12
Yù Babay ánna yù Mallakay nga Kagang
Á kabalin na, ajjan laguk yù makapállâ nga limittuák ta lángì, nga keyarigán nayù bilin ni Namarò. Ajjan yù babay nga nabbarawási ta bilák, nga nanáddak sù bulán. Á ajjan yù kuroná ta ulu na, nga egga yù mapulu duá nga bituan kuna. Á mabussì yù babay, á mággè maganâ, ánna nakkalli sù jigâ na ta pappasíkál na.*
Á ajjan yù tádday má nga makapállâ nga nepasingan ta lángì. Nasingak ku yù mallakay nga kagang, nga ujjojjin yù kulor na. Á egga yù pitu nga ulu na ánna yù mapulu nga tágguk na. Á nakkuronán gapay yù ira pitu nga ulu na ta kunnay ta patul. Á inibaddû na yù ipù na, á nakanná na yù pakkállu nayù bituan ta lángì, á pinnâ na ira ta dabbuno. Á minay nanáddak ta arubáng nayù babay nga maganâ, ta iddagán na yù pallawán nayù abbing, tapè kanan na. Á naganâ yù babay ta abbing nga laláki. Á nelillì yù abbing nga neyángngay ta utun ta pammagurayán ni Namarò ta lángì, ta aggina yù initabbá ni Namarò nga mammaguray ta ngámin nga makkakerumá nga tatolay, nga awán ta makatubáng kuna. Á nattálaw yù babay nga minay ta kalállammatán, ta ajjan tán yù paggianán na nga pinarán ni Namarò, tapè iddukan na yù babay ta maribu ta duá gatù ta annamapulu nga ággaw.
Nakigerrá di Mikel nga Daroban ni Namarò sù Kagang ánna yù ira Daroban na
Á ajjan yù ira nakigerrá ta lángì. Ta di Mikel nga makáwayyá nga daroban ni Namarò ánna yù ira kábulun na nga daroban, nakigerrá ira sù mallakay nga kagang ánna yù ira kábulun na nga narákè nga daroban. Á náppù yù kagang ánna yù ira kábulun na nga daroban. Á napapáno ira ta lángì, ta awánin ta awayyá ra nga maggián tán. Á nepayáng ira ta dabbuno, aggira ngámin ánna yù mallakay nga kagang. Aggina galâ yù iráw nga nappasingan ngaw gári, nga nábbún gapay ta Diáblu ánna Satanas,§ nga mangilogò ta ngámin nga tatolay ta dabbuno.
10 Kabalin na, naginnâ yù ngárál ta lángì, nga nakkatol ta nasikan, á kinagi na,
“Jimittálin yù pangiyígù ni Namarò sù ira tatole na.
Á inipasingan ni Namarò yù pakáwayyá na,
ánna namegapu ngin yù pammagure ni Namarò nga Yápu tam.
Á si Apu Kesu Kiristu, nga sinullà ni Namarò,
inipasingan na gapay yù pakáwayyá na nga mammaguray.
Ta náppù si Satanas, nga yù ngaw mamalapaliwâ sù ira nga kunnay ta wáwwagi tam ta dabbuno megapu sù panguruk da.
Sù ngaw, sigídá nga mamaliwâ nira ta ággaw ánna gabi
ta arubáng ni Namarò nga Yápu tam.
Á pinapáno ni Namarò ta lángì.
11 Á yù ira nga kunnay ta wáwwagi tam megapu ta panguruk da,
nangappù ira kâ Satanas megapu sù dága nayù Kígaw
nga nebubbù sù ketapil na ta kurù.
Á nangappù ira gapay megapu sù bilin ni Namarò
nga ipakánnámmu ra sù ira tatolay,
ta napasigaggà yù ángnguruk da kâ Apu Kesu,
mássiki nu yáyù ipate ra.
12 Á magayáyâ kayu laguk, sikayu ngámin nga maggián ta lángì,
gapu ta náppù si Satanas,
á nepayáng ta dabbuno nga naggapu ta lángì.
Ngam kábbi kayu, sikayu nga maggián ta dabbuno!
Makállállà kayu, ta minay si Satanas nikayu.
Á nepallà yù pore na gapu ta ammu na ta mabì lákin yù awayyá na
nga mangnguá sù ira tatolay ta dabbuno,
ta darálan ni Apu sangaw.”
Yù Panimmâ nayù Mallakay nga Kagang sù Babay
13 Á ta pakánnámmu nayù mallakay nga kagang ta kepayáng na ta dabbuno, á sinimmâ na yù babay nga naganâ ta abbing nga laláki. 14 Ngam iniyawâ ni Namarò sù babay yù duá nga dakal nga payâ nayù dakal nga bukkaw, tapè makkayák nga mattálaw nga umay sù naparán nga paggianán na ta kalállammatán. Á ta kunnian, melillì yù babay sù dán nga iráw, nga yù kagang, á si Namarò yù manaron sù babay ta keggá na tán ta tallu ragun ta gadduá.
15 Á yù iráw, pinalawán na ta simù na yù danum nga kunnay ta dakal nga danum nga magagì, tapè meburuk nakuan yù babay.* 16 Ngam yù dabbun yù mangabbák sù babay, ta naggakki yù dabbun, á sillan na yù danum nga naggapu ta simù nayù mallakay nga kagang. 17 Á nappanà yù pore nayù mallakay nga kagang sù babay, á minay nakigerrá sù ira ánâ na nga nabuná, nga keyarigán nayù ira ngámin nga manguruk sù kagian ni Namarò ánna mangipakánnámmu ta meyannung kâ Apu Kesu megapu sù napiá nga pagubobuk da ánna yù napiá nga ággangnguá ra. 18 Á nanáddak yù mallakay nga kagang sù karagátán ta aggik na bebay.
* 12:2 Yù babay nga mabussì yù keyarigád da támma nayù ira Kudio nga ginaká ni Israel, ta kinagi ni Pablo ta naggapu si Apu Kesu Kiristu sù ira Kudio. Innam mu Roma 9:4-5. 12:3 Daniel 7:23-28; Nepalappâ 17:7-12 12:5 Salmo (Kansion) 2:1-12 § 12:9 Aggina gapay si Lusiper. Innam mu Isaya 14:12-17. * 12:15 Salmo (Kansion) 124:1-8