17
Yù Meyannung sù Narákè nga Babay nga Makkabáyu ta Ayám
Á kabalin na, jimikkì laguk nikán yù mekapitu nga daroban nga kabbulun nayù ira annam nga manangngal ta malukung nga buláwán. Á kinagi na nikán, “Arà! Et ten, ta ipasingak ku nikaw yù ángngukum ni Namarò sù neparámak nga babay nga makikarallaw, nga magitubang nga mammaguray ta gián nayù aru nga danum.* Aggina yù kinarallo nayù ira ngámin nga patul ta dabbuno. Á yù ira ngámin nga tatolay gapay ta dabbuno, kunnay ira ta pinagillello na megapu sù narákè nga ipakuá na nira,” kun nayù daroban.
Á ta kabalin na nepagubobuk nikán, inâ nangà nayù daroban, á iniyánge nangà ta kalállammatán, megapu sù ángngabbák nayù Ikararuá ni Namarò. Á nasingak ku laguk yù babay nga makkabáyu sù ayám nga ujjojjin nga makánnanássing nga pitu yù ulu na ánna mapulu yù tágguk na. Á natúratán yù ngámin nga baggi nayù ayám ta aru nga ngágan nga pangiluddè na kâ Namarò. Á yù babay, nabbísti ta asul ánna ujjojjin nga kunnay ta barawási na rená, á naddusáriu, nagaritù, napporselas, ánna nassákkaláng ta buláwán ánna makkakerumá nga nanginá nga batu ánna perlás. Á sinangngalán na yù passuelu nga buláwán, nga napannu sù narákè nga kingngikingnguá na nga makapasirán. Á ajjan nga netúrâ ta mukâ na yù ngágan nga nelímak yù kebalinán na. Kunniawe yù túrâ ta mukâ na:
“Yù ili na Babilonia,
nga paggapuán na ngámin nga mangarallaw
ánna ngámin nga mangnguá ta narákè
nga makála-álirák ta dabbuno.”
Á nasingak ku yù babay, nga nellaw sù dága nayù ira tatole ni Namarò ánna yù dága nayù ira nga napapátay megapu sù ángngikatalà da kâ Apu Kesu.
Á pakasingak ku sù babay, mapállákà kuna. Á kinagi na laguk nayù daroban nikán, “Ngattá, ta mapállâ ka! Kagiak ku bì nikaw yù kebalinán nayù babay ánna yù ayám nga nakkabáyuán na, nga pitu yù ulu na ánna mapulu yù tágguk na. Yù ayám nga nasingam mu, aggina yù ayám nga ajjan ngaw, ngam awánin kunangane. Á sangaw, mallawán nga maggapu sù abbû nga awán ta áddè nayù kálaram na. Ngam mokum galâ nga maddaretiu ta impiernu. Á ajjan ta lángì yù libru nga nangilístán ta ngágan nayù ira ngámin nga tatole ni Namarò nga mepattolay ánna mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè. Á netúrâ sù libru yù ngágad da ta áddè ngaw gári lage na kaparò na dabbuno. Á yù ira tatolay nga ari netúrâ yù ngágad da sù libru, mapállâ ira ta pakasingad da sù ayám nga ajjan ngaw, ngam awánin kunangan, á mappasingan má ngin.”
Á kinagi na laguk nayù daroban paga, “Yù ira tatolay nga makánnámmu, aggira lâ yù makáwayyá nga makanonò sù kebalinán nayù nasingam mu nga babay ánna yù ayám nga pagitubangán na, nga pitu yù ulu na. Á yù kebalinán nayù pitu nga ulu na yù pitu nga puddul, nga gián nayù dakal nga ili. Á ajjan gapay yù tanakuán nga kebalinán na, nga pitu ira nga patul nga mammaguray. 10 Á natayin yù límá sù ira pitu nga patul. Á ajjanin yù mekánnam nga mammaguray kunangane. Á ari paga jimittál yù mekapitu. Á sangaw nu duttál yù mekapitu, á mabì lâ yù pammagure na. 11 Á yù ayám nga naggián ngaw, nga awánin kunangane, aggina yù ngaw tádday sù ira pitu, á sangaw nu duttál má, aggina yù mekawalu nga mammaguray, nga meyángay lâ ta kokum na ta impiernu.
12 “Á yù ira mapulu nga tágguk nayù ayám nga nasingam mu, aggira yù keyarigán nayù mapulu nga patul nga ari paga jimittál. Á meyawâ nira yù pakáwayyá ra nga mepammaguray sù ayám. Ngam ta tangoras lâ yù pammagure ra. 13 Á gapu ta mattatádday ira ta nonò da, itulù da yù pakáwayyá ra ánna sikad da sù makánnanássing nga ayám. 14 Á gerrád da sangaw yù Kígaw. Ngam yù Kígaw ánna yù ira tatolay nga mepulupulù kuna, appútad da yù ira makigerrá sù Kígaw, ta aggina yù Yápu nayù ira ngámin nga yápu ánna yù Patul nayù ira ngámin nga patul. Á yù ira tatolay nga mepulupulù sù Kígaw, aggira yù mekatalà nga inagálán na, nga piníli na ta mangikatalà kuna, nga napasigaggà yù ángngikatalà da.”
15 Á kinagi na gapay nayù daroban nikán, “Yù aru nga danum nga nasingam mu sù gián nayù pagitubangán nayù makikarallaw, yáyù keyarigán nayù aru nga tatolay nga maggapu ta ngámin nga ili ta dabbuno, nga makkakerumá yù ággubobuk da. 16 Á yù ira mapulu nga patul nga kebalinán nayù mapulu nga tágguk nga nasingam mu, ánna yù makánnanássing nga ayám, ikalusso ra laguk yù babay. Á apad da ngámin yù kukuá na áddè ta awán ta nabuná kuna, á natájjián nga awán bulubugá ta barawási na. Á kunnay ta kanad da yù pattak na, ta talamánad da ánna tuggiad da. 17 Á dannian yù mesimmu, gapu ta si Namarò yù namattatádday ta nonò nayù ira patul, tapè tumulù ira sù ayám, á itulù da sù ayám yù pakáwayyá ra nga mammaguray. Á mammaguray yù ayám áddè ta kapalurò na ngámin nayù kinagi ni Namarò. 18 Á yù kebalinán nayù babay nga nasingam mu yù dakal nga ili nga neparámak, nga egga yù pakáwayyá na nga mammaguray sù ira ngámin nga patul ta dabbuno.” Yáyù kinagi nayù daroban nikán.
* 17:1 Jeremia 51:12-13 17:13 Innam mu 17:3 ánna 12:3