16
Yù ira Pitu nga Malukung nga Napannu ta Pore ni Namarò
Á manganánnuán, naginnâ laguk yù ngárál nga naggapu sù mangilin nga kapilliá, nga bale ni Namarò ta lángì. Á nagubobuk ta nasikan, á kinagi na sù ira pitu nga daroban, “En nawin ibubbù ta dabbuno yù mayán nayù ira pitu nga malukung nga napannu ta pore ni Namarò,” kun na. Á minay yù napolu nga daroban, á inibubbù na ta dabbuno yù mayán nayù sinangngalán na nga malukung. Á yù ira tatolay nga namárkán ta sinniál nayù ayám, nga nakimoray sù siná-ayám, dagarágâ ira nga nabbutubutáli ta kitabuyù nga makála-álirák.
Á kabalin na, minay laguk yù mekaruá nga daroban, á inibubbù na ta bebay yù mayán nayù sinangngalán na nga malukung. Á nabbáli yù bebay ta kun na dága na natay nga tolay, á natay ngámin yù ajjan ta bebay.
Á kabalin na, minay laguk yù mekatallu nga daroban, á inibubbù na sù ira danum ánna latuâ na wek yù mayán nayù sinangngalán na nga malukung, á nabbáli ta dága yù ngámin nga danum. Á naginnâ yù kinagi nayù daroban nga manaron ta danum. Kinagi na,
“Apu Namarò, sikaw yù mangilin nga Egga áddè ngaw gári, ta áddè kunangane.
Á matunung yawe pamanunnù mu sù ira tatolay.
Ta yù ira tatolay ta dabbuno, pinapáte ra yù ira tatolem ánna yù ira ábbilinám mu.
Á yáyù nga ipenum mu nira yù dága, ta yáyù gemma yù kepángngatád da!” kun na.
Á naginnâ yù ngárál nga naggapu ta ánnuggián ta meyátáng, á kinagi na,
“Apu Namarò, sikaw yù makáwayyá ta ngámin.
Á matunung yù ámmanunnù mu ta tolay.
Kuruk nga mepángngà yù pamagikárum ta tatolay,” kun na.
Á kabalin na magubobuk karannian, minay laguk yù mekáppâ nga daroban, á inibubbù na ta bilák yù mayán nayù sinangngalán na nga malukung. Á yáyù nga neyawâ sù bilák yù pakáwayyá na nga manuggi ta tatolay ta kunnay ta api. Á natuggi yù ira ngámin nga tatolay, á inibanabanù da si Namarò nga makáwayyá sù ira jigâ, megapu sù ira jigâ nga jimittál nira. Ngam ari ira nabbabáwi ta liwiliwâ da, á arád da jináyaw si Apu Namarò.
10 Á kabalin na, minay laguk yù mekalímá nga daroban, á inibubbù na yù mayán nayù sinangngalán na nga malukung sù pagitubangán nayù ayám nga mammaguray, á nakkallà yù pammagurayán nayù ayám. Á yù ira tatolay, nangngirítád da yù jilá ra megapu sù pangiyangngà da ta ágganutù na baggi ra. 11 Á gapu ta maganánutù yù butáli ra ánna lutu ra, inibanabanù da si Namarò nga maggián ta lángì. Á ari ira nabbabáwi sù narákè nga akka-akkuád da.
12 Á pangnguá nayù ira tatolay paga ta narákè, minay laguk yù mekánnam nga daroban, á inibubbù na yù mayán nayù sinangngalán na nga malukung sù dakal nga danum na mangngágan ta Uparetis, á nábbatán yù danum áddè ta namagá yù dabbun, tapè maparán nga pallakarán nayù ira mammaguray ánna yù ira suddálu ra nga maggapu túrin ta állassangán. 13 Á nasingak ku yù tallu nga narákè nga anitu, nga kunnay ta tukayâ ta ánninganák ku. Á yù tádday nga anitu, naggapu ta simù nayù mallakay nga kagang. Á yù mekaruá nga anitu, naggapu ta simù nayù makánnanássing nga ayám. Á yù mekatallu nga anitu, naggapu ta simù nayù mattá-ábbilinán.* 14 Á yù ira tallu nga anitu, dimoniu ira nga daroban ni Satanas, á mappagaddátu ira ta makapállâ. Á umay ira ta ngámin nga páppatulán ta tangapáddabbunán, á pattatáddayad da yù ira ngámin nga mammaguray ta dabbuno, tapè umay ira makigerrá kâ Namarò nga Makáwayyá ta Ngámin, sù ággaw nga sinullà ni Namarò nga pamalurò na ta ngámin nga sinalákkuruk na.
15 Nonopan naw laguk yù kinagi ni Apu Kesu Kiristu, nga kun na, “Ginnán naw yù kagiak ku! Ikáddagâ ku lâ umay nga kun na makkokò! Á magayáyâ yù tolay nga magiddi-iddak nikán, ánna ari mepasirán sangaw nu lubbekà, gapu ta napasigaggà yù ángngikatalà na nikán. Meyárik sù napiá nga suddálu, nga matturá nga magguárdiá, nga naparán ánna nabbarawási, tapè ari makaddák nga magilongán ánna ari mepasirán ta labbè nayù kapitán na.”
16 Á yù ira tallu nga dimoniu, pinaggagammung da yù ira mammaguray ánna yù ira suddálu ra sù gián nga ingágan nayù ira Kudio ta Armageddon, ta ággubobuk na Kebru.
17 Á ta kabalin na yaw, á minay laguk yù mekapitu nga daroban, á inibubbù na sù paddák yù mayán nayù sinangngalán na nga malukung. Á naginnâ yù nasikan nga ngárál nga naggapu sù ággitubangán nayù mammaguray nga ajjan ta mangilin nga kapilliá, nga bale ni Namarò ta lángì, á kinagi na, “Netuppálin!” kun na. 18 Á naginnâ yù nasikan nga naggurugurù, á nakkilikilâ ánna nagalittúgaw ta nasikan, á nallunik nga nasikan. Á yane lunik yù kasikanán nga awán paga ta kagittá na áddè ngaw gári lage na kaparò na tolay ta áddè kunangane. 19 Á naggakki yù dabbun nayù dakal nga ili na Babilonia ta tallu sinná. Á narabbâ nga nararál yù ngámin ira káruán nga ili ta dabbuno. Á arán na náttamán ni Namarò yù ira tatolay ta ili na Babilonia, ta pinuersá na ira nga pinenum ta kun na binaráyáng nga mapè nga ajjan ta passuelu na nga napannu, nga keyarigán nayù nerallà nga pore na nira. 20 Á limimmà yù ira ngámin nga pugu ánna puddul. 21 Á napannâ ta dabbuno nga naggapu ta lángì yù káddakalán nga yelo nga kun na batu. Á yù karámmà nayù katággitádday yù límápulu nga kilo. Á napannátán yù ira tatolay. Á yáyù nga inibanabanù da si Namarò, megapu sù kapannâ nayù káddakalán nga yelo, nga nerallà nga makánnanássing.
* 16:13 Yù mattá-ábbilinán, aggina galâ yù mekáruá nga ayám nga naggapu ta dabbun, nga nebukalán ta 13:11-16.