18
Yù Kararál nayù Ili nga Meyárik ta Ili na Babilonia
Kabalin na, á nasingak ku laguk yù tanakuán nga daroban nga umay nga naggapu ta lángì nga dakal yù pakáwayyá na, á nanawagán ta napiá yù ngámin tangapáddabbunán megapu sù dalingáráng na. Á nakkatol yù daroban ta masikan, á kinagi na,
“Nararálin yù dakal nga ili na Babilonia! Nararálin!
Á nabbalin ta paggianán nayù ira dimoniu ánna anitu
ánna yù ira ngámin nga narákè nga ari masingan.
Á maggián gapay tán yù ira ngámin nga makkakerumá nga maraping nga mammánù nga makála-álirák.
Yáyù nesimmu sù dakal nga ili ánna ngámin nga naggián tán,
gapu ta inikanakanâ da yù ira ngámin nga tatolay ta dabbuno sù narákè nga ággangnguá ra.
Meyárik ira ta narákè nga babay nga makikarallaw,
nga mamagillellaw sù ira ngámin nga kábulun na.
Ngámin nga mammaguray ta dabbuno, kunnay ta neruruk ira kuna.
Ngámin ira nga minálláku nga maggián ta makkakerumá nga lugár,
narríku ira megapu sù pakkaragâ na ánna kokkuk na,”
kun nayù daroban nga maddalingáráng.
Á naginnâ laguk yù tanakuán nga ngárál nga naggapu ta lángì, á kinagi na,
“Sikayu nga tatolè, mánaw kayu tán!
Pattaláwán naw yù ili nga meyárik ta makikarallaw,
tapè ari kayu mepakkikíruk sù liwiliwâ nayù ira tatole nga maggián tán,
marakè mekanakanâ kayu gapay sù pamagikárù nira.
Ta kitáru garè nga kunnay ta nabuttul yù liwiliwâ da nga metunù ta lángì.
Á arán na gemma máttamán ni Namarò yù narákè nga kingngikingnguá ra.
Á kunnay ta panigirigâ da sù ira kábulud da, kunnian yù makuá nira.
Á mappanà yù mebálà nira.
Kunnay ta inipenum da ta tatolay yù napè,
á yáyù nga mamidduá yù mepenum nira nga napè.
Mamidduá yù mebálà nira ánnè sù narákè nga kingngikingnguá ra.
Kitokkuk yù ira tatolay nga maggián sù dakal nga ili,
á inipappalaláki ra yù ngámin nga kukuá ra.
Á yáyù nga mebálà nira yù jigâ ánna daddam,
gapu ta motun yù nonò da, á kagiad da,
‘Yù dakal nga ili mi, nakástá nga meyárik ta rená nga mammaguray,
nga ari bulubugá mabálu nga maraddam ánna marigirigâ.’
Á yáyù nga mesimmu nira ta tangággaw yù ngámin nga jigâ.
Majjigirigâ ira ta makkakerumá nga tulágan, ánna maparaddam ira, ánna mabisin ira,
ánna matuggi gapay ta api yù dakal nga ili ra,
gapu ta makáwayyá si Apu Namarò nga mamanunnù nira.”
Yáyù kinagi nayù ngárál.
Á yù ira mammaguray ta dabbuno, nga nepattádday sù ira nga maggián sù ili nga mangnguá ta narákè, maraddam ira nga makkulè ta pakerípâ da sù atû nga maggapu sù ili nga matuggi. 10 Á maggián ira ta arayyu, á irípâ da yù ili, ta maganássing ira nga dukkì sù ili, marakè mekanakanâ ira sù jigâ na. Á kagiad da,
“Bay ey! Kábbi yù dakal nga ili na Babilonia!
Nabalin ta tangoras yù kokum na,”
kun nayù ira mammaguray ta dabbuno.
11 Á yù ira minálláku nga ajjan ta tangapáddabbunán, maraddam ira, á makkulè ira megapu sù kararál nayù ili, gapu ta awánin ta gumátáng ta iláku ra. 12 Awánin ta gumátáng ta buláwán, pinaláta, nanginá nga batu, onu perlás. Awánin ta gumátáng ta nanginá nga gámì nga makkakerumá, mássiki asul onu ujjojjin, onu seda. Awánin ta gumátáng ta makkakerumá nga káyu nga mabanguk onu yù pidde ra ta tong na elepánte ánna makkakerumá nga nanginá nga káyu, baronsi, balayáng, onu batu nga mangngágan ta márbal. 13 Awán gapay ta gumátáng ta kanela, onu yù makkakerumá nga rikádu, onu pulbus nga bábbanguk nga kunnay ta mirra ánna yù tuggiad da nga mabanguk. Awán ta gumátáng ta binaráyáng, denu, arená, onu baggâ, báka onu karneru, kabáyu onu kalesá. Awánin gapay ta gumátáng ta tatolay nga aripanad da.
14 Á yù ira minálláku, kagiad da,
“Awán ta awayyá naw nga gumátáng sù karagatán naw nga makkakerumá nga bungá nga káyu nga naggapu ta arayyu ánna yù makkakerumá nga kanan nga aleran naw.
Limimmà yù ngámin nga áppakástá naw nga makkakerumá nga nanginá, á ari bulubugá metoli nikayu!”
15 Á yù ira minálláku, nga narríku ta palláku ra tán nga ili sù makkakerumá nga inukkuk nayù ira tatolay, maggián ira ta arayyu, nga maganássing sù jigâ nayù ira tatolay. Á maraddam ira, ánna makkulè ira. 16 Á iyássikad da yù ngárál da, á kagiad da,
“Bay ey! Kábbi! Makállállà yù dakal nga ili nga neparámak!
Nakástá nga kunnay ta babay nga nabbarawási ta nanginá nga gámì, nga asul ánna ujjojjin,
nga naddusáriu, nga nagaritù, nga nassákkaláng, nga napporselas ta buláwán ánna nanginá nga batu ánna perlás!
17 Ta limimmà yù ngámin nga nakástá nga karíku na,
á ta tangoras lâ yù kabalin nayù kararál na!” kud da.
Á ngámin yù ira nga mepattarabáku ta barangay ánna biray ta bebay, yù ira kapitád da, á yù ira mangabbák nira, ánna yù ira minálláku, naggián ira ta arayyu nga makerípâ sù ili. 18 Á maraddam ira ta pakerípâ da ta atû nga maggapu sù katuggi nayù ili. Á makkatol ira, á kagiad da,
“Egga panò áddè ngaw ta áddè kunangan yù ili nga kegittán na?” kud da.
19 Á payyád da ta káppù yù ulu ra. Á makkulè ira ta daddam da. Á katolad da, á kud da,
“Bay ey! Kábbi yù dakal nga ili!
Yù ngámin nga makákkuá ta dakal nga barangay ánna biray ta bebay,
narríku ira megapu sù karíku na.
Bay ey! Ta awánin ta nabuná sù ili.
Ta tangoras lâ, nabalinin yù kararál na ngámin yù karíku na!” kud da.
20 Á magayáyâ kayu laguk, sikayu nga maggián ta lángì!
Magayáyâ kayu, sikayu ngámin nga tatole ni Namarò,
ánna sikayu nga piníli na nga minángngilayalayâ,
ánna sikayu ngámin nga ábbilinán ni Namarò!
Ta kunnian yù pangukum ni Namarò sù ira tatolay sù dakal nga ili.
Á kunnian yù pamagikáru na nira, ánna pangibálà na nira sù kingngikingnguá ra nikayu!
21 Á kabalin na, minay laguk yù masikan nga daroban, á inâ na yù dakal nga batu, nga kunnay sù mallakay nga batu nga ággilingán, á inipayáng na ta bebay. Á kinagi na,
“Kunniaw yù kararál nayù dakal nga ili na Babilonia.
Lummà, nga aringin bulubugá masingan!
22 Á awán ta maginná tán nga ili nga magárpá, onu yù makkansion, yù mappaláwatá, onu yù magamariung.
Á awán ta málek nga mattarabáku nga mappadday ta makkakerumá.
Á awán gapay ta kagi nayù ira mabbáyu onu maggiling.
23 Awán bulubugá ta nawák na isingan sù gián na ili.
Awán ta tannuk nayù ira tatolay nga makibodá.
Yáyù pamagikáru ni Namarò sù ira tatolay nga naggián ta dakal nga ili na Babilonia,
gapu ta narákè yù ággangnguá ra.
Ta yù ira minálláku nga naggián ta ili, makáwayyá ira, á karíkuán ira ta tangapáddabbunán.
Á massirisiri ira, á yáyù pangilogò da sù ira ngámin nga tatolay ta dabbuno megapu sù ássalamangká ra.
24 Á pagikaruan ni Namarò yù dakal nga ili na Babilonia, gapu ta tán nga ili ra yù namapatayád da
sù ira ngámin nga ábbilinán ni Namarò,
ánna yù ira tatole na,
aggira ngámin nga napapátay ta dabbuno,” kun nayù daroban.