15
Yù ira Pitu nga Jigâ nga Maporián
Á kabalin na, nasingak ku ta lángì yù tanakuán nga makapállâ, nga keyarigán nayù mesimmu. Nasingak ku yù pitu nga daroban, á iniyánge ra yù pitu nga ánnigirigâ da sù ira tatolay ta dabbuno. Yawe ira pitu nga ánnigirigâ yù kaporianán nga jigâ nga duttál sù ira tatolay ta dabbuno, megapu sù pore ni Namarò nira. Á ta pappasá nayù ira pitu nga jigâ, yáyù kabalin nayù pangukum ni Namarò ta tatolay ta dabbuno. Á nasingak ku yù kun na nalínák nga bebay nga napadday ta bidduru nga nakirugán ta api. Á ajjan nga nanáddak tán yù ira tatolay nga nangappù sù ayám, gapu ta ari ira nakimoray kuna, á ari ira nakimoray sù siná-ayám. Á ari ira nappamárká ta numeru, nga sinniál na ngágan na. Á sinangngalád da yù árpá ra nga iniyawâ ni Namarò nira. Á inikansiod da yù kansion ni Moyses, nga aripan ni Namarò, ánna yù kansion nayù Kígaw, nga kunniaw:
“Apu Namarò, nga Yápu mi,
sikaw yù makáwayyá ta ngámin!
Makapállâ yù ngámin nga akkuám mu!
Sikaw yù Patul nga mammaguray ta ngámin nga makkakerumá nga áppatulán.
Á pareku nga matunung yù ngámin nga akka-akkuám mu.
Apu, awán ta ari makimoray nikaw!
Awán ta ari maddáyaw nikaw!
Ta sikaw yù mangilin nga awán ta kagittá na.
Á yù ira ngámin nga tatolay nga naggapu ta ngámin nga makkakerumá nga áppatulán,
umay ira ngámin makimoray nikaw.
Ta sikaw yù makáwayyá nga mamanunnù,
nga mepasingan ta matunung lâ yù ámmanunnù na.”
Yáyù kansiod da.
Á kabalid da nakkansion, nasingak ku laguk ta nabukatán yù kangilinán nga lágum ta unak nayù mangilin nga bale ni Namarò ta lángì, nga paggianán nayù netúrâ nga taddán ni Namarò. Á yù ira pitu nga daroban, nga egga nira nga katággitádday yù ánnigirigâ na sù ira tatolay, nallawán ira nga naggapu sù bale ni Namarò. Nabbarawási ira ta puraw nga gámì, nga malínis ánna masiling, á nabbarakà ira ta buláwán ta gáko ra. Á yù mekáppâ sù ira makkakerumá nga naparò nga matolay, en na inisinek sù ira pitu nga daroban yù pitu nga malukung nga buláwán, nga napannu ta pore ni Namarò nga matolay ta áddè ta áddè. Á napannu yù mangilin nga bale ni Namarò ta atû, megapu sù dalingáráng na ánna yù kangilin na ánna yù pakáwayyá na. Á awán ta makatallung sù mangilin nga bale na, áddè ta kabalin nayù pitu nga jigâ nga iniyánge nayù ira pitu nga daroban.