13
Yù Meyannung sù Ayám nga Maggapu ta Bebay
Á nasingak ku laguk, á ajjan yù limittuák nga naggapu sù danum na bebay nga kun na ayám nga makánnanássing. Á pitu yù ulu na ánna mapulu yù tágguk na. Á nakuronán yù taggitádday nga tágguk na. Á ajjan netúrâ sù katággitádday nga ulu na yù narákè nga ngágan na, nga pangibanabanù na kâ Namarò. Á yawe ayám nga nasingak ku yù kun na dakal nga kusá nga mangngágan ta lepardo. Á yù takki na yù kun na takki na dakal nga simaron nga ayám nga mangngágan ta beyar. Á yù simù na, kun na simù na layon. Á yù mallakay nga kagang, iniyawâ na kuna yù ámmagaddátu na ánna yù pammagurayán na, ánna yù makapállâ nga pakáwayyá na. Á yù tádday nga ulu nayù ayám, yù kun na natay ta bigák. Ngam napammapiángin yù bigák na. Á yáyù nga mapállâ yù ngámin ira nga tatolay ta dabbuno, á siminuttul ira kuna. Á nakimoray yù ira tatolay sù mallakay nga kagang megapu sù makapállâ nga pakáwayyá na nga iniyawâ na sù ayám. Á nakimoray ira gapay sù ayám, ta kinagi ra, “Egga panò kagittá na? Asinni panò makatubáng kuna?” kud da.
Á inanugù ni Namarò ta mammaguray yù ayám ta appátapulu ta duá nga bulán, nga maguray lâ yù akkuán na. Á neyawâ sù ayám yù awayyá na nga magubobuk, á meyanugù yù pangibanabanù na kâ Apu, á napalaláki yù ággubobuk nayù ayám. Á inibanabanù na di Namarò ánna yù ngámin nga meyannung kuna, yù ngágan ni Namarò, yù gián na ta lángì, ánna yù ira ngámin nga mesipà kâ Namarò nga maggián ta lángì. Á neyawâ sù ayám yù pakáwayyá na nga makigerrá sù ira tatole ni Namarò, á meyanugù ta appútan na ira. Á neyawâ kuna gapay yù pakáwayyá na nga mammaguray sù ira ngámin nga makkakerumá nga tatolay, nga makkakerumá yù ággubobuk da, ta ngámin nga ili ra. Á yù ira ngámin nga maggián ta dabbuno, makimoray ira sù narákè nga ayám, yù ira lâ nga ari netúrâ yù ngágad da sù libru nayù Kígaw nga netapil. Yane libru yù nangitúratán ta ngágan nayù ira ngámin nga tatole ni Namarò nga mepaggián kuna ta áddè ta áddè, ta inipetúrâ ni Namarò yù ngágad da sù ngaw lage na namarò ta dabbuno.
Nu egga yù talingá naw, ginnán naw yaw:
10 Yù tolay nga natullà ta mebáluk, á mebáluk laguk.
Á yù tolay nga natullà ta makattak ta bayunetá, á makattak laguk nga matay.
Á yáyù nga nágalán ittam nga tatole ni Namarò ta ipasigaggà tam yù ángnguruk tam ánna matattam ittam, mássiki nu anni yù mesimmu nittam.
Yù Mekaruá nga Ayám nga Mallawán nga Naggapu ta Dabbun
11 Á nasingak ku laguk yù tanakuán nga ayám nga nallawán nga naggapu ta unak na dabbun. Á duá yù tágguk na nga kun na tágguk na kígaw na karneru, ngam yù ággubobuk na yù kunnay sù ággubobuk na mallakay nga kagang. 12 Á masserbi yù mekaruá nga ayám sù olu nga ayám, ta iyawâ nayù olu nga ayám sù mekaruá yù ngámin nga pakáwayyá na, gapu ta pannakabaggi nayù olu yù mekaruá. Á puersán na yù ira ngámin nga tatolay ta dabbuno ta makimoray ira sù olu nga ayám nga napammapiá yù bigák na nga inipate na.
13 Á aru yù makapállâ nga pagaddátuan nayù mekaruá nga ayám ta paningan nayù ira ngámin nga tatolay, nepatalugáring ta pagukában na ta dabbuno yù api nga naggapu ta lángì. 14 Á ilogò na yù ira tatolay nga maggián ta dabbuno megapu sù ira pagaddátuan na nga ipakuá nayù olu nga ayám kuna ta arubáng na. Á yù mekaruá nga ayám, ipapadde na sù ira tatolay yù siná-ayám nga kágappà nayù olu nga ayám nga nabigarán ngam matolay paga. 15 Á meyanugù sù mekaruá nga ayám yù awayyá na nga iddán ta inángà yù siná-ayám nga pidde ra ta kágappà nayù olu nga ayám, tapè makobobuk ánna ipapapáte na yù ira tatolay nga ari makimoray kuna.
16 Á yù mekaruá nga ayám, puersán na nga márkán yù ira tatolay ta jiwanán nga limá ra onu yù mukâ da, aggira ngámin nga dakal yù pakáwayyá ra onu baddì, yù ira ngámin nga maríku onu pobare, ánna yù ira aripan onu ari aripan. 17 Á awán ta awayyá na tatolay nga malláku onu gumátáng nu ari ira namárkán sù ngágan nayù olu nga ayám onu yù numeru na, nga sinniál nayù ngágan na. 18 Á sikayu nga tatolay nga makánnámmu, bilángan naw laguk nakuan yù kebalinán nayù numeru nayù ayám, nga sinniál na ngágan na tolay, tapè ammu naw yù ngágan na. Á annam nga gatù ta annamapulu ta annam yù numeru na.