 11:18 2 Eduru 3:10