19
Meparáyaw si Namarò ta Lángì
Á kabalin na, naginnâ yù kunnay ta aru nga ngárál nga makkatol ta lángì. Á kinagi ra,
“Alelúyá! Maddáyaw ittam kâ Namarò!
Aggina yù mangiyígù nittam. Aggina yù kotunán nga makáwayyá ta ngámin.
Á kuruk nga mepángngà ánna matunung yù ámmanunnú ni Namarò.
Á pinanunnután ni Namarò yù ili nga meyárik sù babay nga neparámak, nga mamalliwâ sù ira tatolay ta dabbuno megapu sù narákè nga ággangnguá na.
Á pinagikáru ni Namarò yù ili gapu ta pamapáte na sù ira masserbi kuna,” kud da.
Á pinidduá ra nakkatol, á kinagi ra,
“Alelúyá! Maddáyaw ittam kâ Namarò!
Magatátû yù dakal nga ili nga matuggi ta áddè ta áddè,” kud da.
Á namalittúkak laguk nga nallakak yù ira duápulu ta appâ nga lállakalákay ánna yù ira appâ nga makkakerumá nga naparò nga matolay, á nakimoray ira kâ Namarò nga nagitubang nga mammaguray. Á kinagi ra, “Ammán! Alelúyá! Maddáyaw ittam kâ Namarò!”
Yù Meyannung sù Pabbodá nayù Kígaw
Á nakkatol yù ngárál nga naggapu sù ággitubangán nayù mammaguray, á kinagi na,
“Sikayu ngámin nga makiaripan kâ Namarò, nga maríku ánna pobare, nga makimoray kuna,
dayáwan naw si Namarò nga Yápu tam,” kun na.
Á naginnâ laguk yù kunnay ta aru nga tatolay nga makkatol, nga kunnay ta gurù na dakal nga bagi ánna yù gurù na masikan nga alittúgaw. Á kinagi ra,
“Alelúyá! Maddáyaw ittam kâ Apu Namarò nga Yápu tam. Ta mammagurayin si Apu Namarò, nga kotunán nga makáwayyá ta ngámin!
Mepagayáyâ ittam laguk, á mappabúyá ittam!
Á dayáwat tam si Namarò!
Ta jimittálin yù ággaw nga pangâ nayù Yápu tam sù ira tatole na,
aggira ngámin nga mangikatalà kuna,
nga meyárik ta nobiá na.
Ta aggina yù mangngágan ta Kígaw na Karneru,
á yù ággaw nga pangâ na sù ira tatole na yù meyárik ta pabbodá na,
tapè mesipà ira kuna.
Á yù ira mangikatalà, nga meyárik ta nobiá na, naparán iren.
Á mabbarawási ira ta kitapuraw nga gámì,
nga narenu nga nasiling.”
Á yù kebalinán nayù puraw nga gámì yù napiá nga kingngikingnguá nayù ira tatole ni Namarò.
Á nepagubobuk nikán yù daroban, á kinagi na nikán, “Itúrâ mu yawe. Kagiam mu, ‘Magayáyâ yù ira ngámin nga nápatán ta umay ira mepallálláng sù pabbodá nayù Kígaw,’ ” kun na. Á kinagi na paga nikán, “Danniaw yù kuruk nga ubobuk ni Namarò.”
10 Á kabalin nayù daroban nepagubobuk nikán, namalittúkagà ta arubáng na, tapè makimorayà kuna nakuan. Ngam gimmá nangà, á kinagi na nikán, “Arám mu akkuán yù kunnian. Arám mà pakimorayán. Si Namarò lâ yù pakimorayám mu. Ta sikán gapay yù masserbi kâ Namarò, nga kunnay nikaw ánna yù ira kábulum mu nga mangikatalà sù kuruk nga inipakánnámmu ni Apu Kesu. Á yù kuruk nga bilin ni Apu Kesu, yáyù inipakánnámmu nayù ira ngámin nga ábbilinán ni Namarò megapu sù pakáwayyá nayù Ikararuá na.”
Yù Meyannung sù Makkabáyu ta Puraw
11 Á kabalin nayù daroban nagubobuk, nasingak ku laguk ta nabukatán yù lángì, á ajjan yù puraw nga kabáyu! Á yù nakkabáyu kuna, aggina yù mangngágan ta Kukurugán nga Pangikatalakán, gapu ta matunung yù ámmanunnù na, á matunung gapay yù pakigerrá na sù ira malussaw kuna. 12 Á maggatang yù matá na ta kun na api. Á aru yù kuroná na ta ulu na. Á netúrâ ta baggi na yù ngágan na nga awán ta makánnámmu sù kebalinán na, ngam aggina lâ yù makánnámmu.
13 Á yù nakkabáyu ta puraw, nabbarawási ta gámì nga napayyán ta dága. Á nepakánnámmu ta aggina yù ingágad da ta Ubobuk ni Namarò. 14 Á nepulù kuna yù kitáru ira nga tumuttul kuna, nga naggapu ta lángì, nga nakkabáyu gapay ta puraw nga kunnay ta suddálu na. Á nabbarawási ira ta puraw nga gámì nga narenu.
15 Á aggina nga ingágad da ta Ubobuk ni Namarò, ajjan kuna yù bayunetá na nga nataram, nga mallawán ta simù na, nga ákkibákál na sù ira ngámin nga makkakerumá nga tatolay ta ngámin nga lugár da ta dabbuno. Á aggina yù mangappù nira, á mammaguray nira, ta awán ta makatubáng kuna. Á kunnay ta balayáng yù baston na, nga keyarigán nayù pakáwayyá na, ta mapalurò yù ngámin nga kagian na. Á pággangan na yù ira makkakerumá nga tatolay megapu sù pore ni Namarò nga Makáwayyá ta Ngámin. Á kunnay ta mangibatabatay nga mamaggal ta úbas sù áppaggalán na, kunnian yù keyarigán nayù ámmággáng na nira. 16 Á netúrâ sù barawási na ánna alangáng na yù ngágan na nga kunniawe:
“Yù Patul na ngámin nayù ira patul ánna yù Yápu na ngámin nayù ira yápu.”
17 Á paningak ku má, nasingak ku laguk yù daroban nga nanáddak ta lángì sù paddalingáráng na bilák. Á nakkatol ta nasikan, á kinagi na ta ngámin nga mammánù nga makkayakayák ta utun, “E kayu maggagammung, tapè kumán kayu sù ipamakán ni Namarò nikayu! 18 Makkákán kayu ta pattak nayù patul, yù pattak na kapitán ánna mengal, ánna yù pattak na kabáyu ánna yù ira nakkabáyu nira, ánna yù pattak nayù ira ngámin nga tatolay, nga aripan onu ari aripan, maríku onu pobare,” kun nayù daroban.
19 Á kabalin na pakkatol nayù daroban, nasingak ku yù makánnanássing nga ayám nga naggapu ngaw ta bebay, ánna yù ira patul ta dabbuno ánna yù ira kitáru nga suddálu ra nga naggagammung, tapè makigerrá ira sù nakkabáyu ta puraw ánna yù ira suddálu na nga nakkabáyu. 20 Ngam nagápù yù makánnanássing nga ayám ánna yù mattá-ábbilinán nga nepulù kuna. Aggina galâ yù mattá-ábbilinán* nga nappagaddátu ta makapállâ nga inipakuá nayù ayám kuna, nga pangilogò na sù ira namárkán sù márká nayù ayám ánna yù ira nakimoray sù siná-ayám nga kagittá na. Á nepayáng yù ayám ánna yù mattá-ábbilinán, nga matolay lâ paga, sù api nga gumággáng nga asupri. Á kitáláwa nga kun na bebay yù api. 21 Á napapátay yù ira ngámin nga suddálu ra, megapu sù bayunetá nga mallawán ta simù nayù nakkabáyu ta puraw. Á yù ira ngámin nga mammánù, kinád da yù pattak da ta áddè ta arád da kabattuk!
* 19:20 Innam mu 13:11-16